Analizė

Skirstomo pelno rūšys lemia mokesčių prievoles

Lietuvos įmonių iš EEE valstybių gaunami dividendai neapmokestinami

2015-02-03, Verslo žinios, Nr. 17 (4290), 15 p.

Pajamoms iš paskirstytojo pelno šiemet kaip ir pernai taikomas 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifas, tačiau dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys kartais šį tarifą leidžia sumažinti iki 10%.

Brigita Poškutė, UAB „Deloitte Lietuva“ Mokesčių ir teisės departamento vyresnioji konsultantė, pažymi, jog Lietuvos įmonė, išmokėdama gyventojams išmokas iš skirstomo pelno, turi nustatyti, kokiai pajamų klasei jos priklauso. Jei išmoka priskiriama A klasės pajamoms, išmoką išmokanti Lietuvos įmonė turi išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, jei išmokamos B klasės pajamos, gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas pats turi sumokėti mokestį, kai pelną skirsto mažosios bendrijos, individualios įmonės, ūkinės bendrijos (tai B klasės pajamos).

A arba B

Anot konsultantės, dividendai, nepriklausomai nuo to, ar yra išmokami nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, laikomi A klasės pajamomis, todėl dividendus išmokanti Lietuvos įmonė nuo jų turi išskaičiuoti 15% gyventojų pajamų mokestį. A klasės pajamoms taip pat priskiriamos mažųjų bendrijų narių iš mažųjų bendrijų, individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių iš įmonių ar bendrijų gaunamos pajamos, kai jas gauna nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Kaip minėjome, kai gyventojas Lietuvoje gyvena nuolat, tai išmokos iš IĮ, mažosios bendrijos pelno, priskiriamos B klasės pajamoms ir jas deklaruoja pats gyventojas.

Mažesni tarifai – sutartyse

Ponia Poškutė atkreipia dėmesį, jog tuo atveju, kai dividendus Lietuvos įmonė išmoka nuolatiniams užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gyventojams, reikia laikytis sutarčių nuostatų. Šiose sutartyse nustatyti konkretūs mokesčių tarifai – kai kuriose iš jų tarifas siekia 10%.

Norėdama taikyti mažesnį nei 15% tarifą, Lietuvos įmonė dividendų išmokėjimo metu turi turėti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą.

„Iš užsienio gauti dividendai dažniausiai jau yra apmokestinti pagal tos šalies, kurioje įregistruota dividendus išmokanti bendrovė, teisės aktus. Gyventojas gali užsienio valstybėje sumokėtu mokesčiu sumažinti Lietuvoje mokėtiną gyventojų pajamų mokestį“, – teigia p. Poškutė.

Tokios galimybės nėra, jeigu dividendai gauti iš mažų mokesčių (tikslinių) teritorijų.
 

Be mokesčių

Jeigu Lietuvos ar užsienio įmonė ne mažiau kaip metus išlaikė ne mažiau kaip 10% akcijų, jai išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas mažų mokesčių teritorijoje. Jeigu akcijų paketas mažesnis, nuo dividendų reikia mokėti 15% pelno mokestį.

Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, Lietuvos įmonė, išmokėdama dividendus užsienio įmonei, gali taikyti mažesnį nei 15% pelno mokesčio tarifą. Kad ji galėtų tai padaryti, reikia to užsienio vieneto prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (FR0021 (DAS-1) forma).

Lietuvos įmonės iš Europos ekonominės erdvės valstybėje įsikūrusios bendrovės, kurios pelnas apmokestinamas pelno ar tapačiu mokesčiu, gaunami dividendai neapmokestinami. Jeigu dividendai keliauja iš kitos šalies, jie neapmokestinami Lietuvoje tik tuomet, kai ne mažiau kaip 10% akcijų išlaikomos ne trumpiau kaip metus. Kad galima būtų taikyti šią lengvatą, toje užsienio šalyje turi būti taikomas pelno mokestis ir vienetas negali būti registruotas mažų mokesčių teritorijoje.

Anot UAB „Deloitte Lietuva“ mokesčių konsultantės, 2015 m. nesikeičia ir tantjemų apmokestinimo taisyklės.

Bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos narių (gyventojų) gautos metinės išmokos (tantjemos) skirtos iš paskirstytojo pelno, apmokestinamos taikant 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Lietuvos įmonė, išmokėdama tantjemas tiek nuolatiniams, tiek nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, turi išskaičiuoti 15% gyventojų pajamų mokestį, nes tokios išmokos priskiriamos A klasės pajamomis. Kai Lietuvos gyventojas tantjemas gauna iš užsienio, gyventojų pajamų mokestį nuo gautų pajamų jis turi apskaičiuoti ir sumokėti pats, teikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

„Kaip ir dividendai, tantjemos nėra apmokestinamos nei valstybinio socialinio draudimo, nei privalomojo sveikatos draudimo įmokomis“, – teigia p. Poškutė.

Jeigu valdybos ar stebėtojų tarybos nariui (gyventojui) mokamas atlygis, kuris nėra laikomas tantjemomis pagal Akcinių bendrovių įstatymą, toks atlygis apmokestinamas 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Tokiu atveju socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos, jei bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos narys toje bendrovėje dirbtų pagal darbo sutartį. Šiuo atveju taip pat būtų skaičiuojamos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Tantjemos – į užsienį

Jei bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos nariu yra Lietuvos įmonė, jos gautos tantjemos priskiriamos įmonės apmokestinamoms pajamoms. Užsienio įmonės gautos pajamos už stebėtojų tarybos narių veiklą iš Lietuvos įmonės apmokestinamos 15% pelno mokesčio tarifu. Pelno mokestį išskaičiuoja ir sumoka Lietuvos įmonė.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?