screw

Hírek

Negyedéves hírlevél

A gyártó szektort érintő legfontosabb témák

Új képzési támogatási program indul a Nemzeti Befektetési Ügynökség gondozásában

A kormány munkaerőpiaci céljaival összhangban képzési támogatási program indul, amely a munkavállalói készségek és kompetenciák növelése által a hazai munkaerő versenyképességének és foglalkoztathatóságának erősítését célozza. Az új képzési támogatási programot – melynek költségvetési kerete felülről nyitott – a Nemzeti Befektetési Ügynökség kezeli. Az új képzési támogatási programmal párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium (illetve annak háttérintézménye, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal [NSZFH]) által kezelt képzési támogatás megszűnik.

A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető – így akár Budapesten is -, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások által egyaránt, amennyiben nem minősülnek nehéz helyzetben levő vállalkozásnak (kivéve, azon nehéz helyzetben levő vállalkozásokat, amelyek 2020. január 1. és június 30-a között – azaz a koronavírus válság hatására – kerültek nehéz helyzetbe). A támogatás regionális szolgáltatóközpontok és más területen működő vállalatok által eltérő feltételekkel vehető igénybe:

  • Regionális szolgáltató központ: támogatott vállalkozásnak regionális szolgáltató központ létesítését vagy bővítését kell vállalnia, valamint a megtartott és a minimum 25 újonnan létesített munkahelyet (amennyiben EKD támogatást nem vesz igénybe) a képzési projekt befejezését követő legalább 18 hónapig fenn kell tartania.

  • Más területen működő vállalkozás: támogatott vállalkozásnak vállalnia kell minimum 5 millió eurónak megfelelő forintösszegű üzemfejlesztés (gyártókapacitás létrehozása, bővítése, fejlesztése) megvalósítását és a megtartott munkahelyek képzési projekt vagy az üzemfejlesztés befejezését - ha az később fejeződik be, mint a képzési projekt - követő legalább 18 hónapon keresztüli fenntartását.

A képzési támogatás a vállalkozásnál felmerülő, a munkaerő képzésével kapcsolatos költségeket fedezi, maximum az elszámolható költségek 50 %-áig. A támogatás mértéke a képzésben résztvevő személyenként legfeljebb 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg, képzési projektenként pedig akár a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget is elérheti. A támogatás megítélése során a Nemzeti Befektetési Ügynökség többek között mérlegeli az iparágat, a megtartott és újonnan létrehozott munkahelyek számát, az üzemfejlesztés 5 millió eurót meghaladó értékét, a megvalósítási helyszín gazdasági fejlettségét, a vállalatméretet, a képzések körét, jellemzőit, célját és tervezett eredményeit.

A szabályozás értelmében képzési projektnek minősülhet a belső képzés és a külső szerződéses fél által lebonyolított külső képzés egyaránt. A támogatás keretében elszámolható költségnek minősülnek többek között a képzés ideje alatt felmerülő személyi jellegű ráfordítások, az adminisztrációs költségek, a képzési projekthez kapcsolódó anyagköltség, úti-és szállásköltség, tanácsadás díja, illetve a képzéshez használt eszközök értékcsökkenése. A képzési projektek megtervezésekor érdemes figyelembe venni, hogy az csak maximum 24 hónap hosszúságú lehet.

Visszajárhat a közcélú beruházásokkal összefüggésben korábban megfizetett áfa az EUB új döntése alapján

A hatályos Áfa törvény rendelkezései szerint a beruházás keretében létrehozott, az önkormányzatok vagy az állam részére ellenérték nélkül átadott ingatlanok, utak (pl. bekötőút, körforgalom, közmű a továbbiakban: „fejlesztések”) esetén az átadót – az adóhatóság és a magyar bíróságok értelmezése szerint – áfafizetési kötelezettség terheli, tekintettel arra, hogy az áfa a beruházással kapcsolatosan korábban levonható volt. Miután az átadó, az áfa fizetési kötelezettséget általában nem tudja az önkormányzatokra vagy az államra áthárítani, ez az összeg az átadónál többletköltségként jelenik meg.

Ugyanakkor, az Európai Unió Bírósága a közelmúltban a C-528/19. számú Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG ügyben meghozott ítéletében kimondta, hogy amennyiben a fejlesztésekre a beruházó saját gazdasági tevékenysége keretében került sor, úgy ezen fejlesztéseknek az önkormányzatok vagy az állam részére történő ingyenes átadásakor nem kell áfát fizetni, mivel az ingyenes átadás ellenére a fejlesztés továbbra is az átadó gazdasági tevékenysége keretében hasznosul, nem valósul meg a gazdasági tevékenységből történő kivonás. Az Európai Unió Bírósága ezzel együtt megerősítette azt is, hogy az ilyen típusú fejlesztések esetében az átadó továbbra is jogosult lehet a beruházással kapcsolatosan felmerült áfa levonására, feltéve, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos munkálatok nem haladták meg a beruházó gazdasági tevékenysége végzésének lehetővé tételéhez szükséges mértéket.

Az Európai Unió Bíróságának ezen döntése alapján tehát egyrészt megkérdőjelezhető a fejlesztések ingyenes átadása során felmerülő áfa-fizetési kötelezettség, másrészt ennek ellenére továbbra is fennállna a beruházók áfa-levonási joga a beszerzéseket terhelő előzetesen felszámított áfa tekintetében amennyiben az ítéletben és a korábbi ítélkezési gyakorlatban meghatározott feltételek teljesülnek.

