IFRS 15 – Balanspresentatie

Article

IFRS 15 – Balanspresentatie

Zodra een onderneming gepresteerd heeft of een klant vooruitbetaald heeft, komt een contract met klanten in de balans tot uiting. In dit artikel wordt de presentatie in de balans van contracten met klanten nader besproken.

Contractposities

Zodra een onderneming gepresteerd heeft of een klant vooruitbetaald heeft, moet het contract in de balans worden opgenomen als een contractactief of als een contractverplichting. Of sprake is van een actief of een verplichting, is afhankelijk van de relatie tussen de door de onderneming geleverde prestatie en de betaling door de klant. Uit het navolgende zal blijken dat een contractactief of contractverplichting feitelijk het saldo is van de door de onderneming geleverde prestaties minus de reeds gefactureerde bedragen. Een onvoorwaardelijk recht op ontvangst van een vergoeding van een klant moet afzonderlijk worden gepresenteerd als vordering.

 

Contractactief

Een onderneming presteert op het moment dat een prestatieverplichting wordt vervuld. Dat kan zijn op een moment in de tijd (zoals veelal bij goederenleveranties) of over een periode (zoals veelal bij dienstverlening). Als een onderneming presteert op een moment voordat de klant heeft betaald (en de onderneming op dat moment eveneens nog niet een onvoorwaardelijk recht op ontvangst van een vergoeding heeft), dan wordt het contract gepresenteerd als contractactief. Een contractactief is het recht op vergoeding in ruil voor de geleverde goederen of diensten (vervulde prestatieverplichtingen). Een contractactief representeert derhalve de opbrengstwaarde van geleverde goederen of diensten minus reeds door de klant verrichte betalingen.

 

Contractverplichting

Een contractverplichting representeert de verplichting van een onderneming om goederen of diensten aan de klant te leveren, waarvoor reeds door de klant is betaald of waarvoor reeds een vordering bestaat. Een contractverplichting ontstaat derhalve als de klant betaalt of de onderneming een onvoorwaardelijk recht op een vergoeding verkrijgt voordat de onderneming een prestatieverplichting heeft vervuld.

 

Vordering

Een vordering is een onvoorwaardelijk recht op ontvangst van een vergoeding van de klant. Dat recht is onvoorwaardelijk als uitsluitend door het verstrijken van de tijd de vergoeding door de klant is verschuldigd. Het kan voorkomen dat voor een contract zowel een vordering als een contractverplichting bestaan.

Voor het opnemen van een vordering maakt het niet uit of dat bedrag later mogelijk (deels) terugbetaald moet worden, bijvoorbeeld als de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd of als gevolg van een variabele vergoeding, zoals volumekortingen.

Net zoals het kan voorkomen dat voor een contract zowel een vordering als een contractverplichting bestaan, kan het ook voorkomen dat voor een contract zowel een vordering als een contractactief bestaan.

 

Omschrijving ‘contractactiva’ en ‘contractverplichtingen’

Het is niet verplicht om in de balans de omschrijvingen ‘contractactiva’ of ‘contractverplichtingen’ te gebruiken. Andere benamingen zijn toegestaan. Zo zullen voor contractactiva bijvoorbeeld benamingen gebruikt kunnen worden als ‘te factureren bedragen’ of ‘onderhanden projecten’. Contractverplichtingen kunnen bijvoorbeeld worden omschreven als ‘vooruitontvangen van afnemers’ of ‘onderhanden projecten’.

 

Unit of account voor presentatie

De ‘unit of account’ voor de presentatie van contractactiva en contractverplichtingen is het (gehele) contract, niet de afzonderlijke prestatieverplichtingen. Dat houdt in dat per contract een netto bedrag gepresenteerd moet worden in de balans: voor een contract kunnen niet een contractactief en tegelijkertijd een contractverplichting worden gepresenteerd. Dit geldt ook als meerdere contracten zijn gecombineerd en als een contract worden verwerkt. Vorderingen worden wel afzonderlijk gepresenteerd.

 

Effectieve datum

IFRS 15 geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018. Vervroegde toepassing is toegestaan.

 

Meer weten over IFRS?

Wilt u meer weten over balanspresentatie? Bekijk het te downloaden artikel of neem contact op met Ralph ter Hoeven via +31 (0)88 288 1080 of Dingeman Manschot via +31 (0)88 288 2913.

Vond u dit nuttig?