Naujienos

Metinis akcininkų susirinkimas 2019 m.

2019 m. balandis

Šiame pranešime pateikiame informaciją apie pasiruošimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir sprendimus, kuriuos privaloma ar rekomenduojama priimti jo metu.

Akcininkų susirinkimo sušaukimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Akcininkų susirinkimas“) turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – „Bendrovė“) finansinių metų pabaigos. Taigi, jeigu Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas, kuriame bus tvirtinami finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018 metus, privalo įvykti iki 2019 m. balandžio 30 d. Akcininkai apie įvyksiantį Akcininkų susirinkimą turi būti informuojami likus ne mažiau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos. Todėl, šiais metais pranešti apie šaukiamą Akcininkų susirinkimą reikia ne vėliau kaip iki balandžio 9 d. imtinai.

Akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcininkų susirinkimas turi patvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius). Jame taip pat turi būti pristatytas Bendrovės vadovo parengtas metinis pranešimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovei ši pareiga netaikoma. Jeigu Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus, Akcininkų susirinkimas gali tvirtinti tik audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, sprendimas dėl įstatų keitimo, kolegialių Bendrovės organų narių perrinkimo, įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo, audito įmonės rinkimo kitiems metams ir pan.

Valdybos/stebėtojų tarybos nariai

Valdyba/stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki to laiko, kai bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba/stebėtojų taryba. Tačiau valdyba/stebėtojų taryba negali dirbti ilgiau kaip iki Akcininkų susirinkimo, vyksiančio tos valdybos/stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais. Rekomenduojame pasitikrinti, ar šiais metais nesibaigia Jūsų bendrovės valdybos/stebėtojų tarybos narių įgaliojimai, ir priimti atitinkamus sprendimus.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir sudarymą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Jeigu Bendrovėje sudaryta valdyba, ji analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, ir šiuos dokumentus teikia Akcininkų susirinkimui (prieš tai stebėtojų tarybai, jeigu ji sudaryta).

Kai Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas nėra privalomas pagal Bendrovės įstatus, jis turi būti atliekamas, jeigu paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip du rodikliai viršija šiuos dydžius:

  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 3 500 000 eurų;
  • balanse nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 eurų;
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra didesnis nei 50.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas taip pat privalomas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir/arba savivaldybė, bei visose akcinėse bendrovėse.

Pelno ar nuostolių skirstymas

Skirstant susidariusį pelną ar nuostolius būtina atsiminti, jog dividendus skirti ir išmokėti galima tik tuo atveju, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

  • bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
  • ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra teigiama (gautas pelnas);
  • Bendrovės nuosavas kapitalas yra didesnis arba išmokėjus dividendus netaps mažesniu už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą;
  • bendrovė per nustatytus terminus yra sumokėjusi visus įstatymų nustatytus mokesčius;
  • atlikti privalomi atskaitymai į privalomąjį rezervą.

Jei akcininkams buvo išmokėti tarpiniai dividendai už laikotarpį trumpesnį nei finansiniai metai, metinio akcininkų susirinkimo sprendime tokių tarpinių dividendų suma turi būti nurodyta atskirai. Primename, jog paskirtus dividendus Bendrovė turi išmokėti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.Jei per finansinius metus susidarė nuostoliai jie akcininkų sprendimu gali būti padengti pervedimais iš rezervų, akcijų priedų ar akcininkų įnašais. Taip pat primename, jog neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio įstatymas įpareigoja visuotinį akcininkų susirinkimą privalomai svarstyti klausimus dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, pertvarkymo arba Bendrovės likvidavimo.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?