Sprendimai

Investicinių projektų lengvata

Mūsų mokesčių komandos specialistai turi sukaupę reikšmingos patirties investicinių projektų lengvatos, galiojančios nuo 2009 m., taikymo srityje. Todėl galime savo klientams pasiūlyti plataus spektro paslaugų paketą.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

Investicinių projektų lengvata, įtvirtinta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 46 (1) straipsnyje, siekiama įmonių verslo plėtros investuojant į naują įmonės veikloje naudojamą ilgalaikį turtą. Įmonės, investuojančios į turtą, atitinkantį Pelno mokesčio įstatyme nustatytus reikalavimus, savo faktiškai patirtų išlaidų dydžiu gali sumažinti savo apmokestinamąjį pelną. Pažymėtina, kad maksimali lengvatos suma yra lygi 50 proc. to mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno dydžiui, o likusi (nepanaudota) investicijų sumos dalis gali būti perkeliama už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti.

Deloitte mokesčių komandos specialistai turi sukaupę reikšmingos patirties investicinių projektų lengvatos, galiojančios nuo 2009 m., taikymo srityje. Atitinkamai, klientams teikiamos paslaugos apima įmonės vykdomų projektų peržiūrą siekiant įvertinti, ar jie atitinka Pelno mokesčio įstatyme lengvatai taikyti nustatytus reikalavimus, įmonės taikomų lengvatos tikslais įsigytų turto vienetų savikainos apskaičiavimo principų įvertinimą, dokumentų, pagrindžiančių investicinių projektų lengvatos tikslais įsigytų turto vienetų įsigijimą/sukūrimą, įvertinimą, dokumentų, reikalingų mokesčių administratoriui parengimą ir patikrinimą bei kitas su lengvata susijusias paslaugas pagal kliento pageidavimus.