Insights

Publieke Sector Learning

Bekijk hier het actuele cursusaanbod

Ontwikkelingen binnen de publieke sector zoals bezuinigingen en de voortdurende veranderende wet- en regelgeving maken het noodzakelijk uw deskundigheid op peil te houden.

De publieke sector bevindt zich midden in een heroriëntatie. Welke taken mag u blijven uitvoeren? Waar gaat het heen met digitale dienstverlening? Welke nieuwe eisen stellen burgers en bedrijven aan uw organisatie? Bij Deloitte weten we wat u bezighoudt. We helpen u graag met onze ervaring.

Cursusaanbod

Cursus

Datum

PE-punten

Jaarverslaggeving Onderwijs (Rjo/RJ 660 update)

19 januari 2017

4 PE-uren

Data Visualisatie

26 januari 2017

7 PE-uren

Data Visualisatie

7 februari 2017

7 PE-uren

Data Visualisatie

Het gebruik van rapportages en dashboards heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen onder managers. Verlekkerd door de mogelijkheden van analytics, big data en design, en meer dan ooit beperkt door tijdgebrek, zijn managers steeds meer gaan houden van de ‘alles-in-een’-overzichten. Deze ‘alles-in-een’ overzichten zorgen echter vaak voor een informatie overload. In een complex dashboard is vaak niet meer duidelijk wat nu de essentie is.

In de training data visualisatie leer je begrijpen hoe de mens visuele inzichten tot zich neemt en hoe je deze kennis kan gebruiken om data visualisaties zo vorm te geven dat ze de juiste inzichten op een eenduidige manier overbrengen. En krijg je concrete handvatten voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards.

Lokaal Bestuur

Landelijk congres "Jaarrekening" 

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie BBV, Stand van zaken rapport commissie Depla, 3 Decentralisaties, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, Vennootschapsbelasting voor Overheidsbedrijven (VPB)) hebben invloed op uw jaarrekening en bedrijfsvoering. Het is daarom noodzakelijk dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied! Specifiek gericht op Gemeenten en Provincies.

Actualiteitendag fiscale ontwikkelingen lokaal en midden bestuur

Tijdens de actualiteitendag krijgt u van onze ervaren fiscale specialisten antwoord op de meest gestelde vragen op het gebied van vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen binnen het lokaal en midden bestuur. Er wordt gewerkt op basis van casuïstiek van actuele en door de deelnemers zelf ingebrachte vraagstukken. Na afloop kunt u een efficiency slag slaan binnen uw organisatie door het combineren van de verschillende actualiteiten en de vernieuwde wet-en regelgeving.

Interne Controle Publieke Sector - Basic

De basiscursus Interne Controle is een must voor iedereen die te maken heeft of krijgt met interne controle binnen zijn of haar organisatie. In deze basis cursus Interne Controle krijgt u praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de interne controle. Binnen 1 dag bent u bekend met de meerwaarde van IC.

Interne Controle Publieke Sector - Advanced

De 2 daagse cursus Interne Controle – Advanced geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Van BBV naar VPB bij grondexploitaties gemeenten

Wat betekent de nieuwe regelgeving op het gebied van BBV (herziening verslaggevingsregels grondexploitatie per 1 januari 2016) en regelgeving op het gebied van de vennootschapsbelasting bij grondexploitaties voor uw gemeente?

Onderwijs

Jaarverslaggeving Onderwijs

Uw jaarrekening dient te worden opgesteld. Deze jaarrekening moet overeenkomen met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) en in het bijzonder de Richtlijn 660.

Heeft u vragen over de jaarverslaggevingsvoorschriften bij onderwijsinstellingen of bent u opzoek naar nieuwe inzichten? Dan is deze cursus beslist interessant voor u!

Zorg

Tax in de praktijk voor zorginstellingen

Loonheffingen, VpB en btw hebben een steeds grotere impact op financiële vraagstukken binnen zorginstellingen. Veel meer dan voorheen is het van belang vooraf rekening te houden met deze vraagstukken. Zo worden financiële risico’s eerder onderkend en mogelijke voordelen beter benut.

De cursus ‘tax in de praktijk’ voor zorginstellingen is een uitstekend vertrekpunt om de fiscale aspecten binnen uw organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen.

Actualiteitendag: Fiscale ontwikkelingen in de zorg

We organiseren een actualiteitendag over de meest relevante fiscale ontwikkelingen in de zorg. Hierin zullen de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving aan bod komen tijdens diverse sessies, workshops en discussies. De te bespreken onderwerpen zullen (mede) worden bepaald aan de hand van de actualiteiten.

Integriteit in de praktijk

Het werken aan integriteit is geen eenmalige activiteit, maar heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig. De organisatie dient voortdurend te sturen op haar integriteitsmanagement, waardoor de medewerkers zich bewust gaan worden van integriteitsrisico’s, deze risico’s kunnen hanteren en daarbij afwegingen kunnen maken in lijn met de normen en waarden van de organisatie. Daarbij biedt goed integriteitsmanagement ook aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van de organisatie naar een meer professionele organisatie, waarin vertrouwen de basis is, feedback geven en ontvangen de norm en waarin fouten kunnen en mogen worden gemaakt.

Om integriteit daadwerkelijk te organiseren, is het van belang om binnen het integriteitsmanagement van de organisatie de benodigde activiteiten op te nemen, bijvoorbeeld het volgen van trainingen op het gebied van integriteit, op grond waarvan de komende jaren het gewenste integriteitsniveau kan worden bereikt en vastgehouden.

Masterclass Strategisch Programma Management 

Deloitte Academy organiseert de masterclass Strategisch Programma Management. Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn of haar effectiviteit in het aansturen van grootschalige transformatie wil vergroten. Kennis van en ervaring met het leidinggeven in overheidsorganisaties is een vereiste voor deelname.

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat u een goed inzicht heeft in het functioneren van uw raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kunt u zowel uw kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Deloitte heeft speciaal hiervoor een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt u bewust van uw rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

Vond u dit nuttig?