Naujienos

Covid-19 krizė: Skatinimo priemonės

Covid-19 krizė: Lietuva

Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatomos skatinimo ir pagalbos priemonės verslui, kurios įsigaliotų Seimui priėmus atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

ATNAUJINTA: 2020 Balandžio 2 d.

Vyriausybė nutarė steigti fondą, kuris investuos į sunkumus dėl COVID-19 patiriantį verslą

Siekiant mažinti COVID-19 padarinius ekonomikai, Vyriausybė priėmė sprendimą steigti Pagalbos verslui fondą – COVID-19. Šis fondas padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes gauti finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po krizinės situacijos. Fondas turi būti įsteigtas ir pradėti veikti ne vėliau nei balandžio 15 d.

Fondas investuotų į šalyje veikiančių įmonių, kurios dėl nepalankios epideminės situacijos patyrė finansinių sunkumų, keliančių riziką komercinės veiklos tęstinumui, nuosavybės vertybinius popierius, skolos vertybinius popierius ir fondo lėšomis būtų teikiamos paskolos įmonėms šalia jau veikiančių kitų finansavimo priemonių. Fondo lėšas numatoma naudoti tik tais atvejais, kai nebėra galimybių pritraukti reikiamų lėšų kitokiais būdais.

Įsteigus naująjį fondą, bus skolinama ir investuojama tiesiogiai, o ne per finansinius tarpininkus. Skolinimui bus naudojamos įvairios finansų rinkoje taikomos priemonės: paskolos, obligacijos, konvertuojamosios obligacijos, akcijos, taip pat pritraukiamos kitų investuotojų lėšos.

Fondas bus finansuojamas valstybės lėšomis – pradiniame etape tam planuojama skirti 100 mln. eurų.

ATNAUJINTA: 2020 Balandžio 1 d.

Aktualūs įstatymo pakeitimai finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms/įmonėms

Siekiant išplėsti finansų rinkos dalyvių, kuriems Lietuvos bankas savo nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais galėtų teikti paskolas, užtikrintas įkeičiamu Lietuvos bankui tinkamu turtu, sąrašą, Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. kovo 31 d. priėmė Lietuvos banko įstatymo pakeitimus (projekto reg. Nr. XIIIP-4651(2).

Priimtos pataisos numato, jog iškilus likvidumo problemoms, paskolas Lietuvos bankas galės teikti mokėjimo, elektroninių pinigų, vertybinių popierių, draudimo, lizingo ir kitoms finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms/įmonėms. Iki šiol tokio pobūdžio paskolas Lietuvos bankas galėjo teikti kredito įstaigoms.

Į Lietuvos banką dėl likvidumo paskolos galės kreiptis mokios, bet laikinų likvidumo problemų turinčios finansines paslaugas teikiančios įstaigos/įmonės. Kaip nurodė Lietuvos bankas, Lietuvos bankas likvidumo paskolas teiktų toms įstaigoms/įmonėms, kurių veikla yra reikšminga tvariam šalies finansų sistemos veikimui, taip pat toms, kurios turi Lietuvos bankui tinkamo užstato ir kurios išnaudojo visas kitas galimybes pasiskolinti likvidumui, pavyzdžiui, banko ar kito asmens paskolas, akcininkų įnašus.

Šios sąlygos pirmiausia reiškia tai, kad paskolos būtų teikiamos tik tokioms finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms/įmonėms, kurių veikla yra reikšminga nepertraukiamam ir saugiam Lietuvos Respublikos finansų sistemos veikimui. Taip pat, jog siekiant gauti paskolą, įstaiga/įmonė turėtų įkeisti turtą. Galiausia, prieš kreipiantis į Lietuvos banką dėl tokios paskolos suteikimo, įstaigos/įmonės turės išnaudoti visas įmanomas galimybes pasiskolinti likvidumui, t. y. Lietuvos banko suteikiama paskola turi likti paskutine opcija.

Kaip nurodė Lietuvos bankas, tokio pobūdžio paskolų teikimo tvarką Lietuvos bankas planuoja parengti šią savaitę. Dėl klausimo, ar įstaiga/įmonė yra reikšminga finansų sistemai bei ar ji atitinka kitas sąlygas paskolai gauti, spręstų Lietuvos banko likvidumo paskolų komitetas.

Lietuvos banko teigimu, tokios paskolos būtų teikiamos už Europos Centrinio Banko ribinio skolinimosi galimybės palūkanų normą, padidintą vienu procentiniu punktu – šiuo metu jos būtų 1,25 proc.

ATNAUJINTA: 2020 Kovo 25 d.

Dėl COVID-19 paprastinamas ES fondų administravimas

Finansų ministerija praneša, kad Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Finansų ministras jau patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą Europos Sąjungos investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Tarp pagrindinių pakeitimų yra maksimalaus avanso didinimas iki 50 proc. (buvo 30 proc.), tai ypač aktualu projektų vykdytojams, kuriems stinga apyvartinių lėšų. Spartinant mokėjimus sudaryta galimybė dažniau teikti mokėjimo prašymus ir dvigubai sutrumpinti mokėjimo terminus. Atsisakoma ir reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės.  Su visais pakeitimais galima susipažinti www.esinvesticijos.lt tinklalapyje.

