Deloitte Mokesčiai Teisė naujienos apžvalga

Naujienos

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

Lapkritis | 2017

Kiekvieną mėnesį kviečiame susipažinti su Mokesčių ir teisės departamento parengtu naujienlaiškiu. Jame pateiktos mūsų ekspertų įžvalgos apie svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.

Tryliktą kartą International Tax Review (ITR) organizuojamuose Europos mokesčių apdovanojimuose tarptautinė audito ir verslo konsultacijų įmonė Deloitte buvo pripažinta geriausia 2017 m. sandorių kainodaros įmone ir mokesčių konsultacijų bendrove Baltijos šalyse.

Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited, grupei priklausančių bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte įmonių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Šis leidinys nėra profesionalių patarimų ir paslaugų atitikmuo, todėl neturėtų būti naudojamas kaip sprendimų, darančių įtaką Jūsų finansams ir verslui, pagrindas. Prieš priimant tam tikrus sprendimus ar imantis bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti įtakos Jūsų finansiniams rezultatams, reikėtų pasikonsultuoti su kvalifikuotais specialistais. Nė viena iš tarptautinio Deloitte tinklo įmonių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.

Norėtumėte gauti Deloitte Mokesčių ir teisės departamento parengtas naujienų apžvalgas? Užsisakykite naujienas el. paštu lietuva@deloittece.com!

Pakeistos tarptautinių įmonių grupių ataskaitos teikimo taisyklės

2017 m. lapkričio 2 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymu Nr. VA-93 buvo pakeistas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-47 dėl tarptautinių įmonių grupių (toliau - TĮG) dar kitaip žinomos kaip Country-by-Country (toliau - CbC) ataskaitos teikimo taisyklės Lietuvoje.

Pagrindiniai CbC ataskaitos teikimo taisyklių pakeitimai:

−     Vartojamų sąvokų aiškinimas;

−     Nustatyta, kad jei TĮG finansiniai metai prasideda ne sausio 1 d., CbC ataskaita už 2016 m. finansinius metus VMI prie FM turi būti pateikta per 12 mėnesių nuo tokių finansinių metų pabaigos. Taisyklėse prieš pakeitimus pirmoji CbC ataskaita turėjo būti pateikiama VMI prie FM iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos net jeigu TĮG finansiniai metai prasideda vėliau nei 2016 m. sausio 1 d.;

−     Pakeistas 3 priedo 4 sąvokos aiškinimas. Remiantis naujomis taisyklėmis, nebereikės atlikti koregavimų, jeigu skiriasi atskirų valstybių apskaitos principai;

−     Pridėtas 4 priedas „Duomenų rinkmenos aprašymas“;

−     Kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

Mokesčių ir teisės apžvalga, 2017 m. lapkritis (PDF; 300 KB)

Žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės turės pateikti informaciją apie savo dalyvius juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui

2017 m. lapkričio 16 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių ir Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymų pakeitimai, numatantys, kad žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės privalės teikti JADIS informaciją apie žemės ūkio bendrovės ar kooperatyvo narį, asmens priėmimo į narius datą, nario pajaus dydį (kai įnašas yra piniginis) ir (ar) vertę (kai įnašas nepiniginis), narystės pasibaigimo datą. Žemės ūkio bendrovės taip pat privalės teikti JADIS informacija apie pajininką, asmens pajinio įnašo sumokėjimo datą, pajininko pajaus dydį (kai įnašas yra piniginis) ir (ar) vertę (kai įnašas nepiniginis), pajaus perleidimo bendrovėje datą. Nurodyti duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo bendrovės įregistravimo arba duomenų pasikeitimo dienos.

Naujoji tvarka įsigalios nuo 2018 m. gegužės 1 d. Bendrovės, įsteigtos iki įstatymo įsigaliojimo, nurodytus duomenis turės pateikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, 2017 m. spalis (PDF, 358 KB)

Lietuvos bankas ir ESMA pateikė pozicijas dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų valiutų žetonų (angl. ICO – Initial Coin Offering) platinimo

2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos bankas paskelbė reikalavimus, kurių finansų rinkos dalyviai turėtų laikytis, tačiau ši pozicija negali būti laikoma oficialiu teisės akto aiškinimu.

Lietuvos bankas savo pozicijoje nustatė reikalavimus finansų rinkos dalyviams bei nurodė, jog finansų rinkos dalyviai, teikiantys finansines paslaugas, neturėtų dalyvauti veikloje ar teikti paslaugas, susijusias su virtualiosiomis valiutomis. Šio reikalavimo nesilaikymas gali tapti pagrindu neišduoti licencijos arba atšaukti išduotą licenciją. Finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų užtikrinti realų finansinių paslaugų veiklos atskyrimą nuo veiklos, susijusios su virtualiosiomis valiutomis ir užtikrinti tinkamą bei neklaidinančią informaciją dėl teikiamų paslaugų pobūdžio. Finansų rinkos dalyviai, teikdami finansines paslaugas klientams, kurie užsiima veikla, susijusia su virtualiosiomis valiutomis, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų.

