Naujienos

Covid-19 krizė: Finansų rinkos dalyviams

Covid-19 krizė: Lietuva

Svarbiausia informacija finansų rinkos dalyviams COVID-19 kontekste

Dėl koronaviruso (COVID-19) staigaus paplitimo, dauguma pasaulio šalių aktyviai įgyvendina „užsidarymo“ politiką. Šalių sprendimai „užsidaryti“ tiek išorėje, tiek valstybės viduje turi nenuginčijamos įtakos ekonominei veiklai bei kasdieniniam žmonių gyvenimui, kurie tokiu atveju iš esmės yra sustabdomi. Esant šiai situacijai, akivaizdu, kad finansų rinkos dalyviai patiria didelę, itin neigiamą, įtaką.

Siekiant sušvelninti blogiausią galimą scenarijų finansų rinkos dalyviams, valstybių institucijos imasi įvairiausių priemonių, kurios leistų sušvelninti neigiamus padarinius finansų įstaigoms.

Europos Centrinis Bankas (ECB), Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė laikinąsias priemones ir rekomendacijas dėl koronaviruso pandemijos poveikio finansų rinkoms, kurios turėtų prisidėti prie finansų įstaigų laukiamų pasekmių sušvelninimo.

ECB, EBI ir ESMA laikinosios priemonės finansų rinkos dalyviams

Bankams laikinai leidžiama nesilaikyti rekomenduojamo antrojo kapitalo ramsčio (P2G) reikalavimo, likvidumo atsargos reikalavimų bei jungtinio kapitalo rezervo reikalavimo. Taip pat suteikiama teisė naudoti žemesnės kokybės kapitalo priemones antrojo ramsčio reikalavimų (P2R) rizikoms padengti. Galiausia, numatomas lankstesnis požiūris į neveiksnių paskolų valdymo strategiją.

Kaip paskelbė EBI, dėl koronaviruso protrūkio yra nuspręsta nukelti šiemet numatytą bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visoje Europos Sąjungoje iki 2021 m. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, jog bankai galėtų koncentruotis į tinkamą paslaugų teikimo savo klientams užtikrinimą, įskaitant skolinimą gyventojams ir verslui.

Taip pat EBI nusprendė palaikyti mokėjimo korteles išduodančių ir mokėjimus mokėjimo kortelėmis internetu priimančių mokėjimo paslaugų teikėjų pastangas sutelkti dėmesį į savo klientų poreikius, panaikindama jų prievolę iki 2020 m. kovo 31 d. nacionalinei kompetentingai institucijai pranešti apie savo pasirengimą įvykdyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo reikalavimus, taikomus mokėjimams kortele elektroninės prekybos srityje.

Visgi, nepaisant šių dienų finansų rinką užklupusių sunkumų, ECB atkreipė dėmesį, kad bankai ir toliau turės užtikrinti, jog jų prisiimamos rizikos būtų valdomos tinkamai, nemažinant riziką ribojančių standartų, tinkamai pripažįstant ir nurašant neveiksnių skolų pozicijas, toliau atsakingai planuojant kapitalo ir likvidumo poreikį.

ECB, EBI ir ESMA skirtos rekomendacijos finansų rinkos dalyviams

Rekomendacijos, skirtos finansų rinkos dalyviams, atsižvelgiant į šiandienines rinkos sąlygas, išskiriamos į:

(i) verslo veiklos tęstinumo planavimą;

(ii) informacijos atskleidimą rinkai;

(iii) finansinės atskaitomybės vertinimą.

Pirmoji rekomendacija, kuri pateikiama finansų rinkos dalyviams, yra siejama su verslo veiklos tęstinumo planavimu. Visi finansų rinkos dalyviai turėtų būti pasirengę vykdyti veiksmų nenumatytais atvejais planus tam, kad būtų užtikrintas verslo veiklos tęstinumas. Esminiai momentai į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama, yra žmogiškųjų resursų ir finansų užtikrinimas:

- Pirma, turėtų būti suteikiamos visos įmanomos sąlygos finansų rinkos dalyvių darbuotojams dirbti iš namų, laikantis valstybės institucijų pateikiamų rekomendacijų šiuo klausimu bei įstatymų reikalavimų. Tuo atveju, jeigu siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų finansų rinkos dalyvių darbą, tam tikra dalis darbuotojų negali darbo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu, finansų rinkos dalyvis tokiems darbuotojams turi užtikrinti saugias darbo sąlygas. Taip pat turi būti įsitikinta, jog, tuo atveju, jeigu finansų rinkos dalyvio darbuotojai susidurtų tiesiogiai su koronovirusu, dėl ko negalėtų atlikti savo darbo funkcijų, finansų rinkos dalyvis turi pakankamai darbuotojų, kurie galėtų perimti šių darbuotojų funkcijas ir taip užtikrinti sklandų bei nepertraukiamą finansų rinkos dalyvio darbą.

