IFRS 15 – Transitie

Article

IFRS 15 – Transitie

IFRS 15 behandelt de regelgeving omtrent de verwerking en toelichting van opbrengsten in de jaarrekening. IFRS 15 is van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018. Vervroegde toepassing is toegestaan. In deze publicatie gaan wij specifiek in op de transitie naar IFRS 15. Hierbij gaan wij ervan uit dat eerste toepassing plaats zal vinden in boekjaar 2018.

Verwerkingswijzen transitie

De eerste toepassing van IFRS 15 is een stelselwijziging. Bij eerste toepassing van IFRS 15 in kalenderjaar 2018 is de datum van eerste toepassing 1 januari 2018 (‘date of initial application’). In het vervolg gaan wij in deze publicatie uit van een onderneming met als boekjaar een kalenderjaar. Voorts gaan wij ervan uit dat deze onderneming slechts vergelijkende cijfers over 2017 opneemt. Een dergelijke onderneming kan kiezen uit twee verwerkingsmethoden voor de transitie naar IFRS 15:

  1. Volledig retrospectieve methode. Deze methode betekent volledige retrospectieve verwerking in overeenstemming met IAS 8 inzake het verwerken van stelselwijzigingen. Het cumulatieve effect van de stelselwijziging naar IFRS 15 wordt in beginsel verwerkt als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen aan het begin van het voorgaande boekjaar (per 1 januari 2017). Voorts worden de vergelijkende cijfers over 2017 aangepast;
  2. Aangepaste retrospectieve methode. Bij deze methode vindt ook retrospectieve verwerking plaats. Het cumulatieve effect van de stelselwijziging wordt echter via het eigen vermogen op de datum van eerste toepassing verwerkt (per 1 januari 2018). Vergelijkende cijfers over 2017 worden niet aangepast.
IFRS 15 – Transitie

Volledig retrospectieve methode

Bij deze methode laat de jaarrekening het beeld zien als ware IFRS 15 altijd al was toegepast.

Aangepaste retrospectieve methode

Bij deze methode wordt het cumulatieve effect van de stelselwijziging verwerkt aan het begin van het boekjaar van het jaar van eerste toepassing (1 januari 2018). De vergelijkende cijfers over 2017 worden niet aangepast. Onder deze methode heeft een onderneming de keuze om IFRS 15 alleen retrospectief toe te passen op contracten die niet zijn afgewikkeld op de datum van eerste toepassing (1 januari 2018).

Meer weten over IFRS?

Wilt u meer weten over balanspresentatie? Bekijk het te downloaden artikel of neem contact op met Ralph ter Hoeven via +31 (0)88 288 1080 of Dingeman Manschot via +31 (0)88 288 2913

Vond u dit nuttig?