Įžvalgos

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių pareigos susijusios su euro įvedimu

Priminimas

Šiame priminime dar kartą pateikiame informaciją apie pareigas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau „Bendrovė”) įvedus eurą Lietuvoje.

Įstatų keitimas dėl euro įvedimo

Įvedus eurą Lietuvoje, Bendrovėms yra nustatyta pareiga pakeisti įstatus (eurais išreiškiant įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę) ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui iki 2016 m. gruodžio 31 d. Todėl jeigu to dar nepadarėte, rekomenduojame kaip galima greičiau sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris priimtų sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės litais keitimo į eurus ir įstatų keitimo. Primename, jog akcininkams privaloma pranešti apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos (nebent visi akcininkai raštu pritartu nesilaikyti įstatuose nustatytų terminų).

Įstatinio kapitalo eurais apskaičiavimas

Akcijų nominalios vertės išraiška litais keičiama į išraišką eurais taikant oficialų perskaičiavimo kursą 1 Eur = 3,4528 Lt, apvalinant pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles. Pavyzdžiui, jei uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt ir ji yra išleidusi 1000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominalioji vertė yra 10 Lt, tai:

(i)  vienos akcijos nominali vertė eurais yra 2,90 Eur (» 2,896200...);

(ii)  įstatinis kapitalas eurais yra lygus akcijų skaičiaus sandaugai: 2 900 EUR (2,90 Eur x 1000 akcijų).

Įstatinio kapitalo dydžiui ir akcijos nominaliai vertei eurais apskaičiuoti taip pat rekomenduojame pasinaudoti Juridinių asmenų registro skaičiuokle.

Dėl akcijos nominalios vertės suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir apskaitoje registruojamas kaip Bendrovės atitinkamų finansinių metų pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).

Kitos su euro įvedimu susijusios pareigos

Uždaroji akcinė bendrovė, juridinių asmenų registrui pateikusi pakeistus įstatus, privalo atlikti šiuos veiksmus, susijusius su akcijų nominalios vertės išraiška eurais:

(i)  atlikti įrašų pakeitimus akcijų savininkų sąskaitose/akcininkų registravimo žurnale;

(ii)  sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

(iii)  ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų įstatų įregistravimo pateikti duomenis apie akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui (JADIS), išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo.

Jei turite klausimų, kreipkitės:

Tomas Davidonis

Vyresnysis projektų vadovas, Advokatas 

Tel: +370 5 255 3075

Tomas Mieliauskas

Projektų vadovas, Advokato padėjėjas

Tel: +370 5 255 3012

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?