psd2

Hírek

Elfogadták a PSD2-t implementáló új törvényt

2017. október 31-én a Parlament elfogadta a pénzforgalmi szolgáltatások európai reformját célzó 2015/2366 irányelv („PSD2”) rendelkezéseit a magyar jogba átültető törvénycsomagot. Az elfogadott törvénycsomag („Módtv.”) vonatkozó rendelkezéseinek nagy része a PSD2 előírásaival összhangban 2018. január 13-án lép hatályba.

A Módtv. mintegy tíz pénzforgalmi tárgyú törvényt módosít. Az alábbiakban a Módtv. által módosított törvények (például a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény) azon lényeges változásait emeljük ki, amelyek – elsősorban a jelenlegi szolgáltatók számára – valószínűleg jelentős változásokat hoznak.

A nyitott bankolás bevezetése

A PSD2 által kialakításra kerülő, az egész európai bankrendszert érintő legnagyobb változás a „nyitott bankolás” megteremtése, amely elsősorban azt célozza, hogy az ügyfelek ezentúl ne kizárólag az egyes számlavezető bankok, hanem különböző fintech cégek - vagyis az új típusú, harmadik fél szolgáltatók („TPP”) - közreműködésével is kezdeményezhessenek tranzakciókat bármely bankjuknál, és férhessenek hozzá a különböző bankoknál vezetett számlainformációikhoz.

A törvényjavaslatba a parlamenti eljárásban bekerült módosítás következtében a nyitott bankolás egyelőre nem lesz alanyi jog a bankok ügyfelei számára, ugyanis az ezt lehetővé tevő rendelkezések majd csak 2019. január 1-jén lépnek hatályba. Ez nem azt jelenti, hogy 2018. január 13-tól nem lehet majd igénybe venni a TPP-k, vagyis a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatók („PISP”) és a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatók („AISP”) szolgáltatásait, hanem azt, hogy azok igénybevételének lehetősége egyelőre az adott számlavezetőtől és annak felkészültségétől függ. Addig is az említett TPP-knek kötelezettségük lesz az újonnan kidolgozott engedélyezési és bejelentési eljárásokat lefolytatni, és ezt követően lehetőségük lesz az (egyelőre) önkéntesen kinyíló banki kapukon bemenni.

Az önkéntesség azonban nem lehet megkülönböztető: ha egy bank lehetővé teszi egy PISP számára, hogy a rendszeren keresztül átutalási megbízást küldjön, akkor objektívan, arányosan és diszkriminációmentesen ugyanezen lehetőséget más PISP számára is biztosítania kell.

Erős ügyfél-hitelesítés, panaszkezelés és felelősség

Az új szabályozás másik, valamennyi online tranzakciót érintő átfogó változásának alkalmazását a Módtv. ugyan nem követeli azonnal meg, azonban az uniós határidőhöz képest bő fél évvel korábban kell majd kötelezően alkalmazni az erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó előírásokat is.

 • Az az erős ügyfél-hitelesítés részletszabályait és technikai feltételeit a most véglegesítés alatt lévő, vonatkozó szabályozástechnikai standardok („SCA-CSC RTS”) határozzák meg. Míg a PSD2 által megkövetelt minimum az, hogy az erős ügyfél-hitelesítést legkésőbb az SCA-CSC RTS – bizottsági rendelet formájában történő – hatályba lépésétől számított másfél év elteltével, előreláthatólag 2019 augusztusától legyen kötelező, Magyarországon a határidő rövidebb: az érintett szolgáltatóknak már alig több mint egy évük van a megfeleléshez szükséges komoly technikai fejlesztésekre.
 • Az erős ügyfél-hitelesítés kötelező alkalmazásáig tartó, a Módtv. hatályba lépésétől számított egy éves átmeneti időszakban a szolgáltatóknak a felelősségi szabályok megváltozásával kell számolniuk. Fontos, hogy ha jóvá nem hagyott tranzakció (például bankkártya elvesztése vagy jogosulatlan számlahozzáférés) esetén a szolgáltató nem alkalmazott erős ügyfél-hitelesítést, teljes kártérítési kötelezettség terheli.
 • Az új Módtv. által hozott egyik legjelentősebb – és a számlavezető bankokat vélhetően komoly aggodalommal eltöltő – azonnali változás a jóvá nem hagyott tranzakciókért való azonnali helytállási kötelezettség lesz. Ennek értelmében a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a fizető fél számlavezető bankja legkésőbb az ügyfél általi bejelentést követő munkanap végéig köteles megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét függetlenül attól, hogy azt PISP által kezdeményezték-e vagy sem.
 • Az előírásnak való megfelelés érdekében a hagyományos panaszkezelési eljárástól különálló gyorsított ügyintézést, az ügyfélpanaszok kezelésére és nyomon követésére szolgáló eljárásokat kell kidolgozni. Ez nem pusztán adminisztrációs terhet jelent, hanem a hibás fizetésekért való megnövekedett felelősséget is.
 • Mindezeken túl a Módtv. az esetleges alaptalan bejelentések elleni védekezést azzal is megnehezíti, hogy a bizonyítási terhet a számlavezető bankra telepíti. Ebben a szabályozási környezetben tehát fokozott előny az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazása, amely megfelelő bizonyító eszköz lehet a napon belüli megtérítési kötelezettség kiküszöbölésére.
   

