Naujienos

Covid-19 krizė: Force Majeure

Covid-19 krizė: Lietuva

Koronaviruso teisinės pasekmės prisiimtų įsipareigojimų vykdymui

Koronavirusas, o taip pat kiekvienoje šalyje atskirai priimti valstybinės valdžios institucijų sprendimai siekiant suvaldyti situaciją, įskaitant ir karantino skelbimas, neabejotinai paveiks verslo subjektų prisiimtų įsipareigojimų kitoms šalims vykdymą. Dalies įsipareigojimų nebus ar jau nebegalima vykdyti dėl vyriausybių priimtų draudimų ar apribojimų, taip pat dalies įsipareigojimų nebebus galima įvykdyti iš anksto sutartais terminais bei apimtimis dėl prekių ar žaliavų tiekimo sutrikimų. Šioje situacijoje rekomenduojame atidžiai įsivertinti konkretaus verslo sutrikdymo priežastis ir aplinkybes bei esant reikalui pasinaudoti viena iš
toliau aprašytų teisinių gynybos priemonių:

-      Rėmimasis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Svarbiausi veiksmai norint pasinaudoti šia priemone:

  •   nedelsiant informuoti raštu priešingą sutarties šalį apie sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimus ir/ar negalimumą įvykdyti prievolių nurodant konkrečias priežastis;

Pabrėžtina, kad kiekvienu atveju bus vertinama ar buvo imtasi visų reikalingų priemonių, siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Svarbu atkreipti dėmesį į
tai, jog įstatymai nustato, jog nenugalima jėga nelaikomi atvejai, kai rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

-       Sutarties sąlygų pakeitimo inicijavimas pasikeitus aplinkybėms. Force majeure aplinkybės taip pat gali būti pagrindas inicijuoti derybas dėl sutarties sąlygų pakeitimo pasikeitus aplinkybėms, kai sutarties įvykdymas tampa sudėtingesnis. Toks prašymas turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Šalys nėra įpareigotos automatiškai pakeisti sutartinius įsipareigojimus, tačiau šiuo atveju šalys privalo bendradarbiauti viena su kita bei sąžiningai derėtis laikantis proporcingumo principo. Šalims nesutarus dėl sutartinių įsipareigojimų pakeitimo ginčą nagrinėtų teismai.

-       Atleidimas nuo atsakomybės dėl valstybės veiksmų. Tai yra savarankiškas Lietuvos įstatymuose nustatytas pagrindas atleidimui nuo civilinės atsakomybės. Jei nepavyktų pasinaudoti kitomis teisinėmis gynimo priemonėmis ir jei atsakomybę iš esmės lėmė valstybės institucijų priimti sprendimai verslininkai gali pasinaudoti šia teisės gynimo priemone ir reikalauti juos atleisti nuo delspinigių ar palūkanų už praleistą terminą mokėjimo vadovaudamiesi šiuo pagrindu. Šis pagrindas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti pagrindinę prievolę (tarkim sumokėti nuomos mokestį ar patiekti prekes), tačiau leidžia nemokėti delspinigių bei atlyginti priešingos šalies nuostolių.

 

Bet kokiu atveju rekomenduojame atidžiai išanalizuoti pasirašytas sutartis bei pasikonsultuoti su teisės ekspertais, kad įsivertinti kokių papildomų veiksmų reikia imtis ir kokia apimtimi galima prašyti atleisti nuo įsipareigojimų vykdymo, atleidimo nuo atsakomybės arba inicijuoti sutarčių pakeitimus.

Daugiau Deloitte Legal įžvalgų šiuo klausimu rasite čia.

 

 

Advokatų profesinė bendrija „Deloitte Legal“, jos darbuotojai ar atstovai nėra atsakingi už www.deloittelegal.lt pateiktą informaciją ir konsultacijas, t. y. patarimai neturėtų būti vertinami kaip profesionali teisinė konsultacija ar paslauga. Prieš priimdami sprendimą ir imdamiesi bet kokių veiksmų, galinčių paveikti Jūsų finansinę būklę ar veiklą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu profesionaliu teisės patarėju individualiai.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?