A döntés megnyithatja a lehetőséget az ilyen típusú fejlesztések átadását terhelő, el nem évült és korábban a költségvetés felé megfizetett áfa-összegeknek a visszaigénylésére, illetve megszüntetheti a jövőre nézve fennálló adófizetési kötelezettséget is.

Az áfa-visszaigénylésére a közösségi jogra való hivatkozással egy speciális eljárás keretében lehet lehetőség, azonban az eljárás módja nagyban függ az érintett időszaktól is (pl. ellenőrzéssel lezárt időszak). A megfelelő eljárás megválasztása azért is fontos, hogy az eljárás eredményeképpen nem merüljön fel bírságkockázat.

Minderre tekintettel tehát mindenképpen érdemes áttekinteni, hogy az Önök Társasága az elmúlt 5 évben valósított-e meg olyan fejlesztéseket, amelyeknek az önkormányzatok vagy az állam részére történő ingyenes átadása során áfa-fizetési kötelezettsége keletkezett. Mindamellett, hogy az Európai Unió Bíróságának ezen döntése alapján jó esély mutatkozik a korábban megfizetett áfa- visszaigénylésére.

Amennyiben a fenti lehetőség érdekes lehet az Önök számára, úgy a korábbi ügyletekre tekintettel a Deloitte szakértői szívesen közreműködnének a megfelelő igényérvényesítés előkészítésében, illetve az adóhatósággal történő egyeztetésekben, valamint a jövőre nézve segítenének egy megfelelő gyakorlat kialakításában is.

Áfa-val kapcsolatos megtakarítási lehetőségek

A járványügyi helyzet negatívan befolyásolta a vállalkozások többségének a jövedelmezőségét, számos magyarországi gazdasági társaság, vállalkozás került nehéz helyzetbe. Emiatt, ebben az időszakban érdemes kiemelt figyelmet fordítani az aktuálisan elérhető megtakarítási lehetőségekre.

Erre tekintettel, az alábbi témakörökben, szakértőink összegyűjtöttek néhány megtakarítási lehetőséget, amelyekről az alábbi linkekre kattintva olvashatnak bővebben:

Közeledik a csoportos társasági adóalanyiság választásának határideje

Közeleg a határidő a csoportos társasági adóalanyként regisztrálni kívánó vállalatcsoportok számára. Ha egy cégcsoport 2021-től kezdődően élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor 2020. november 1. és 20. között kérelmezheti az adóhatóságtól a csoportos adóalanyként történő nyilvántartásba vételt.


Kinek lehet előnyös?
A csoportos társasági adózás azoknak a vállalatcsoportoknak lehet elsősorban előnyös, ahol a csoporton belül van negatív illetve pozitív adóalappal rendelkező társaság is, ugyanis bizonyos korlátok mellett az adóalapok összeszámítása révén egy adott évben alacsonyabb adókötelezettség érhető el.

A jelenlegi pandémia által okozott helyzetben érdemes lehet megvizsgálni az egyes csoportcégek teljesítményét. Amennyiben lesznek olyan társaságok a cégcsoporton belül, amelyek a következő adóévekben várhatóan veszteséget fognak termelni, megfontolandó, hogy akár a teljes cégcsoport vagy csak bizonyos vállalatok csoportos társasági adóalanyként teljesítsék az adókötelezettségüket.

További előnyt jelenthet egyes adókedvezmények csoportszinten történő kihasználásának lehetősége, valamint a sokszor jelentős energiabefektetést igénylő transzferár-dokumentáció készítési kötelezettség alóli mentesülés a csoporttagok egymás közötti ügyletei tekintetében.


Visszamenőlegesen megszüntethető
Az egyes tagoknak lehetőségük van a csoportos társasági adóalanyiságból kilépni, amennyiben az erre vonatkozó döntés bejelentése megtörténik az adóhatóság részére az adóév utolsó napját megelőzően. A csoporttagság ez esetben visszamenőlegesen szűnik meg, a bejelentés adóévét megelőző üzleti év utolsó napjával.


Kamatlevonhatósági szabály
A csoportos társasági adóalanyoknak komplex szabályrendszer szerint kell megállapítaniuk, hogy a felmerült finanszírozási költség mekkora része elismert társasági adóban. Míg önálló adózók esetében a nettó finanszírozási költség 939.810.000 forintos korlátot meg nem haladó része alapvetően elismert költségnek tekinthető, addig egy csoportos adóalanynál a fenti korlát az egész csoportra vonatkozik. Jelentős számú csoporttag esetén az egy társaságra jutó fenti összeghatár nagy mértékben lecsökken, ezért csak további, részletes számítások alapján állapítható meg, hogy a nettó finanszírozási költség mekkora része elismert társasági adó szempontból az egyes tagoknál.

Tekintettel a 2019. január 1-től alkalmazandó kamat-levonhatósági szabályok összetettségére, a csoportos társasági adóalanyok esetében javasolt felülvizsgálni, hogy megfelelő módon kerül-e meghatározásra a levonható finanszírozási költség összege. Emellett mérlegelendő a csoport megszüntetése vagy egyes tagok kiléptetése a csoportból, amennyiben a kamat-levonhatósági szabályok miatt a csoportos adóalanyiságnak magasabb adókötelezettsége keletkezne ahhoz képest, mintha a csoporttagok egyedi adóalanyként teljesítenék adókötelezettségeiket.

Hasznosnak találta?