מאמר

תקנון פעילות – "אתגר ענן"

1.1.      

דלויט ישראל ושות' שותפות
מספר 540288844, משמשת כנותנת חסות לאירוע AWS Summit Tel Aviv שיתקיים ביום 26.06.2024
באקספו, תל אביב (להלן: "דלויט" ו"הכנס", בהתאמה).

1.2.      
במסגרת פעילותה בכנס,
מכריזה דלויט על פעילות "אתגר ענן": שלושה (3) שאלוני Kahoot! הכוללים
שאלות מקצועיות בתחום ארכיטקטורת ענן ושאלות על דלויט ופעילותה (להלן: (להלן:
"הפעילות" ו-"השאלון").

1.3.      
ההשתתפות בפעילות
מותרת לבגיר בן 18 הכשיר לפעולות משפטיות ולמעט עובדי דלויט ובני משפחותיהם (להלן:
"המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים,
ילדים, אחים ואחיות.

1.4.      
הפעילות תתקיים ביום רביעי
26.6.2024 בין השעות 08:00-16:00 (להלן: "תקופת הפעילות").

1.5.      
דלויט רשאית לשנות את
מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה, לרבות לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות,
ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי דלויט ו/או מי מטעמה בקשר לכך. החליטה דלויט לעשות כן, תפרסם
תקנון מעודכן, ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.

1.6.      
תקנון זה מסדיר את
תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות
הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

1.7.      
הוראות תקנון זה
מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.

1.8.      
בכל מקרה של סתירה
ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה
והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.9.      
מבלי לגרוע מכלליות
האמור, רישומי דלויט הם שיחייבו לצורך בחינת הוראות תקנון זה.

1.10.   
בהשתתפותו בפעילות
מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון זה וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם
וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי דלויט ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

2.     
השתתפות בפעילות

2.1.      
משתתפי הכנס יוכלו
להשתתף בפעילות באמצעות קישור ו/או קוד QR אשר יפורסם בביתן של דלויט בכנס. הקישור או הקוד QR יפנה את המשתתף לשאלון
שיתקיים במסגרת פלטפורמת Kahoot! (להלן: "הפלטפורמה"). על המשתתפים יהיה להשיג בזמן הקצר ביותר את מספר
התשובות הנכונות הגבוה ביותר.

2.2.      
בעת הכניסה לשאלון באמצעות
הלינק ו/או קוד ה-QR, המשתתפים יתבקשו למלא שם פרטי ושם משפחה. במידת הצורך, יתבקשו
המשתתפים הזוכים לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכאותם בפרסים.

2.3.      
המשתתפים מצהירים כי
המידע שיימסר על ידם הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונם החופשי. המשתתפים
מצהירים כי הם מסכימים שהפרטים הנ"ל ישמשו את דלויט לצורך אימות המשתתפים
הזוכים במהלך אימות הזכייה בשאלון כמפורט בסעיף 3.1 להלן.

2.4.      
בכל שאלון הזוכה יהיה
המשתתף שישיג את הניקוד הגבוה ביותר בזמן המהיר ביותר בשאלון כפי שיופיע בפלטפורמה
בתום השאלון, על פי חוקי המשחק של הפלטפורמה ותנאי שימושה. סה"כ בשלושת
השאלונים ייקבעו שלושה (3) זוכים.

2.5.      
לדלויט הסמכות המלאה
והמוחלטת לפסול ו/או למנוע ו/או להגביל ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות
על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי דלויט ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3.     
פרסים

3.1.      
ההכרזה על כל זוכה
תתבצע בתום כל שאלון בביתן דלויט בכנס. כדי לממש את הזכייה, על המשתתף הזוכה להציג
בפני נציגי דלויט אישור על כך שהוא המשתתף שניצח בשאלון מיד בתום השאלון, וכן
יידרש לחתום על אישור הכולל מילוי שם מלא, מספר זהות ואישור על קבלת הפרס. מובהר
כי משתתף זוכה שלא יציג את האישור כנדרש מיד בתום השאלון, זכייתו תבוטל ותועבר
למשתתף בעל הניקוד והזמן המהיר ביותר אחריו. למשתתפים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי דלויט מי מטעמם בשל פקיעת זכותם לקבלת הפרסים, עקב אי מימוש
אפשרות זכייתם במועדים ובתנאים כאמור לעיל.