2017 m. lapkričio 13 d. ESMA taip pat pateikė nuomonę dėl rizikų, su kuriomis gali susidurti investuotojai ir įmonės, susijusios su virtualiųjų valiutų žetonų platinimu. ESMA nurodo, jog investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos esminius aspektus:

−     rizika dėl investuoto kapitalo praradimo;

−     rizikingai svyruojančios valiutų kainos;

−     apgaulės ar pinigų plovimo rizika;

−     rizika dėl investuotojo apsaugos nebuvimo pagal Europos Sąjungos teisės aktus.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Lietuvoje pasikeitė mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. lapkričio 24 d. buvo atnaujintas vidutinio šalies mėnesinio darbo užmokesčio dydis, šiuo metu jis yra 850,8 EUR. Prieš tai vidutinio šalies mėnesinio darbo užmokesčio dydis buvo 838,70 EUR.

Daugiau informacijos rasite čia.

Atsisakyta dalies reikalavimų žemės ūkio paskirties žemės įgijėjams

2017 m. lapkričio 23 d. buvo priimti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimai, kuriais fiziniam asmeniui panaikinti reikalavimai dėl trejų metų žemės ūkio veiklos vykdymo, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, registruoto ūkininko ūkio, žemės ūkio išsimokslinimo diplomo. Juridiniam asmeniui panaikinti reikalavimai – 50 proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos, ekonominio gyvybingumo įrodymas. Taip pat numatyta, jog žemės pirkimo-pardavimo sandoriai turi būti vykdomi tik bankinių atsiskaitymų būdu. Priimti pakeitimai palengvins žemės ūkio paskirties žemės pirkimą ir pardavimą. Nepaisant panaikintų reikalavimų, ribojimas, neleidžiantis įsigyti daugiau nei 500 ha žemės paskirties žemės, vis dar galioja.

Daugiau informacijos rasite čia.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išplėtė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 str., reglamentuojančio piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, aiškinimo praktiką

Europos Sąjungos Teisingumas Teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendime pirmiausia nurodė, jog kainos, kuri yra pernelyg didelė lyginant su teikiamos paslaugos ekonomine verte, taikymas, gali būti vertinamas kaip SESV 102 str. pažeidimas. Teismas įtvirtino, jog vertinant, ar kaina yra pernelyg didelė, taikoma kaina turi būti vertinama keliose valstybėse narėse:

−     nėra minimalaus valstybių narių, kurios turėtų būti įtrauktos į palyginimą, skaičiaus;

−     valstybės narės turi būti pasirinktos remiantis objektyviais, tinkamais ir patikrintais kriterijais (pvz. pagal vartojimo įpročius) bei kitais ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais veiksniais (pvz. pagal BVP vienam gyventojui tenkančią dalį);

−     kainų palyginimas turi būti atliktas nuosekliai, t.y. atsižvelgiant į valstybės taikomą perkamosios galios pariteto indeksą;

−     yra leidžiama atlikti palyginimą tik vienoje ar keliose rinkos dalyse, jei yra prielaidų, jog galimai pernelyg didelis mokesčio pobūdis turi įtakos toms dalims.

 

Vertinant pastebimą taikomų kainų skirtumą, skirtumas turi būti reikšmingas ir jis turi išlikti tam tikru laikotarpiu, o ne būti laikinas. Dominuojančią padėtį užimanti įmonė gali pateikti duomenis, kurie įrodytų, jog kainų skirtumas yra objektyviai pateisinamas.

Daugiau informacijos rasite čia.

Lapkričio 3 dieną įsigaliojo 2017 m. spalio 10 d. Europos Sąjungos (ES) Tarybos priimta direktyva Nr. 2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje

Direktyva aktuali tarptautinėms įmonių grupėms, nes ja išsprendžiamas klausimas dėl dvigubo apmokestinimo. Galiojantys dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai nėra efektingi, todėl Direktyva siekiama taikyti supaprastintą procedūrą. Direktyvoje nurodyta, jog pirmiausia ginčijimą klausimą bendro susitarimo procedūra siekia išspręsti mokesčių administratorius. Valstybėse narėse bus steigiamos patariamosios komisijos bei alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos. Mokesčių administratorius turės priimti privalomą sprendimą atsižvelgdamas į patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos nuomonę, tačiau tik tuo atveju, jei ginčo šalys nepriims susitarimo. Lietuva turės  parengti Direktyvą įgyvendinančius teisės aktus iki 2019 m. birželio 30 d. Nauja tvarka bus taikoma skundams, pateiktiems nuo 2019 m. liepos 1 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai

Remiantis naująja tvarka, atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo bus vykdoma tik įstatyme nurodytai planuojamai ūkinei veiklai (nebeliko galimybės atranką vykdyti vienai iš proceso šalių reikalaujant). Iš įstatymo išbraukta atrankos išvados persvarstymo procedūra Aplinkos apsaugos agentūroje, taip pat susiaurinta savivaldybės tarybos teisė stabdyti poveikio aplinkai vertinimo procesą. Įstatymo pakeitimais nustatyta poveikio aplinkai vertinimo subjektų kompetencija, apribota galimybė papildomai teikti pastabas ir pasiūlymus, jei jie galėjo būti pateikti pirmą kartą nagrinėjant dokumentus. Taip pat sutrumpinti proceso terminai. Naujos nuostatos turėtų užtikrinti efektyvesnį poveikio aplinkai vertinimo procesą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?