Įžvalgos

Metinis akcininkų susirinkimas 2017 m.

Informacinis pranešimas

Šiame pranešime pateikiame informaciją apie pasiruošimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir sprendimus, kuriuos privaloma ar rekomenduojama priimti jo metu.

Akcininkų susirinkimo sušaukimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Akcininkų susirinkimas“) turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – „Bendrovė“) finansinių metų pabaigos. Taigi, jeigu Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas, kuriame bus tvirtinami finansinių ataskaitų rinkiniai už 2016 metus, privalo įvykti iki 2017 m. balandžio 30 d.

Akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcininkų susirinkimas turi patvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius). Jame taip pat turi būti pristatytas Bendrovės vadovo parengtas metinis pranešimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovei ši pareiga netaikoma. Jeigu Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus, Akcininkų susirinkimas gali tvirtinti tik audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, sprendimas dėl įstatų keitimo, valdybos/stebėtojų tarybos narių perrinkimo, įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo, audito įmonės rinkimo kitiems metams ir pan.

Valdybos/stebėtojų tarybos nariai

Valdyba/stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki to laiko, kai bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba/stebėtojų taryba. Tačiau valdyba/stebėtojų taryba negali dirbti ilgiau kaip iki Akcininkų susirinkimo, vyksiančio tos valdybos/stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais. Rekomenduojame pasitikrinti, ar šiais metais nesibaigia Jūsų bendrovės valdybos/stebėtojų tarybos narių įgaliojimai, ir priimti atitinkamus sprendimus.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Jeigu Bendrovėje sudaryta valdyba, ji analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir šiuos dokumentus teikia Akcininkų susirinkimui (prieš tai stebėtojų tarybai, jeigu ji sudaryta). Pažymėtina, jog remiantis teismų praktika ir įstatymo raide valdyba privalo ne tik formaliai patvirtinti aukščiau minėtus dokumentus bet ir pateikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl jų Akcininkų susirinkimui.

Kai uždarosios akcinės bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas nėra privalomas pagal bendrovės įstatus, jis turi būti atliekamas, jeigu paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip du rodikliai viršija šiuos dydžius:

  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 3 500 000 eurų;
  • balanse nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 eurų;
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus yra didesnis nei 50.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas taip pat privalomas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir/arba savivaldybė, bei visose akcinėse bendrovėse.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?