News

Poreske vijesti / Tax Alert, August 2017

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost / Amendments to the Value Added Tax law

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dalje: ZPDV) kojima se predviđaju značajne izmjene u određenim zakonskim rješenjima, prevashodno u cilju harmonizacije poreskih propisa sa propisima Evropske unije.

Izmjene ZPDV (Službeni list CG br. 50/2017) stupile su na snagu 8. avgusta 2017, osim odredbi koje se odnose na povećanje stope PDV sa 19% na 21%, koje će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Najvažnije izmjene tiču se:

·        mjesta prometa usluga,

·        utvrđivanja poreskog obveznika za svrhu primjene pravila o mjestu prometa usluga,

·        povećanja poreske stope,

·        definisanja neznatne vrijednosti pošiljke čiji je uvoz oslobođen PDV.

U nastavku je dat pregled najznačajnijih izmjena koje su obuhvaćene navedenim zakonima.

a)   Mjesto prometa usluga; poreski obveznik

U skladu sa izmjenama člana 17. ZPDV propisana su nova pravila za utvrđivanje mjesta prometa usluga kao i način utvrđivanja poreskog obveznika za svrhu primjene navedenih pravila.

U cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije, izmjenjeno je opšte pravilo za utvrđivanje mjesta prometa u zavisnosti od toga da li je usluga pružena licu koje je poreski obveznik, odnosno licu koje nije poreski obveznik.

·        Ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mjestom prometa se smatra mjesto u kojem primalac usluga ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu.

·        Ako se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik, mjestom prometa smatra se mjesto u kojem pružalac usluga ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu (ako se usluga vrši iz stalne poslovne jedinice van mjesta sjedišta pružaoca usluga). 

U skladu sa novim članom 17. poreskim obveznikom – primaocem usluga se smatra:

·        Svako lice koje obavlja djelatnost trajno;

·        Pravna lica, državni organi, organizacije i organi jedinice lokalne samouprave i druga javno pravna tijela;

·        Strana pravna lica.

Novi član 17. podrazumijeva izuzetke od opštih pravila (od kojih su neki neizmijenjeni, a neki preciznije određeni), a to su:

1.    Prometi usluga u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti, procjene vrijednosti nepokretnosti, pripremnih radova u građevinarstvu (usluge arhitekata, nadzora i sl.) – mjestom prometa se smatra mjesto u kojem se nalazi nepokretnost, kao i do sada;

2.    Usluge prevoza - mjestom prometa se smatra mjesto gde se obavlja prevoz, odnosno, ako se prevoz obavlja i u Crnoj Gori i u inostranstvu, odredbe ZPDV primjenjuju se samo na dio prevoza izvršen u Crnoj Gori;

3.    Promet određenih usluga kod kojih se mjesto prometa smatra mjesto gdje su usluge stvarno izvršene (npr. pomoćne usluge u vezi sa prevozom,  usluge pružanja stručnih mišljenja u vezi procjene vrijednosti pokretnih stvari, odnosno radovi na pokretnim stvarima licu koje nije poreski obveznik);

4.    Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period (neprekidni vremenski period do 30 dana, odnosno do 90 dana za plovne objekte) – mjesto prometa jeste mjesto u kojem se prevozno sredstvo daje na korišćenje primaocu;

5.    Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava licu koje nije poreski obveznik (osim  usluga iznajmljivanja na kraći vremenski period, iz tačke 4) – mjesto prometa jeste mjesto u kojem se nalazi sjedište ili prebivalište primaoca usluga;

6.    Ostali izuzeci – prometi određenih vrsta usluga licu koje nije poreski obveznik i kod kojih se mjestom prometa usluge smatra mjesto u kojem se nalazi sedište ili prebivalište primaoca usluga (ustupanje autorskih prava, usluge telekomunikacije, usluge savjetnika, oglašavanja, usluge pružene elektronskim putem, usluge omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, radijskog i televizijskog emitovanja, obrade podataka, bankarskog i finansijskog poslovanja, usluga osiguranja itd.);

ZPDV definiše usluge pružene elektronskim putem kao usluge koje se odnose na isporuku web sadržaja, smještaj web sadržaja, daljinsko očitavanje programa i opreme, računarskih programa i njihovo ažuriranje, slika tekstova i informacija, te omogućavanje pristupa bazama podataka, muzike, filmova i igara, uključujući igre na sreću kao i emitovanje političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, naučnih i zabavnih programa, i učenje na daljinu.

b)   Utvrđivanje vrijednosti pošiljke čiji uvoz ne podliježe PDV

Izmjenama ZPDV utvrđena je neznatna vrijednost pošiljki čiji uvoz ne podliježe PDV. Prema odredbama izmijenjenog člana 28. ZPDV, plaćanja PDV su oslobođeni uvezeni proizvodi u skladu sa carinskim propisima, uključujući pošiljke neznatne vrijednosti do 75 EUR.

c)   Povećanje PDV stope sa 19% na 21%

Izmenama člana 24. ZPDV, povećana je PDV stopa sa 19% na 21%.  PDV stopa od 21% primenjuje se od 1. januara 2018. godine (član 71c). 

