terms of use

Teisinė informacija

Naudojimosi sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014 m. lapkričio 6 d.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. vasario 28 d.

Deloitte.com apima skirtingas pasaulines, šalių, regionų arba funkcijų svetaines. Bet kurią šių svetainių galima rasti spustelėjus „Šalis“ Svetainės viršuje dešinėje - šią nuorodą visą laiką matote naršydami deloitte.com.

Šios Naudojimosi sąlygos apima konkrečios deloitte.com pasaulinės, šalies, regiono arba funkcijos svetainės tinklapius, kuriuos naršėte prieš spusteldami Naudojimosi sąlygų nuorodą. Tokios atskiros svetainės šiose Naudojimosi sąlygose vadinamos „šia Svetaine“.

Naršydami šioje Svetainėje Jūs sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, Jums neleidžiama naršyti šioje Svetainėje ir Jūs privalote nedelsdami nutraukti naršymą.

Deloitte Central Europe („DCE“) yra regioninė Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL“) subjektų, veikiančių Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) sudėtyje Vidurio Europoje, organizacija. Paslaugas teikia DCEHL dukterinės įmonės ir filialai, kurie yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai subjektai. Lietuvoje paslaugas teikia UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (kartu vadinamos „Deloitte Lietuva“) yra Deloitte Central Europe Holdings Limited organizacijos padaliniai Lietuvoje.

 „Deloitte tinklu“ vadinama Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), DTTL bendrovės narės ir susijusios įmonės. Kiekvieną konkrečią deloitte.com pasaulinę, šalies, regiono arba funkcijos svetainę (kaip nurodyta svetainės viršuje dešinėje) administruoja atskira Deloitte tinklo bendrovė narė.

Ši Svetainė, deloitte.lt, yra administruojama Deloitte Lietuvoje ir šiose Naudojimosi sąlygose yra vadinama „Svetainės tiekėju“, „mes“, „mus“, „mūsų“. Nors šiose Naudojimosi sąlygose gali būti minimos kitos Deloitte tinklo bendrovės narės, šios Naudojimosi sąlygos taikomos tik Jums ir mums, o ne kitoms bendrovėms narėms.

Turinio naudojimas. Apribojimai. Privatumo sąlygos

Jei nenurodyta kitaip, laikantis visų Naudojimosi sąlygų Jums leidžiama peržiūrėti, kopijuoti, spausdinti ir platinti (bet ne keisti) šios Svetainės turinį su sąlyga, kad: 1) duomenys naudojami tik informaciniais, nekomerciniais tikslais; ir 2) skelbiant Svetainėje pateiktą informaciją kitur, turi būti nurodomas informacijos šaltinis bei kita su turiniu susijusi informacija.

Draudžiama kopijuoti ar savintis bet kokią šioje Svetainėje esančią programinę įrangą, autorystę arba technologiją.

Naršydami šioje Svetainėje, Jūs įsipareigojate laikytis visų susijusių įstatymų.

Jūs sutinkate, kad mes galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją ir duomenis, remdamiesi čia pateiktomis susijusiomis Privatumo sąlygomis ir Slapukų naudojimo sąlygomis. Jūs sutinkate su mūsų Privatumo ir Slapukų naudojimo sąlygomis, įskaitant visus susijusius įsipareigojimus.

Intelektinės nuosavybės teisės. Deloitte pavadinimų ir logotipų naudojimo draudimai

Jei nenurodyta kitaip, šios Svetainės turinys priklauso mums arba kuriai nors Deloitte tinklo bendrovei narei.

Šios Svetainės turinį saugo Jungtinių Valstijų ir / arba kitų šalių autorystės, prekių ženklų apsaugos bei kiti įstatymai. Mes ir mūsų licencijuotojai pasiliekame visas šių Naudojimosi sąlygų neapibrėžtas teises.

„Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, Deloitte logotipas bei kiti aukščiau paminėtų prekių ženklų variantai vietinėmis kalbomis, taip pat kai kurie šioje Svetainėje minimi paslaugų pavadinimai („Deloitte ženklai“) yra registruoti ir neregistruoti Deloitte tinklo bendrovių narių prekių ženklai. Draudžiama naudoti Deloitte ženklus tiek atskirai, tiek drauge su kitais žodžiais ar dizaino elementais, išskyrus atvejus, kai šiose Naudojimosi sąlygose aiškiai nurodyta kitaip arba konkretaus ženklo savininkas raštu suteikia leidimą naudoti konkretų ženklą. Draudžiama naudoti Deloitte ženklus bet kokiuose pranešimuose spaudai, reklamose ar kitoje reklaminėje arba rinkodaros medžiagoje ar medijose rašytine, žodine, elektronine, vaizdine ar bet kokia kita forma.

Nuorodos į trečiųjų šalių prekių ženklus šioje Svetainėje yra pateikiamos tik informaciniais tikslais ir nereiškia, kad minėtos šalys sutinka su šia Svetaine ar bet kokiu jos turiniu. Šios Naudojimosi sąlygos nesuteikia Jums teisės naudoti trečiųjų šalių prekių ženklus.

