Disaggregatie van opbrengsten - IFRS 15

Article

Disaggregatie van opbrengsten - IFRS 15

In de toelichting op de winst-en-verliesrekening moeten de opbrengsten in afzonderlijke categorieën worden gepresenteerd. In dit artikel wordt de disaggregatie van opbrengsten nader besproken.

Disaggregatie opbrengsten

De opbrengsten in de winst-en-verliesrekening bestaan veelal uit opbrengsten uit verschillende soorten producten en diensten en betreffen vaak klanten in verschillende markten en/of geografische regio’s. In de toelichting op de winst-en-verliesrekening moeten de opbrengsten in afzonderlijke categorieën worden gepresenteerd. De categorieën moeten weerspiegelen hoe de aard, het bedrag, de timing en de onzekerheden van de opbrengsten en kasstromen worden beïnvloed door economische factoren. Een onderneming specifieke indeling derhalve. Daarom heeft de IASB besloten niet specifiek voor te schrijven op welke wijze disaggregatie moet plaatsvinden. In plaats daarvan heeft de IASB voorbeelden gegeven. Daarbij is overigens niet uitgesloten dat een onderneming slechts een categorie onderkent. Als IFRS 8 ‘Operating Segments’ is toegepast, moet tevens een aansluiting worden gegeven met de gerapporteerde opbrengsten voor de afzonderlijke segmenten. Dat kan gebruikers van de jaarrekening helpen om de relatie tussen de opbrengsten en de wijze waarop de onderneming wordt aangestuurd, te begrijpen.

Bij de selectie van categorieën moet een onderneming tevens verschillende bronnen in ogenschouw nemen. Met name op welke wijze de onderneming opbrengsten presenteert:

 1. buiten de jaarrekening om, zoals in persberichten en analistenpresentaties;
 2. in interne rapportages aan het bestuur ten behoeve van de rapportering over operationele segmenten; en
 3. in andere informatie die door de onderneming of door gebruikers van de jaarrekening gebruikt wordt om de prestaties van de onderneming te beoordelen of bij besluitvorming over de allocatie van middelen. 

Voorbeelden van categorieën die worden genoemd zijn (niet limitatief):

 1. type goederen of diensten (bijvoorbeeld belangrijke productlijnen);
 2. geografische regio (bijvoorbeeld landen of regio’s);
 3. markt of type afnemer (bijvoorbeeld overheid en niet-overheid);
 4. type contract (bijvoorbeeld aanneem- en regiecontracten);
 5. looptijd contract (bijvoorbeeld korte-termijn en lange-termijn contracten);
 6. timing van de overdracht van goederen of diensten (bijvoorbeeld opbrengsten van goederen en diensten die geleverd worden op een moment in de tijd en die geleverd worden over een periode); en
 7. verkoopkanaal (bijvoorbeeld directe verkopen en verkopen via intermediairs). 

In de voorbeelden bij IFRS 15 is een voorbeeld opgenomen van een onderneming die segmentinformatie presenteert voor de segmenten ’consumer products’, ‘transport’ en ‘energy’.

 

Doel is dat de informatie weerspiegelt hoe de aard, het bedrag, de timing en de onzekerheden van de opbrengsten en kasstromen worden beïnvloed door economische factoren. Bij het implementeren daarvan moet een onderneming verschillende aspecten beschouwen. Daarbij kan gedacht kan worden aan zaken als:

 • Hoe wordt informatie over opbrengsten gepresenteerd in de gerapporteerde segmentinformatie, MD&A en analistenpresentaties?
 • Welke onderneming specifieke en branche specifieke factoren zijn het meest bepalend voor het business model?
 • Moeten meerdere categorieën worden onderkend (bijvoorbeeld segmenten, geografische markten, belangrijke typen goederen en diensten e.d.)?
 • Is de te presenteren informatie beschikbaar, uit welke bron en welke waarborgen zijn er dat die informatie volledig en betrouwbaar is?
 • Is er een aansluiting met de gerapporteerde segmentinformatie? 

IFRS 15 schrijft overigens niet een bepaald format voor de te verstrekken informatie voor.

 

Effectieve datum

IFRS 15 geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018. Vervroegde toepassing is toegestaan.

 

Meer weten over Disaggregatie van opbrengsten?

Wilt u meer weten over Disaggregatie van opbrengsten? Neem dan contact op met Ralph ter Hoeven via +31 (0)88 288 1080 of Dingeman Manschot via +31 (0)88 288 2913

Vond u dit nuttig?