Naujienos

Migracijos teisės pakeitimai Lietuvoje. Apžvalga

Informacinis pranešimas

2014 m. lapkričio 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau - Įstatymas) pakeitimai, kuriais keičiama leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tvarka užsieniečiams, atvykstantiems verslo tikslais, užsieniečiams, ketinantiems dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, taip pat atvykstantiems šeimos susijungimo atvejais ir kt. Šiame leidinyje apžvelgiami svarbiausi migracijos teisės pakeitimai Lietuvoje.

Verslo tikslais atvykstantys užsieniečiai

Užsieniečiui, atvykstančiam gyventi į Lietuvą verslo tikslais, t.y. teisėtos veiklos pagrindu, kai užsienietis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, leidimas laikinai gyventi (toliau – leidimas gyventi) bus išduodamas esant tokioms sąlygoms:

(i) Lietuvoje įsteigta bendrovė (toliau – Bendrovė) atitinka visus šiuos reikalavimus:

 • nuosavo kapitalo vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 LTL (apie 29 000 EUR), iš kurių ne mažiau kaip 50 000 LTL (apie 14 500 EUR) yra užsieniečio investuotos lėšos (turtas);
 • Bendrovė vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo;
 • yra įsteigtos ne mažiau kaip 3 darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai arba nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai.

(ii) Užsienietis atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

 • užsienietis yra tokios Bendrovės akcininkas ir jis yra šios bendrovės vadovas, valdybos/stebėtojų tarybos narys ar dalyvis, turintis teisę bendrovės vardu sudaryti sandorius; arba
 • užsienietis yra tokios Bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 bendrovės įstatinio kapitalo; arba
 • užsienietis yra tokios Bendrovės vadovas, valdybos ar stebėtojų tarybos narys ir jo atvykimo tikslas yra darbas Bendrovėje; arba
 • kitais atvejais, kai užsienietis yra atleidžiamas nuo pareigos gauti leidimą dirbti (tikėtina, kad šiuo metu galiojantys poįstatyminiai teisės aktai, nustatantys šiuos atvejus, bus keičiami).

Leidimas gyventi šiuo pagrindu išduodamas 1 metams, o keičiamas 2 metams.

Užsieniečiui, kuris į Bendrovės nuosavą kapitalą investavo ne mažiau kaip 900 000 LTL (apie 260 700 EUR) ir Bendrovėje yra įsteigtos ne mažiau kaip 5 darbo vietos, leidimas gyventi išduodamas ir keičiamas 3 metams. Šiuo atveju taip pat netaikomi ribojimai šeimos narių atvykimui gyventi Lietuvoje kartu su užsieniečiu (bendruoju atveju reikalaujama, kad užsienietis, pas kurį atvykstama, būtų pragyvenęs Lietuvoje bent 2 metus).

Aukštos kvalifikacijos darbuotojai

Užsieniečiui, atvykstančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvoje, leidimas gyventi („Blue Card“) išduodamas, jeigu įgyvendinamos šios sąlygos:

(i) darbdavys įsipareigoja įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 2 šalies ūkio vidutinio bruto darbo užmokesčio dydžiai (t.y. ne mažiau kaip 4 712 LTL, apie 1 365 EUR);

(ii) pateikiamas Lietuvos darbo biržos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams, išskyrus atvejus, kai:

 • darbuotojui mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis kaip 3 šalies ūkio vidutinio bruto darbo užmokesčio dydžiai (t.y. ne mažiau kaip 7 068 LTL, apie 2 050 EUR); arba
 • aukštos kvalifikacijos darbuotojas keičia leidimą gyventi ir jau yra praėję 2 teisėto darbo Lietuvoje metai.

(iii) užsienietis pateikia dokumentą patvirtinantį aukštą profesinę kvalifikaciją – diplomą (jeigu diplomas yra išduotas ne Lietuvoje, taip pat privaloma pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl užsieniečio kvalifikacijos akademinio pripažinimo), ir kt.

Leidimas gyventi aukštos kvalifikacijos darbuotojams išduodamas ir keičiamas 3 metams (jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui – darbo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 mėnesiams).  