 

Atsakomybės ribojimas

VISA SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIU TURINIU AR JO DALIMI) YRA TIK BENDROJO POBŪDŽIO IR NEGALI BŪTI LAIKOMA PROFESIONALIA KONSULTACIJA AR PASLAUGA. PRIEŠ PRIIMDAMI BET KOKĮ SPRENDIMĄ AR ATLIKDAMI VEIKSMĄ, GALINTĮ TURĖTI ĮTAKOS JŪSŲ ASMENINIAMS FINANSAMS AR VERSLUI, TURĖTUMĖTE PASIKONSULTUOTI SU KVALIFIKUOTU PROFESIONALIU PATARĖJU.

PATEIKIAME ŠIĄ SVETAINĘ TOKIĄ, KOKIA JI YRA, IR NETEIKIAME DĖL JOS JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ. NEAPSIRIBOJANT AUKŠČIAU PAMINĖTU, NEGARANTUOJAME, KAD ŠI SVETAINĖ VISADA VEIKS SAUGIAI, BE KLAIDŲ, VIRUSŲ AR KENKSMINGŲ KODŲ AR ATITIKS BET KOKIUS KONKREČIUS VEIKIMO IR KOKYBĖS KRITERIJUS. MES AIŠKIAI ATSIRIBOJAME NUO VISŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GARANTIJOMIS DĖL PARDAVIMO, NUOSAVYBĖS TEISIŲ, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NEPAŽEIDIMO, ATITIKTIES, SAUGOS IR TIKSLUMO.

NARŠYDAMI ŠIOJE SVETAINĖJE, JŪS PRISIIMATE VISIŠKĄ ATSAKOMYBĘ UŽ RIZIKAS IR PRARADIMUS, GALIMAI SUSIJUSIUS SU JO NAUDOJIMU, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PASLAUGŲ AR DUOMENŲ PRARADIMU. MES NESAME ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, ATSITIKTINIUS, PASEKMINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS AR BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS, KILUSIUS IŠ SUTARTIES, TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMO AR DELIKTO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, APLAIDUMU) IR KT. BEI SUSIJUSIUS SU ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMU, NET JEI ŽINOJOME ARBA TURĖJOME ŽINOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO GALIMYBĘ.

KAI KURIOS ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS NUORODOS NUKREIPIA LANKYTOJUS Į KITAS SVETAINES, PRIKLAUSANČIAS TREČIOSIOMS ŠALIMS, KURIŲ MES NEGALIME KONTROLIUOTI, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT KITŲ DELOITTE BENDROVIŲ NARIŲ ARBA JŲ DARBUOTOJŲ ADMINISTRUOJAMOMIS SVETAINĖMIS. NEAPSIRIBODAMI AUKŠČIAU IŠVARDYTU, MES NETEIKIAME DĖL TOKIŲ SVETAINIŲ, ŠALTINIŲ IR ĮRANKIŲ JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, O Į JAS VEDANČIOS NUORODOS NEGALI BŪTI LAIKOMOS JŲ ARBA JŲ TURINIO PATVIRTINIMU IŠ MŪSŲ PUSĖS.

AUKŠČIAU IŠDĖSTYTAS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS TAIKOMAS NE TIK MUMS, BET IR KIEKVIENAI DELOITTE TINKLO BENDROVEI NAREI, TAIP PAT ATITINKAMAI MŪSŲ BEI JŲ DARBUOTOJAMS.

AUKŠČIAU IŠDĖSTYTAS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS TAIKOMAS VISA APIMTIMI, KAIP TAI NUMATO ĮSTATYMAI, IR TAIKOMAS SUTARTIES, TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMO AR DELIKTO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, APLAIDUMU) IR KT. ATVEJAIS.

Papildomos sąlygos

Jei bet kurios iš šių Naudojimosi sąlygų negalioja arba negali būti vykdomos kurioje nors jurisdikcijoje, 1) toje jurisdikcijoje jos turi būti išaiškintos taip, kad kuo labiau atitiktų įstatymus arba siekiamą tikslą, o likusios Naudojimosi sąlygos lieka galioti visa apimtimi; ir 2) visose kitose jurisdikcijose visos šios Naudojimosi sąlygos galioja visa apimtimi.

Mes galime bet kada savo nuožiūra pakeisti šias Naudojimosi sąlygas ir paskelbti jų atnaujinimą Naudojimosi sąlygų nuorodoje (t. y. šiuo metu Jūsų naršomame tinklapyje) arba kitame šios Svetainės tinklapyje. Tokie pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo, nebent aiškiai pranešime kitaip. Naršydami Svetainėje, Jūs esate atsakingi už susipažinimą su mūsų pakeistomis Naudojimosi sąlygomis. Jei toliau naršote šioje Svetainėje po to, kai Naudojimosi sąlygos buvo pakeistos, laikoma, kad sutinkate su pakeistomis Naudojimosi sąlygomis.