Poreske vijesti, decembar 2018. / Tax Alert, December 2018

Program ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori / Economic Citizenship Program in Montenegro

Program ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore je usvojila Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (u daljem tekstu „Odluka“) koja će početi da se primjenjuje od 1. januara 2019. godine.

Program će se primjenjivati tokom ograničenog perioda od tri godine i biće dostupan za najviše 2.000 aplikanata.

Prijave će se podnositi preko ovlašćenog zastupnika, a aplikant može steći državljanstvo ako je:

 • Uplatio troškove postupka za sebe u iznosu od EUR 15.000, odnosno EUR 10.000 po članu porodice (najviše za četiri člana porodice) tj. EUR 50.000 za svakog narednog člana porodice;
 • Na ESCROW račun položio iznos od EUR 100.000 za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave;
 • Na ESCROW račun položio iznos od EUR 250.000 za potrebe ulaganja u sjevernom ili središnjem dijelu Crne Gore, ili
 • Na ESCROW račun položio iznos od EUR 450.000 za potrebe ulaganja u primorski dio Crne Gore ili glavni grad Podgorica,
 • Nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora za koju se goni po službenoj dužnosti;
 • Dobio pozitivno mišljenje od agenta za ocjenu podobnosti, uključujući i dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganje;

Dodatno, aplikant je dužan da uloži u razvojni projekat ili u oblasti turizma, poljoprivrede ili prerađivačke industrije.

Kriterijumi za razvojni program će biti definisani u Odluci ili od strane Vlade na sajtu nadležnog organa.

Economic Citizenship Program in Montenegro

The Government of Montenegro has adopted the Decision on criteria, method and procedure of electing individuals who may acquire a Montenegrin citizenship by admission in order to implement a special investment program of great economic and business interest for Montenegro, which will start to apply as of 1 January 2019.

The program is designed to last for a limited period of three years and it will be available for up to 2,000 applicants.

The applications will be submitted by a certified agent, while the applicant can obtain a citizenship if s/he has:

 • Paid an application fee for himself/herself in the amount of EUR 15,000, or EUR 10,000 for family member (up to four family members), or EUR 50,000 for every other family member;
 • Paid EUR 100,000 on ECROW bank account for the development of less developed municipalities in Montenegro;
 • Paid EUR 250,000 on ECROW bank account for the purpose of investing into northern and middle part of Montenegro, or
 • Paid EUR 450,000 on ECROW bank account for the purpose of investing into northern the Capital City of Podgorica or the Coastal region;
 • Has not been sentenced to prison without parole, for the crime that is prosecuted ex officio;
 • Has received a positive finding by the agent for capability assessment, including the finding regarding the origin of the money which will be used for investing;

In addition, applicant is obliged to invest into a development project in tourism, agriculture or manufacture.

Criteria for the development program will be defined in the Decision or directly by the Government on the internet page of the competent authority.

Did you find this useful?