Article

Educatie uren

Ontwikkel uw PE-portfolio

Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen in uw vakgebied. Een netwerk van hoogopgeleide professionals. Opleidingen voor alle sectoren. Deloitte Academy is een erkende onderwijsinstelling.

Nieuwe PE-systematiek voor accountants

Deloitte Academy is een door meerdere organisaties geaccrediteerd opleidingsinstituut. Alle leerdoelen staan bij onze cursussen vermeld, u kunt deze makkelijk herkennen zoals de nieuwe PE-systematiek (opgesteld door het NBA) voorschrijft.

Dit betekent voor u als accountant dat u uw eigen opleidingsplan schrijft in uw PE portfolio met de door u te behalen leerdoelen. En dat u na afloop van de opleiding een reflectie toevoegt aan uw portfolio over deze leerdoelen.

Wij denken graag mee met u en/of uw team over uw opleidingsplan en de gewenste leerdoelen. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Deloitte Academy is van oordeel dat de cursussen die wij organiseren voldoen aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

De deelnemers registreert de door hem aan permanente educatie bestede tijd en de aard van de permanente educatie via het door de NOB op haar website beschikbaar gestelde online-registratiesysteem.

Vereniging van Registercontrollers (VRC)

Bent u controller? Dan kunt u uw PE-activiteiten registreren bij de Vereniging van Registercontrollers. Meer informatie: http://www.vrc.nl/pe.  

Cedeo

Deloitte Academy is door Cedeo een erkende onderwijsinstelling. Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo- erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat meer dan 80%  van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten. 

NRTO

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

CRKBO

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 

De leerlijnen voor zorg- en onderwijsinstellingen wordt door de Deloitte Academy georganiseerd in samenwerking met Deloitte Education. Deloitte Education B.V. is bij het CRKBO geregistreerd. 

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Inschrijving is mogelijk als u de juiste certificaten of diploma’s kunt overleggen. U heeft te allen tijden een bedenktermijn van 14 dagen. 

Algemene Voorwaarden

Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met onze Privacy Policy en onze Algemene voorwaarden.

Wanneer zich een onvoorziene omstandigheid voordoet, die het onmogelijk maakt om de cursusdagen klassikaal, face-to-face plaats te laten vinden, heeft Deloitte Academy te allen tijden het recht om de lesdag(en) door te laten gaan in een digitale werkvorm (e-learning, webinar, digitale meeting). In voorkomende gevallen zal hier zo spoedig mogelijk over worden gecommuniceerd met de deelnemers van de betreffende cursus/opleiding.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Deloitte Academy behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daar toe dwingen, een cursus te annuleren. U wordt hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling

Deloitte beschikt over een adequate klachtenprocedure. Klachten worden vertrouwelijk en binnen vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld met indicatie binnen welke termijn Deloitte verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Daarnaast kan de deelnemer de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties, zoals het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl), de tuchtrechtspraak van het Register Belastingadviseurs (www.rb.nl) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (www.nob.net). Het oordeel van de beroepsorganisatie is bindend, eventuele consequenties worden snel afgehandeld.
 

Did you find this useful?