Šeimos susijungimo atvejai

Įstatymo pakeitimais yra praplėstas sąrašas atvejų, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvą šeimos susijungimo pagrindu gyventi kartu su savo šeimos nariu ne ES/EEE šalių piliečiu be papildomų ribojimų (bendruoju atveju reikalaujama, kad užsienietis, pas kurį atvykstama, būtų pragyvenęs Lietuvoje bent 2 metus), t.y.:

(i) užsienietis yra atvykęs į Lietuvą ne ilgiau kaip 3 metams dirbti Lietuvoje įsteigtoje užsienio valstybės įmonės atstovybėje, filiale ar įmonėje, priklausančioje tai pačiai įmonių grupei, kaip vadovas arba kaip specialistas, kurio dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia Lietuvoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo veiklai; iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos užsienietis ne mažiau kaip 1 metus yra dirbęs toje užsienio valstybės įmonėje ir darbo Lietuvoje laikotarpiu jam bus mokamas darbo užmokestis, ne mažesnis kaip 2 šalies vidutinio darbo užmokesčio bruto dydžiai (t.y. ne mažiau kaip 4 712 LTL, apie 1 365 EUR);

(ii) užsienietis yra Bendrovės (atitinkančios šio leidinio 1 dalyje nustatytus reikalavimus) akcininkas, į Bendrovės nuosavą kapitalą investavęs ne mažiau kaip 900 000 LTL (apie 260 700 EUR) ir Bendrovėje yra įsteigtos ne mažiau kaip 5 darbo vietos. 

Kiti pakeitimai

Kitais Įstatymo pakeitimais:

(i) nustatyti reikalavimui užsieniečių gyvenamajai vietai Lietuvoje, t.y. gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui turi būti ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai;

(ii) įvesta fiktyvios įmonės sąvoka – tai juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo, kuris buvo įsteigtas ar įsigytas siekiant ne vykdyti šio juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvoje, o užsieniečiui (šio juridinio asmens dalyviui, vadovui, valdybos ar stebėtojų tarybos nariui) gauti leidimą gyventi Lietuvoje;

(iii) praplėstas atsisakymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje pagrindų sąrašas (pvz., nustatoma, kad bendrovė yra fiktyvi, užsienietis turi tam tikro dydžio mokestinę nepriemoką biudžetui ir kt.). 

Pakeitimų įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Įstatymo pakeitimai įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d., tačiau:

(i) užsieniečių prašymai išduoti/pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikti iki 2014 m. lapkričio 1 d., baigiami nagrinėti vadovaujantis iki 2014 m. lapkričio 1 d. galiojusia Įstatymo redakcija (toliau – ankstesnė Įstatymo redakcija). Šiems užsieniečiams leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodami/keičiami tokiam terminui, kuris yra nustatytas ankstesnėje Įstatymo redakcijoje.

(ii) jeigu užsieniečiui, atvykusiam į Lietuvą verslo tikslais, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje yra išduotas ankstesnėje Įstatymo redakcijoje numatytais pagrindais (45 str. 1 ir 2 d.), t.y.:

 • užsienietis yra Lietuvoje įsteigtos įmonės vadovas ar įgaliotas atstovas; arba
 • užsienietis įregistravo įmonę Lietuvoje kaip savininkas ar bendraturtis, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė yra ne mažiau kaip 50 000 LTL),

šio užsieniečio prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, pateiktas iki 2015 m. gegužės 1 d., bus nagrinėjamas vadovaujantis ankstesne Įstatymo redakcija, galiojusia iki 2014 m. lapkričio 1 d. Šiems užsieniečiams leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bus keičiami tokiam terminui, kuris yra nustatytas ankstesnėje Įstatymo redakcijoje, o pasibaigus jo galiojimui – pagal tuo metu galiosiančius teisės aktų reikalavimus.

Pastaba: ši apžvalga parengta vadovaujantis 2014 m. birželio 26 d. priimtu Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XII-965 „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įstatymo pakeitimo. Kadangi Lietuvos nacionalinė teisė ir praktika yra besiformuojanti ir turi mažai teisminių precedentų, būtina suprasti, kad įstatymai ir jų aiškinimas gali keistis.

Ši apžvalga negali būti cituojama ar teikiama bet kuriai institucijai, nuorodos į jį negali būti skelbiamos jokiuose viešuosiuose dokumentuose be Deloitte išankstinio rašytinio sutikimo. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis toliau pateiktais kontaktais.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?