deloitte

Hírek

Év végi adózói kérdések | 2023

Speciális adózási módokhoz kapcsolódó legfontosabb megfontolások

Az év végéhez közeledve a vállalkozások számos adójogi választási lehetőséggel és megfontolással szembesülnek, amelyek közül szakértőink összefoglalták a legfontosabbakat.

Alanyi adómentesség

Az Áfa törvény lehetővé teszi, hogy a vállalkozások alanyi adómentesség alkalmazásával tegyenek eleget az adókötelezettségeiknek, amennyiben az erre irányuló választásukat december 31. napjáig bejelentik az adóhatóság felé. A választás a vállalkozást két évig köti. Alanyi adómentesség választására év közben – a tevékenységüket év közben kezdő vállalkozásokat leszámítva – nincs lehetőség.

Az Áfa törvény rendelkezései alapján alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha a vállalkozás belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben észszerűen várhatóan (illetőleg ténylegesen) nem haladja meg a 12 millió forintot.

Ha a vállalkozás alanyi adómentességet választott, az alanyi adómentesség időszakában alanyi adómentes minőségében áfafizetésre nem kötelezett, áfalevonásra nem jogosult, kizárólag olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áfa nem szerepel, és a bevallástételi kötelezettség alól is mentesül, de csak ezen mentesség alá tartozó esetekben, bevallási időszakokban.

Alanyi adómentességet azon, 12 millió forint éves belföldi árbevételt meg nem haladó, tipikusan szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak érdemes választani, akik főként magánszemélyek részére értékesítenek, nyújtanak szolgáltatást és alacsony működési költséggel operálnak.

Pénzforgalmi elszámolás

A pénzforgalmi elszámolás lényege, hogy a vállalkozásnak a fizetendő adóját akkor kell megállapítania, ha a vevő a vételárat részére megfizette, a beszerzései után a levonási jogát pedig csak akkor gyakorolhatja, ha a vételárat az eladója felé megfizette. A pénzforgalmi elszámolás továbbá kihatással van a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany vevőjének a levonási jogára is, ugyanis a vevő levonási joga szintén csak akkor gyakorolható, ha a vételárat a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a részére megtéríti.

A vállalkozásnak a pénzforgalmi elszámolás alkalmazására irányuló döntését legkésőbb december 31. napjáig be kell jelentenie az adóhatóság felé. A pénzforgalmi elszámolás választására azon vállalkozások jogosultak, akik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerinti a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás vagy annak minősülne, ha a törvény hatálya alá tartozna. Emellett ezen speciális adózási módot választó vállalkozásnak gazdasági céllal belföldön letelepedéssel szükséges rendelkeznie, illetve a vállalkozás nem állhat csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt.

A pénzforgalmi elszámolás választása kapcsán továbbá feltétel, hogy a vállalkozás termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladhatja meg a 125 millió forintot.

Azon vállalkozás, amely élt a pénzforgalmi elszámolás alkalmazásának lehetőségével, nem lesz jogosult alanyi adómentesség választására.

Ingatlanok értékesítése, bérbeadása kapcsán adókötelessé tétel választása

Az Áfa törvény alapján a „2 évnél régebbi” beépített ingatlanok, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlanok értékesítése, továbbá a lakóingatlanok és egyéb ingatlanok bérbeadása adómentes. Mindez azt jelenti, hogy az ingatlanok értékesítése és bérbeadása után az értékesítőt, bérbeadót áfafizetési kötelezettség nem terheli, ugyanakkor az értékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos beszerzések tekintetében sem lesz jogosult áfalevonási joggal élni.

A fentiek ellenére ugyanakkor a vállalkozások dönthetnek úgy is, hogy ezen értékesítéseket, bérbeadásokat adókötelessé teszik, és így a beszerzésekkel kapcsolatos áfa levonására is jogosulttá válnak.

Az adókötelessé tételt a tevékenység megkezdését megelőzően kell az adóhatóságnál bejelenteni, viszont azon adóalanyok esetében, akik korábban már folytattak ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenységet, a bejelentést nem a tevékenység megkezdését megelőzően, hanem a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig szükséges megtenni.

Az a vállalkozás, amely élt az adókötelessé tétellel, a választása évét követő ötödik naptári év végéig a korábbi választásától nem térhet el.

Hasznosnak találta?