Article

Publieke Sector Learning

Technologische ontwikkelingen binnen de publieke sector zoals digitalisering, risicomanagement rondom cyber security, compliance en privacy (binnen een voortdurende veranderende wet- en regelgeving) maken het noodzakelijk uw deskundigheid op peil te houden.

Programma 2021

Rechtmatigheidsverantwoording bij uw gemeente of provincie

Rechtmatigheid is voor een gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling van essentieel belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Kernvraag bij deze wetswijziging is: hoe kom ik tot een goede rechtmatigheidsverantwoording? Lees meer

 

Women on Boards Leergang Publieke Sector

Women on Boards Publieke Sector is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de kwaliteiten en ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht. Uw kennis over relevante onderwerpen worden verbreed en verdiept. Samen verdiept u zich in business cases, wisselt u kennis en ervaring uit en bouwt u aan een sterke onderlinge band, die zich verder ontwikkelt na de leergang en die u helpt succesvol te opereren als bestuurder of toezichthouder. Lees meer

 

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is sinds 2013 van toepassing, maar roept nog steeds veel vragen op.  In deze virtuele opfriscursus staan we stil bij de belangrijkste begrippen en veel voorkomende praktijksituaties alsmede actuele ontwikkelingen rondom de WNT. Er is tevens ruimte om vragen te stellen die u bezighouden. Lees meer

Landelijk Congres Jaarrekening en het BBV

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening en de begroting. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten. Lees meer

 

Opstellen van het Interne Controleplan bij gemeenten

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of deze getrouw is. Een deugdelijk intern controleplan gebaseerd op de kwaliteit van de primaire processen helpt u hierbij. Maar hoe komt u tot een dergelijk intern controleplan en hoe vertaalt u dit interne controleplan tot adequate werkprogramma’s voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen? Lees meer

 

Verbijzonderde Interne Controle

De 2-daagse cursus Interne Controle geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Voor deelnemers die hun basiskennis van IC willen vergroten, organiseren wij voorafgaand aan de cursus een webcast om de basistheorie met u door te nemen. Lees meer

 

Verdieping Besluit Begroting en Verantwoording in de jaarrekening

De verdiepingscursus BBV is een praktische cursus met deskundige uitleg over de in 2019 gewijzigde verslaggevingsvoorschriften van gemeenten en provincies (BBV), recente notities van de commissie BBV en hierover gestelde vragen en antwoorden. Lees meer

 

Training op maat 

Heeft u interesse in een inhouse / training op maat? Wij maken graag vrijblijvend een offerte. 

Voor meer informatie neem contact met Deloitte Academy via tel: 088-288 9333 of via email.

Datavisualisatie

De mogelijkheden om data te analyseren en vertalen naar relevante inzichten groeien snel. Toch slagen veel bedrijven er nog niet in om de inzichten zo te presenteren dat ze goed ingezet kunnen worden voor besluitvorming.

Met de training datavisualisatie helpen wij je op weg om data visualisaties doeltreffend vorm te geven. Je krijgt concrete handvatten voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards. Lees meer

Masterclass Zorgvastgoed

Door beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen wordt de zorg meer buiten de zorginstelling georganiseerd. De vergrijzing gaat in gestaag tempo door in Nederland. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoed. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is essentieel.

Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen en succesfactoren in effectief en strategisch portefeuillebeleid en bij het aangaan van partnerships met vastgoedontwikkelaars of – beleggers en bij het doen van vastgoed transacties. Dit zijn de kern thema’s van onze Masterclass Zorgvastgoed. Lees meer

Medical Device Regulation (MDR) in de praktijk

Met ingang van 26 mei 2021 zijn er nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. De Verordening medische hulpmiddelen (ook wel “MDR” genoemd) is geïntroduceerd om patiëntveiligheid te vergroten. Om u goed voor te bereiden op alle veranderingen, is deze praktijktraining ontwikkeld. De training is bedoeld voor zowel professionals uit gezondheidszorg als fabrikanten/ontwikkelaars van medische hulpmiddelen. Lees meer

Did you find this useful?