Finansų ministerija ir įgyvendinančiosios institucijos, siekdamos kuo lankstesnio ir sklandesnio ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo, projektų vykdytojus ragina: greičiau atsiskaityti su tiekėjais už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Kol šalyje paskelbtas karantino režimas ir panašūs apribojimai, projekto veiklos ir patikros gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, kai tokiu būdu projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;

Taip pat yra sukurtas bendras sistemos el. paštas ESfondaiCOVID-19@cpva.lt, skirtas klausimams, susijusiems su ES investicijų administravimu, projektų įgyvendinimu (išlaidų tinkamumu), naujų priemonių planavimu.

 

 

VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus / draudimus veiklos vykdymui, paskelbė mokesčių mokėtojų sąrašą, kuriems automatiškai suteikiamos šios pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o sudarius mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams taikomos analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Ar mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į sąrašą, galima pasitikrinti čia. Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą. Paiešką galima vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19".

Po karantino pabaigos, šios įmonės, mokesčiams sumokėti arba mokestinės paskolos sutarčiai, be palūkanų sudaryti, turės du mėnesius.

Tikslas – Padėti išsaugoti darbo vietas ir pajamas

Priemonės:

1.   Valstybės lėšomis iki trijų mėnesių prisidėti darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, padengiant dalinės prastovos ar prastovos išmokos dalį darbuotojams. Darbuotojui turi būti užtikrinta ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga. Valstybės lėšų dalis 60 proc. bet ne daugiau kaip MMA.

Planuojama skirti suma – 250 mln. eurų. Jos bus skiriamos iš Garantinio fondo ir ES lėšų.

2.   Užtikrinti ligos išmokas prižiūrintiems vaikus ir neįgaliuosius, kai švietimo įstaigose ar socialinės priežiūros ir užimtumo centruose nustatomas karantino režimas.

Planuojama skirti suma – 200 mln. eurų. Lėšos bus skiriamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, taip pat bus skolinamasi.

3.   Iki trijų mėnesių mokėti savarankiškai dirbantiems, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas, fiksuotą 257 eurų dydžio išmoką per mėnesį, kai dėl karantino režimo negali vykdyti savo veiklos.

Planuojama skirti suma – 50 mln. eurų. Lėšos bus skiriamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, taip pat bus skolinamasi.

4.   Prailginti būsto paskolų įmokų (išskyrus palūkanas) mokėjimo atidėjimo laikotarpį netekusiems darbo nuo 3 iki 6 mėnesių, suteikiant valstybės garantiją.

Tikslas – Padėti verslui išsaugoti likvidumą

Priemonės:

1.   Suteikti mokestines paskolas atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų;

2.   Sustabdyti mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmus, vadovaujantis protingumo kriterijais;

3.   Atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų;

4.   Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą;

5.   Padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 milijonų eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas;

6.   Mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos;

7.   Rekomenduoti savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties NT, žemės mokesčių.

Tikslas – Skatinti ekonomiką

Priemonės:

1.   Spartinti investicijų programas (1,2 mlrd. eurų) greitinant mokėjimus ir didinant skiriamo finansavimo intensyvumą (ES lėšos ir Valstybės investicijų programa);

2.   Perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo ir verslo sritims (ES lėšos). Šiai priemonei numatoma skirti 250 mln. eurų;

3.   Spartinti valstybės biudžeto asignavimų einamosioms išlaidoms naudojimą (Valstybės biudžetas);

4.   Leisti naudoti visas Klimato kaitosprogramos ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas ir spartinti daugiabučių namų renovacijos programą (Valstybės biudžeto, ES lėšos, kitos viešosios lėšos). Šiai priemonei numatoma skirti 250 mln. eurų;

5.   Įsteigti COVID-19 pasekmių mažinimo fondą ir sudaryti galimybės juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas;

6.   Nustatyti papildomą valstybės garantijų limitą, siekiant sukurti arba papildyti esame finansines priemones, valstybei prisiimant pirminę riziką. Šiai priemonei numatoma skirti 500 mln. eurų;

7.   Rekomenduoti Lietuvos bankui imtis šių kredito įstaigų reguliacinių priemonių, siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą 2 milijardais eurų:

a.    Kredito įstaigų kapitalo pakankamumo reikalavimų sumažinimas;

b.    Likvidumo rezervų sumažinimas;

c.     Kitų priežiūrinių priemonių sumažinimas.

 

Advokatų profesinė bendrija „Deloitte Legal“, jos darbuotojai ar atstovai nėra atsakingi už www.deloittelegal.lt pateiktą informaciją ir konsultacijas, t. y. patarimai neturėtų būti vertinami kaip profesionali teisinė konsultacija ar paslauga. Prieš priimdami sprendimą ir imdamiesi bet kokių veiksmų, galinčių paveikti Jūsų finansinę būklę ar veiklą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu profesionaliu teisės patarėju individualiai.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?