Adatkezelés

Az új törvény valamennyi adat (ideértve a személyes adatokat is, valamint a bank- és értékpapírtitoknak, üzleti titoknak, fizetési titoknak és biztosítási titoknak minősülő adatokat is) csoporton belüli szabad áramlását teremti meg.

 • Ez a személyre szabott és digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést kívánja erősíteni azáltal, hogy a ma már jellemzően komplex cégcsoportba tartozó, ám jogilag különálló entitások által, jellemzően azonos ügyfeleknek nyújtott különböző pénzügyi, befektetési és biztosítási szolgáltatások tekintetében megnyitja az adatkapukat. Ez azt jelenti, hogy az általános adatvédelmi szabályokkal ellentétben ezekhez az adattovábbításokhoz és adatkezelésekhez nem kell majd az ügyfél hozzájárulása, azonban kifejezett nyilatkozatával jogosult lesz bármikor korlátozni vagy megtiltani az adattovábbítást.
 • A szabályozás kétszintű lesz: a közös adatkezelésben résztvevő pénzügyi, befektetési és biztosítási szolgáltatók üzleti tevékenységük keretében meglehetősen széles körben, míg a csoporthoz tartozó egyéb cégek célhoz kötötten kezelhetik az ügyféladatokat.
 • Az adattovábbítási lehetőség a már fennálló szerződések esetében is alkalmazható lesz, a fennálló szerződéssel rendelkező ügyfeleket emiatt legkésőbb 30 nappal az ilyen adattovábbítást megelőzően kell írásban értesíteni. Ezen kívül a szolgáltató honlapján is erre vonatkozó tájékoztatást kell közzétenni, az adatátadás csak a honlapon történő figyelemfelkeltő közzétételtől számított 30. nap után kezdődhet meg.

A mentességek változásai

A pénzforgalmi szolgáltatások alóli kivételek közül a különböző ajándékkártyákhoz, pontgyűjtő kártyákhoz, üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó („zártkörű hálózatok mentessége” alá tartozó), és a különböző telekommunikációs csatornákon történő zene- és tartalomletöltést, szavazást és hasonló szolgáltatás-vásárlást lehetővé tevő („telekom mentesség” alá tartozó) szolgáltatóknak kell felkészülniük változásra.

 • A zártkörű hálózatok mentessége tekintetében ezentúl a szolgáltatónak be kell jelentenie az MNB számára, ha a fizetési műveletek összértéke a megelőző 12 hónapban meghaladta a 300 millió forintot. A hálózat jellemzőit leíró bejelentés alapján az MNB mérlegelni fogja, hogy pénzforgalmi szolgáltatássá minősítse-e az adott szolgáltatást.
 • A telekom mentesség tekintetében ezentúl biztosítani kell, hogy az egyszeri fizetési művelet (pl. egy telefonegyenleg terhére vásárolt koncertjegy) összege az 1.500 forintot, összesen pedig naptári hónaponként a 90.000 forintot nem haladja meg. A mentességet használó telekom-szolgáltatók ezentúl minden év május 31-ig kötelesek az MNB-nek megküldeni egy éves ellenőri véleményt, amely igazolja, hogy a mentesség feltételei fennállnak.
 • A PSD2 ugyan előirányozta a kétoldalú pénzutalásokban eljáró közvetítők (különböző „aggregátor” webshopok) tekintetében való mentesség megszüntetését is, ez azonban a magyar jogi változásokból nem köszön vissza.
   

Felkészülés a változásokra

 • A Módtv. jelentős mennyiségű változást tesz szükségessé a keretszerződésekben. A számlavezetőknek ezekről a változásokról még a Módtv. hatályba lépése, vagyis 2018. január 13. előtt úgy kell tájékoztatnia az ügyfeleket, hogy azoknak még időben legyen lehetőségük elutasítani a javasolt változásokat és felmondani a keretszerződést. Ez vélhetően még úgy is nagy adminisztratív teher lesz a bankok számára, hogy a Módtv. utolsó pillanatban történő módosításának köszönhetően kikerült az a kötelezettség, amely alapján a tájékoztatásnak már 2017. november 13-ig meg kellett volna érkeznie az ügyfelekhez.
 • Ugyan a végrehajtási szabályok későbbre várhatóak, a törvényi előírások alapján a jelenlegi pénzforgalmi szolgáltatók főszabály szerint 2018. július 13-ig végezhetik tevékenységüket változatlan formában. Ha ezt követően is folytatni kívánják a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását, 2018. február 28-ig egy széleskörű dokumentációval alátámasztott megfelelés igazolási kérelmet kell benyújtaniuk az MNB-hez.
 • Fontos kiemelni, hogy a magyar szabályozás élt a PSD2 mentesítési lehetőségével, aminek alapján a bankok nagy részének sem engedélyezési, sem külön megfelelés igazolási kérelmet nem kell benyújtania, feltéve, hogy 2020. január 13-ig a tőkekövetelményeknek megfelelnek. A megváltozott szabályozási környezetnek természetesen ettől függetlenül meg kell felelniük.
Hasznosnak találta?