3.2.      
כל אחד מהזוכים בכל
שאלון יזכה באחד מהפרסים כדלקמן (להלן: "הפרסים"), כאשר בכל
שאלון ניתן לזכות באחד מהפרסים בלבד. דלויט תקבע מראש על פי שיקול דעתה המלא
והבלעדי את הפרס בו יזכה הזוכה בכל אחד מהשאלונים:

3.2.1.    קורקינט חשמלי Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

3.2.2.    שובר ע"ס 5,000 ש"ח לניצול אישי בלבד בחברת דיזנהאוז.

3.2.3.    Air pods Pro (2nd generation)

3.3.      
הזכייה בפרסים הינה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דלויט, כך שלמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה
ו/או זכות ערעור או השגה בגין כך.

3.4.      
במידה שיימצא מי מבין
המשתתפים הזוכים כמי שאינו עומדים בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל
אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

3.5.      
מובהר כי המשתתפים
הזוכים לא יהיו זכאים ודלויט לא תהיה חייבת לפצות ו/או לשפות ו/או להמיר הטבה
כלשהי, אם מסיבה כלשהי משתתף לא מימש את זכאותו כאמור לעיל.

3.6.      
הפרסים שיחולקו במסגרת
הזכייה בפעילות הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה
כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דלויט שומרת לעצמה
את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים שווי ערך, על פי
שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בעניין זה כנגד דלויט ו/או מי מטעמה.

3.7.      
זכייתם של המשתתפים הזוכים
עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת, ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום
שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

4.     
אחריות

4.1.      
המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או
מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דלויט ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל
הקשור והמתייחס לפעילות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים
לפעילות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות,
פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

4.2.      
המשתתף מכריז כי הוא
מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את דלויט ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בפעילות.

4.3.      
מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל המשתתף יפצה את דלויט, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה
תחויב דלויט כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות
הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לדלויט עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם
הפעילות.

4.4.      
דלויט לא תישא בכל
אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה לפעילות הפלטפורמה, מערכות האינטרנט, הטלפון
והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן (להלן: "המערכות"), ולא
תהיה לה שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין
כל תקלה אחרת הקשורה במערכות ו/או בפלטפורמה בפרט.

4.5.      
במקרה של תקלה כלשהי
אשר תפריע להתנהלות התקינה של הפעילות, יינתן שיקול דעת מלא לדלויט האם ברצונה
לבטל, לשנות, לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

5.     
שונות

5.1.      
דלויט שומרת לעצמה את
הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות, תוכנה, מתכונתה, נהליה ותקופתה, על פי שיקול
דעתה, לרבות טיב הפרסים ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת
הרשתות החברתיות של דלויט (לינקדאין ו/או פייסבוק וכו') ו/או בכל דרך אחרת אשר
תמצא דלויט לנכון.

5.2.      
המשתתף מצהיר בזאת
באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה
או דרישה כלפי דלויט בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

5.3.      
מבלי לגרוע מכלליות
האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בפעילות היא לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול
טעויות בפעילות ו/או בשאלון ו/או בפלטפורמה, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף
כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה
ו/או כל הכרוך בה.

5.4.      
המשתתף אינו רשאי
לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

5.5.      
הפעילות ו/או התקנון
אינם מהווים הצעה מאת דלויט לציבור בכלל או למשתתף כלשהו בפרט, והם אינם אלא הזמנה
מטעם דלויט לכל משתתף בכנס להציע את השתתפותו בפעילות, וזאת, באופן ובתנאים
המפורטים בתקנון זה, בשלמותם ובהם בלבד.

5.6.      
דלויט שומרת לעצמה את
הזכות למנוע את הגישה לפעילות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

5.7.      
דלויט שומרת לעצמה את
הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות,
וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בפעילות, בין היתר, תוך כדי
ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה
תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

5.8.      
דלויט רשאית לבטל את
הפעילות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.9.      
דלויט רשאית לתקן
תקנון זה, בכל עת.

5.10.   
התקנון מנוסח בלשון
זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

5.11.   
הדין החל על תקנון זה
ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט בכל
העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל
אביב-יפו.

 

האם זה היה שימושי?