- Antra, finansų rinkos dalyvis turi tinkamai įsivertinti ekonominius klausimus, t. y. kaip koronovirusas bei dėl šios ligos suvaldymo skelbiamas karantinas paveiks ne tik šalies, bet ir viso pasaulio ekonomiką, o taip pat ir klientų veiksmus ekonominio nuosmukio metu. Todėl finansų rinkos dalyviai veiklos tęstinumo plane privalo nusimatyti būdus pritraukti kapitalą, siūlyti naujus produktus ir paslaugas rinkai bei nusimatyti kitus panašaus pobūdžio veiksmus, kurie leis finansų rinkos dalyviams išsilaikyti besikeičiančioje rinkoje.

Finansų rinkos dalyviams, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose,  taip pat rekomenduojama nedelsiant atskleisti bet kokią reikšmingą informaciją, susijusią su koronaviruso poveikiu jų veiklai pagal skaidrumo reikalavimus, vadovaudamosi Piktnaudžiavimo rinka reglamentu.

Galiausia, finansų rinkos dalyviai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, turėtų pateikti koronaviruso esamą ir galimą poveikį, įskaitant kokybinį ir kiekybinį vertinimus, verslo veiklai ir finansinei būklei 2019 metų finansinėse ataskaitose. Jei šios ataskaitos jau parengtos, jį atskleisti artimiausiose tarpinėse finansinėse ataskaitose.

Lietuvos banko pozicija finansų rinkos dalyviams COVID-19 kontekste

Lietuvos bankas, savalaikiai reaguodamas į susidariusią situaciją, priėmė sprendimą dėl laikinųjų priemonių elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Sprendimu Lietuvos bankas nurodė, kad šios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo bei audito ataskaitą gali pateikti vėliau nei nurodyta įstatyme, tačiau ne vėliau kaip iki gegužės 5 d. Atkreiptinas dėmesys, kad šis laikotarpio pratęsimo terminas negalioja elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos ataskaitų formoms, kurias finansų įstaigos turėtų pateikti iki balandžio 3 d., o ne finansų įstaigos, -  iki - gegužės 5 d.

Lietuvos bankas taip pat pažymėjo, jog, atsižvelgiant į tai, jog šalyje yra paskelbtas karantinas, finansų įstaigoms tampa vis sudėtingiau laiku atnaujinti kliento pažinimo informaciją ir surinkti reikiamus duomenis, ypač tais atvejais, kai klientas nesinaudoja internetinės bankinės sistemos paslaugomis ir (ar) kitomis priemonėmis, kurios leistų atnaujinti informaciją nuotoliniu būdu.  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nėra nustatytas kliento informacijos atnaujinimo terminas. Šis klausimas yra paliktas finansų įstaigos diskrecijai įvertinus finansų įstaigoje kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas. Atsižvelgiant į tai, suėjus finansų įstaigos nustatytam reguliariam kliento pažinimo informacijos atnaujinimo terminui, finansų įstaigos, įvertinusios aplinkybių visumą (įskaitant kliento galimybę atnaujinti kliento pažinimo informaciją nuotoliniu būdu, jo teikiamą informaciją ir paaiškinimus, norą bendradarbiauti ir pan.) galėtų pratęsti nustatytus vidaus terminus. Visgi, Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į tai, jog jeigu finansų įstaiga, nuolat stebėdama dalykinius santykius su klientu, nustato, kad kliento veikla kelia įtarimų ir (arba) jis vykdo įtartinas mokėjimo operacijas, ji privalo nedelsdama imtis veiksmų ir pranešti Lietuvos bankui apie nustatytas įtartinas mokėjimų operacijas, neatsižvelgdama į susiklosčiusias aplinkybes dėl neįprastos situacijos.

 

 

Advokatų profesinė bendrija „Deloitte Legal“, jos darbuotojai ar atstovai nėra atsakingi už www.deloittelegal.lt pateiktą informaciją ir konsultacijas, t. y. patarimai neturėtų būti vertinami kaip profesionali teisinė konsultacija ar paslauga. Prieš priimdami sprendimą ir imdamiesi bet kokių veiksmų, galinčių paveikti Jūsų finansinę būklę ar veiklą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu profesionaliu teisės patarėju individualiai.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?