Amendments to the Value Added Tax law

The Montenegrin Parliament has adopted amendments to the Law on Value Added Tax law (hereinafter: VAT Law), which contain significant changes with respect to certain legal provisions, primarily with the purpose of harmonizing domestic tax legislation with the  tax legislation with those of the EU. 

Amendments to the VAT Law (Official Gazette of Montenegro no. 50/2017) came into effect on August 8, 2017, except for the provisions regarding the increase in VAT rate from 19% to 21%, which will apply from January 1, 2018.

The most important changes concern:

·        place of supply of services,

·        determining the taxpayer for the purpose of application of provision regarding place of supply of services,

·        increase in tax rate,

·        defining the insignificant value of goods the import of which is exempt from VAT.

Below is overview of the most significant changes.

a)   Place of supply of services; Taxpayer

Pursuant to the changes of Article 17 of the VAT Law, new rules regulate place of supply of services and the manner of determining taxpayer for applying those new rules.  

To comply with the regulations of the European Union, the general rule for determining the place of supply of services is changed depending on whether the service is provided to a taxpayer or to a non-taxpayer.

·        If the service is supplied to a taxpayer, the place of supply will be the place in which the service recipient has head office or permanent establishment.

·        If the services is supplied to a non-taxpayer, the place of supply will be the place in which the service provider has its head office or a permanent establishment (if service is made from permanent establishment outside of the service provider head office).

As per the new Article 17, the taxpayer – service recipient is:

·        Any person that performs business activities on a permanent basis;

·        Legal entities, government bodies, organizations and local self-government bodies and other public legal bodies;

·        Foreign legal entities.

New Article 17 prescribes the exceptions to general rules (some rules are unchanged, and others are defined in more details):

1.    The supply of services related to real estate, including intermediary services concerning real estate, valuation of real estate, preparatory works in construction (architect services, supervision etc.) - the place of supply is the place where the real estate is located, as before.

2.    Transport services - the place where the transport takes place is considered to be the place of supply, meaning that if the transport takes place both in Montenegro and abroad, the provisions of the VAT Law are only applied to the part of transport performed in Montenegro.

3.    Supply of certain services whose place of supply is considered to be the place where the service is performed (e.g. auxiliary services relating to transport, providing expert opinion on the valuation of movable property, or works on movable property provided to a person who isn't a taxpayer);

4.    Rental of means of transport for a shorter period of time (continuous period of time up to 30 days, up to 90 days for water modes of transport) - the place of supply is the place where the means of transport is provided to the recipient;

5.    Rental of means of transport to a non-taxpayer (except rental for a shorter period of time, under item 4) - the place of supply is the place of head office or permanent address of the recipient;

6.    Other exceptions - the supply of certain sorts of services to a person who is not a taxpayer - the place of supply is the recipient’s head office or permanent address (transfer of author rights, telecommunication services, allowing access to natural gas supply network, radio and television broadcasting, data processing, banking or financial business, insurance services etc.);

The VAT Law introduces the definition of electronic services. Electronic services are defined as: services relating to the delivery of web content, storage of web content, long-distance reading of programs and equipment, computer programs and their updating, pictures of text and information, enabling access to data bases, music, film and games, including gambling as well as broadcasting of political, cultural, art, sport, science and entertainment programs, as well as long-distance learning.

b) Determining the value of goods whose import is exempt from VAT

The insignificant value of goods, whose import is exempt from VAT, is established. According to amended Article 28 of the VAT Law, exempt from VAT is the import of goods in accordance with customs regulations, as well as the import of goods with insignificant value of up to EUR 75.

c) VAT rate increases from 19% to 21%

Pursuant to amendments of Article 24 of the VAT Law, the VAT rate is increased from 19% to 21%. The VAT rate of 21% will apply from January 1, 2018 (Article 71c). 

Did you find this useful?