Naujienos

Metinis akcininkų susirinkimas 2020 m.

Akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybų bei valdybos posėdžių sušaukimo, dalyvavimo juose bei priimtų sprendimų įforminimo ypatumai karantino sąlygomis.

Šiame pranešime pateikiame informaciją apie pasiruošimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir sprendimus, kuriuos privaloma ar rekomenduojama priimti jo metu, o taip pat akcininkų susirinkimų bei valdybos posėdžių sušaukimo, dalyvavimo juose bei priimtų sprendimų įforminimo ypatumus karantino sąlygomis.

Akcininkų susirinkimo sušaukimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Akcininkų susirinkimas“) turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – „Bendrovė“) finansinių metų pabaigos. Taigi, jeigu Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas, kuriame bus tvirtinami finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019 metus, privalo įvykti iki 2020 m. balandžio 30 d. Akcininkai apie įvyksiantį Akcininkų susirinkimą turi būti informuojami likus ne mažiau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos, nebent Bendrovės įstatuose yra numatyti ilgesni terminai. Todėl, šiais metais pranešti apie šaukiamą Akcininkų susirinkimą reikia ne vėliau kaip iki balandžio 9 d. Jei visi akcininkai pasirašytinai sutinka aukščiau minėtų terminų laikytis neprivaloma.

Metinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcininkų susirinkimas turi patvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius). Jame taip pat turi būti pristatytas Bendrovės vadovo parengtas metinis pranešimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovei ši pareiga netaikoma. Jeigu Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus, Akcininkų susirinkimas gali tvirtinti tik audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, sprendimas dėl įstatų keitimo, kolegialių Bendrovės organų narių perrinkimo, įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo, audito įmonės rinkimo kitiems metams ir pan.

Valdybos/stebėtojų tarybos nariai

Valdyba/stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki to laiko, kai bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba/stebėtojų taryba. Tačiau valdyba/stebėtojų taryba negali dirbti ilgiau kaip iki Akcininkų susirinkimo, vyksiančio tos valdybos/stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais. Rekomenduojame pasitikrinti, ar šiais metais nesibaigia Jūsų bendrovės valdybos/stebėtojų tarybos narių įgaliojimai, ir priimti atitinkamus sprendimus.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir sudarymą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Jeigu Bendrovėje sudaryta valdyba, ji analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, ir šiuos dokumentus teikia Akcininkų susirinkimui (prieš tai stebėtojų tarybai, jeigu ji sudaryta).

Kai Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas nėra privalomas pagal Bendrovės įstatus, jis turi būti atliekamas, jeigu paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip du rodikliai viršija šiuos dydžius:

  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 3 500 000 eurų;
  • balanse nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 eurų;
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra didesnis nei 50.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas taip pat privalomas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir/arba savivaldybė, bei visose akcinėse bendrovėse.

Pelno ar nuostolių skirstymas

Skirstant susidariusį pelną ar nuostolius būtina atsiminti, jog dividendus skirti ir išmokėti galima tik tuo atveju, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

  • bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
  • ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra teigiama (gautas pelnas);
  • Bendrovės nuosavas kapitalas yra didesnis arba išmokėjus dividendus netaps mažesniu už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą;
  • bendrovė per nustatytus terminus yra sumokėjusi visus įstatymų nustatytus mokesčius;
  • atlikti privalomi atskaitymai į privalomąjį rezervą.

Jei akcininkams buvo išmokėti tarpiniai dividendai už laikotarpį trumpesnį nei finansiniai metai, metinio akcininkų susirinkimo sprendime tokių tarpinių dividendų suma turi būti nurodyta atskirai. Primename, jog paskirtus dividendus Bendrovė turi išmokėti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Jei per finansinius metus susidarė nuostoliai jie akcininkų sprendimu gali būti padengti pervedimais iš rezervų, akcijų priedų ar akcininkų įnašais. Neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio įstatymas įpareigoja visuotinį akcininkų susirinkimą privalomai svarstyti klausimus dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, pertvarkymo arba Bendrovės likvidavimo.

Dalyvavimas susirinkime, balsavimas ir sprendimų įforminimas karantino sąlygomis

Atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 nustatytus apribojimus ir rekomendacijas privataus sektoriaus veiklai, patariama vengti fizinio dalyvavimo susirinkimuose, kaip galima labiau išnaudojant galimybę susirinkimuose dalyvauti nuotolinėmis ryšio priemonėmis, užtikrinant dalyvių balsavimą raštu bei sprendimų pasirašymą elektroninio parašo pagalba.

Papildomus reikalavimus nuotoliniam dalyvavimui susirinkimuose gali numatyti (arba tokią galimybę gali riboti) bendrovės įstatai, akcininkų sutartys ir kiti akcininkų bei valdymo organų narių veiklą reglamentuojantys dokumentai, todėl kiekvienu atveju būtina šiuos dokumentus įvertinti individualiai arba pasitarti su teisininku. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad organizuojant susirinkimą bei balsavimą nuotoliniu būdu gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

Praktikoje dažniausiai naudojamas balsavimas nuotolinėmis ryšio priemonėmis užpildant Bendrovės parengtus bendruosius balsavimo biuletenius ir juos pasirašant įprastai ar elektroniniu parašu. Bendruosius biuletenius pasirašytus įprastu parašu reikėtų išsiųsti Bendrovei paštu, o pasirašytus elektroniniu parašu galima siųsti Bendrovės iš anksto nurodytu elektroninio pašto adresu. Pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi pasiekti Bendrovę ne vėliau kaip iki susirinkimo pradžios (priešingu atveju tokiame biuletenyje nurodyti akcininko sprendimai nebus įskaičiuoti į balsavimo rezultatus). Bet kokiu atveju įstatymas įpareigoja Bendroves dalyvavimo ir balsavimo akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką nurodyti pranešime apie akcininkų susirinkimo sušaukimą.

Kai Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus galima įforminti ir šio vienintelio akcininko raštišku sprendimu.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada.

 

Šiame pranešime yra tik bendro pobūdžio informacija, ir niekas iš Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) ir grupei priklausančių bendrovių narių (kartu – „Deloitte organization“) šiuo pranešimu neteikia profesionalių konsultacijų ar paslaugų. Prieš priimami sprendimą ir imdamiesi bet kokių veiksmų, galinčių įtakoti jūsų finansinę būklę ar veiklą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu profesionaliu patarėju.

Šiame pranešime nėra jokių pareiškimų, garantijų ar įsipareigojimų (aiškių ar numanomų), susijusių su pranešime pateiktos informacijos tikslumu ar išsamumu, ir niekas iš DTTL, grupei priklausančių bendrovių narių, darbuotojų ar atstovų nėra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su bet kokiais asmenimis, kurie remiasi šiuo pranešimu. Kiekviena DTTL narė ir grupei priklausančios bendrovės narės yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai asmenys.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?