Naujienos

Pareigos susijusios su euro įvedimu

Metinis akcininkų susirinkimas

Šiame pranešime pateikiame informaciją apie pasiruošimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir sprendimus, kuriuos privaloma ar rekomenduojama priimti jo metu, bei pareigas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms įvedus eurą Lietuvoje.

Akcininkų susirinkimo sušaukimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Akcininkų susirinkimas“) turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – „Bendrovė“) finansinių metų pabaigos. Taigi, jeigu Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas, kuriame bus tvirtinami finansinių ataskaitų rinkiniai už 2014 metus, privalo įvykti iki 2015 m. balandžio 30 d.

Akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcininkų susirinkimas turi patvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius). Jame taip pat turi būti pristatytas Bendrovės vadovo parengtas metinis pranešimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovei ši pareiga netaikoma. Jeigu Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus, Akcininkų susirinkimas gali tvirtinti tik audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, sprendimas dėl įstatų keitimo, valdybos/stebėtojų tarybos narių perrinkimo, įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo, audito įmonės rinkimo kitiems metams, reorganizavimo ir pan.

Įstatų keitimas dėl euro įvedimo

Įvedus eurą Lietuvoje, Bendrovėms yra nustatyta pareiga pakeisti įstatus (eurais išreiškiant įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę) ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui iki 2016 m. gruodžio 31 d., todėl visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat rekomenduojame apsvarstyti galimybę priimti sprendimą dėl Bendrovės įstatų keitimo. 

Įstatinio kapitalo eurais apskaičiavimas

Akcijų nominalios vertės išraiška litais keičiama į išraišką eurais taikant oficialų perskaičiavimo kursą 1 EUR = 3,4528 LTL, apvalinant pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles. Pavyzdžiui, jei uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 LTL ir ji yra išleidusi 1000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominalioji vertė yra 10 LTL, tai:

 • vienos akcijos nominali vertė eurais yra 2,90 EUR (~ 2,896200...);
 • įstatinis kapitalas eurais yra lygus akcijų skaičiaus sandaugai: 2 900 EUR (2,90 EUR x 1000 akcijų).

Įstatinio kapitalo dydžiui ir akcijos nominaliai vertei  eurais apskaičiuoti taip pat rekomenduojame pasinaudoti Juridinių asmenų registro skaičiuoklehttp://www.registrucentras.lt/jar/euras/skaiciuokle.php

Dėl akcijos nominalios vertės suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir apskaitoje registruojamas kaip Bendrovės atitinkamų finansinių metų pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).

Kitos su euro įvedimu susijusios pareigos

Uždaroji akcinė bendrovė, Juridinių asmenų registrui pateikusi pakeistus įstatus, privalo atlikti šiuos veiksmus, susijusius su akcijų  nominalios vertės išraiška eurais:

 • atlikti įrašų pakeitimus akcijų savininkų sąskaitose/akcininkų registravimo žurnale;
 • sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;
 • ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų įstatų įregistravimo pateikti duomenis apie akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui (JADIS), išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo.

Valdybos / stebėtojų tarybos narių rinkimai

Valdyba / stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki to laiko, kai bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba / stebėtojų taryba. Tačiau valdyba / stebėtojų taryba negali dirbti ilgiau kaip iki Akcininkų susirinkimo, vyksiančio tos valdybos/stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais. Rekomenduojame pasitikrinti, ar nėra pasibaigę Jūsų bendrovės valdybos / stebėtojų tarybos narių įgaliojimai, ir priimti atitinkamus sprendimus.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Jeigu Bendrovėje sudaryta valdyba, ji analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir šiuos dokumentus teikia Akcininkų susirinkimui (prieš tai stebėtojų tarybai, jeigu ji sudaryta). 

Kai Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas nėra privalomas pagal Bendrovės įstatus, jis turi būti atliekamas, jeigu paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip du rodikliai viršija šiuos dydžius:

 • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 3 500 000 eurų;
 • balanse nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 eurų;
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra didesnis nei 50.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas taip pat privalomas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir/arba savivaldybė, bei visose akcinėse bendrovėse.

Metinis pranešimas

Už Bendrovės metinio pranešimo parengimą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Jeigu Bendrovėje sudaryta valdyba, ji tvirtina Bendrovės metinį pranešimą ir teikia Akcininkų susirinkimui (prieš tai stebėtojų tarybai, jeigu ji sudaryta).

Metinio pranešimo gali nerengti tos Bendrovės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių dvejus finansinius metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus (išskyrus viešojo intereso Bendroves):

 • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus neviršija 2 900 000 eurų;
 • balanse nurodyto turto vertė neviršija 1 800 000 eurų;
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus neviršija 15.

Bendrovės, nerengiančios metinio pranešimo, finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte taip pat turi pateikti išsamią informaciją apie Bendrovės įsigytas ir turimas ar perleistas savas akcijas.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas) turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui per 30 dienų nuo Akcininkų susirinkimo.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į informacinio pranešimo autorius.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?