Article

Publieke Sector Learning

Technologische ontwikkelingen binnen de publieke sector zoals digitalisering, risicomanagement rondom cyber security, compliance en privacy (binnen een voortdurende veranderende wet- en regelgeving) maken het noodzakelijk uw deskundigheid op peil te houden.

Programma 2020

Nieuw: Opstellen van het Interne Controleplan voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of deze getrouw is. Een deugdelijk intern controleplan gebaseerd op de kwaliteit van de primaire processen helpt u hierbij. Maar hoe komt u tot een dergelijk intern controleplan en hoe vertaalt u dit interne controleplan tot adequate werkprogramma’s voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen? Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording bij uw gemeente of provincie

Rechtmatigheid is voor een gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling van essentieel belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Kernvraag bij deze wetswijziging is: hoe kom ik tot een goede rechtmatigheidsverantwoording? Lees meer

Datavisualisatie

De mogelijkheden om data te analyseren en vertalen naar relevante inzichten groeien snel. Toch slagen veel bedrijven er nog niet in om de inzichten zo te presenteren dat ze goed ingezet kunnen worden voor besluitvorming.

Met de training datavisualisatie helpen wij je op weg om data visualisaties doeltreffend vorm te geven. Je krijgt concrete handvatten voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards. Lees meer

Women on Boards Publieke Sector

Women on Boards Publieke Sector is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de kwaliteiten en ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht. Uw kennis over relevante onderwerpen worden verbreed en verdiept. Samen verdiept u zich in business cases, wisselt u kennis en ervaring uit en bouwt u aan een sterke onderlinge band, die zich verder ontwikkelt na de leergang en die u helpt succesvol te opereren als bestuurder of toezichthouder. Lees meer

Verbijzonderde Interne Controle

De 2-daagse cursus Interne Controle geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Voor deelnemers die hun basiskennis van IC willen vergroten, organiseren wij voorafgaand aan de cursus een webcast om de basistheorie met u door te nemen. Lees meer

Masterclass Zorgvastgoed

Door beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen wordt de zorg meer buiten de zorginstelling georganiseerd. De vergrijzing gaat in gestaag tempo door in Nederland. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoed. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is essentieel.

Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen en succesfactoren in effectief en strategisch portefeuillebeleid en bij het aangaan van partnerships met vastgoedontwikkelaars of – beleggers en bij het doen van vastgoed transacties. Dit zijn de kern thema’s van onze Masterclass Zorgvastgoed. Lees meer

Landelijk congres Jaarrekening en het BBV

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening 2018 en de begroting 2019. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten. Lees meer

Verdieping Besluit Begroting en Verantwoording in de jaarrekening

De verdiepingscursus BBV is een praktische cursus met deskundige uitleg over de in 2019 gewijzigde verslaggevingsvoorschriften van gemeenten en provincies (BBV), recente notities van de commissie BBV en hierover gestelde vragen en antwoorden. Lees meer

Btw in de praktijk voor gemeenten

Praktische toepassing staat voorop bij de basiscursus btw in de praktijk voor gemeenten. U leert niet alleen de actuele regelgeving kennen, maar leert ook meer over de vaardigheden waar u in uw dagelijkse werkzaamheden als finance professional wat aan heeft. Ook leert u daarbij de risico's signaleren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u werkbare handvatten aangereikt. Lees meer

 

Masterclass Big Data in de publieke sector

De Masterclass Big Data in de publieke sector geeft je inzicht wat deze ontwikkelingen betekenen voor jouw organisatie en met behulp van concrete voorbeelden krijg je handvatten om data slim te gebruiken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Lees meer

 

Integriteit in de praktijk

Om integriteit daadwerkelijk te organiseren, is het van belang om binnen het integriteitsmanagement van de organisatie de benodigde activiteiten op te nemen, bijvoorbeeld het volgen van trainingen op het gebied van integriteit, op grond waarvan de komende jaren het gewenste integriteitsniveau kan worden bereikt en vastgehouden. Lees meer

 

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat u een goed inzicht heeft in het functioneren van uw raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kunt u zowel uw kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren. Deloitte heeft speciaal hiervoor een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt u bewust van uw rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Lees meer

Training op maat 

Heeft u interesse in een inhouse / training op maat? Wij maken graag vrijblijvend een offerte. 

Voor meer informatie neem contact met Deloitte Academy via tel: 088-288 9333 of via email

Did you find this useful?