Raadsleden belangrijke thema's

Article

Goede raad voor een sterke gemeenteraad 

Belangrijke thema's voor raadsleden 

Als raadslid staat u voor een aantal belangrijke uitdagingen om uw gemeente ook naar de toekomst toe goed te vertegenwoordigen. Een aantal thema's zijn hierin belangrijk, en worden in de komende weken met u gedeeld.

Praktische handreiking hoe een raadslid succesvol grip kan krijgen en houden

Een goed functionerende gemeenteraad is belangrijker dan ooit. Uw gemeente heeft een geweldig uitgebreid takenpakket met veel taken waar de burger direct bij betrokken is, zoals het sociale domein, de invoering van de omgevingswet, de klimaatopgave, de energietransitie en stedelijke ontwikkeling. Samenwerking met andere gemeenten en andere overheden krijgt verder vorm. En laten we de verdergaande digitalisering niet vergeten. Deze heeft impact op de bedrijfsvoering en de inrichting van de ambtelijke organisatie, maar ook op data security en privacy. Laten we hopen dat het economisch herstel na een aantal crises duurzaam is en ook merkbaar wordt in de mogelijkheden om nieuwe uitdagingen en doelstellingen te realiseren. Ook de gewijzigde participatie en betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij de totstandkoming van besluiten vraagt om creativiteit en nieuwe vormen om in gesprek te zijn met burgers, bedrijven en instellingen. In elk geval wordt van u, als raadslid, de komende periode daadkracht en goed doordachte besluitvorming verwacht.

Wij hopen met onze publicaties een bijdrage te leveren aan het functioneren van gemeenteraden. Hoe houd en krijg je als raadslid grip op de gang van zaken? De dagelijkse praktijk staat daarbij centraal. Dit alles met als doel dat u als raadslid de materie zich snel eigen kunt maken en professioneel kunt opereren zodat uw gemeenteraad een sterke en krachtige raad kan en zal zijn.

ESG in de publieke sector

Benut de EU duurzaamheidsagenda als kapstok voor uw strategie

Duurzaamheid is de nieuwe norm. Veel organisaties hebben duurzaamheid reeds een plek gegeven in hun strategie. Maar hoe zorgt u dat u tot een integrale strategie en juiste verantwoording komt? De standaarden die de EU zet op het gebied van duurzaamheid, vanuit haar ambitie om de EU een duurzame regio te laten zijn in 2050, geven de mogelijkheid om als publieke instelling relevante duurzaamheidsthema’s te selecteren en prioriteren tot een integrale strategie en een heldere verantwoording.

Lees het volledige artikel hier

Op weg naar volwassenheid in IT-beheersing

IT-beheersing

Gemeenten hebben te maken met een snelle digitalisering van diensten en processen. Dat biedt grote voordelen, maar ook grote nadelen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een beheersing van de risico’s? Welke plek heeft privacy? En wie beheert de regierol? Jan-Harmen de Vries, Director Risk Advisory, en Frank Smilde, Director Audit Advisory Public bij Deloitte, geven uitleg.

Lees het volledige interview hier

Eenvoudig inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente

Gemeentefinanciën 

Het onderwerp gemeentefinanciën is niet eenvoudig. Maar je hoeft geen financieel expert te zijn om toch inzicht in de financiële positie te kunnen krijgen. “Laat je als raad tenminste eens per jaar diepgaand bijpraten over de financiële positie en ontwikkeling. Bekijk de trends op een integrale manier. Maak het zo eenvoudig mogelijk. En denk in termen van wendbaarheid en weerbaarheid, zeggen Juwi Liu, Senior Manager Audit Advisory Public, Wim Veldhuis, Director Audit Advisory Public, en Rein-Aart van Vugt, Partner Publieke Sector bij Deloitte.

Lees het volledige interview hier. 

Samen een leefbare en bereikbare stad creëren

Future of Mobility

Een leefbare en bereikbare stad waarin mensen geholpen worden om op een makkelijk manier de juiste keuze te maken. Dat is wat de meeste gemeenten zullen nastreven. “Om dat echt te kunnen bewerkstelligen, is het belangrijk om stedelijke ontwikkeling en mobiliteit tegelijkertijd te bekijken”, zeggen Robert Jan ter Kuile, Director Future of Mobility, en Lennert Middelkoop, Partner Real Estate bij Deloitte. “Mobiliteit staat niet los van de energietransitie of de woonopgave. Bekijk je het samen, dan is het geen probleem maar een kans.”

Lees het volledige interview hier. 

Met realiteitszin naar een succesvolle stedelijke energietransitie

Future of Energy

Veel steden hebben de afgelopen jaren zelfstandig plannen opgesteld om de stedelijke energietransitie vorm te geven. Een stip op de horizon zetten is een uitstekend begin. Maar veel gemeentelijke plannen blijken nu te vooruitstrevend en niet haalbaar. Wat is realistisch? Welke dilemma’s zijn er? En vooral, waar heeft de gemeente wel invloed op en waar niet? Neil Lomax, Partner bij Deloitte Corporate Finance, en Oscar Kraan, Manager bij Monitor Deloitte, geven uitleg.

Lees het volledige interview hier.

De financiële functie van de toekomst realiseren

Future of Finance

Er liggen volop kansen voor de financiële functie van gemeenten. Nieuwe technologieën kunnen verbetering van kwaliteit, transparantie en productiviteit bieden. Toch worstelen gemeenten om de gewenste vernieuwing te realiseren. Waarom? Wat is de mogelijke impact? En hoe kan de stap naar verandering wel worden gezet? Menno ter Wal, Senior Manager Finance & Performance bij Deloitte Consulting, geeft uitleg.

Lees het volledige interview hier.

De rechtmatigheidsverantwoording als uiting van goede bedrijfsvoering

Future of Justice

Wanneer de rechtmatigheidsverantwoording precies wordt ingevoerd, is nog even de vraag. Maar zeker is dat gemeenten zullen moeten investeren in de bedrijfsvoering. “Niet alleen om op termijn te kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Maar vooral om transparant te zijn, verantwoording af te leggen en bedrijven en burgers goed te kunnen bedienen”, zeggen Rein-Aart van Vugt, Partner Publieke Sector, en Bart Blomjous, Senior Manager Audit bij Deloitte.

Lees het volledige interview hier.

Het verschil maken met minder auto’s en meer groen

Inrichting fysieke openbare ruimte

De fysieke openbare ruimte is bij uitstek een onderwerp waar de Gemeenteraad goed op kan sturen. “Een losse stoeptegel, het fietspad of de staat van een speeltuintje in de wijk. Het zijn voor burgers belangrijke en zichtbare onderwerpen”, zeggen Hielke Bos, Senior Manager, en Wouter de Wit, Manager bij Deloitte Real Estate. “Gemeenten kunnen met hun inrichting van de fysieke openbare ruimte dan ook echt het verschil maken.”

Lees het volledige interview hier.

Met lef en moed investeren in de bedrijfsvoering

Investeren in bedrijfsvoering

De coronapandemie, oorlog in Oekraïne, renteverloop, hoge inflatie, nieuwe verdeling van het gemeentefonds en mogelijk lagere inkomsten vanaf 2026. Gemeenten worden met veel onzekerheden geconfronteerd. “Toch blijft kiezen op inhoud belangrijk, ook qua bedrijfsvoering”, zeggen Rein-Aart van Vugt, Partner Publieke Sector, en Arjan Schutgens, Director Publieke Sector bij Deloitte. “Durf te investeren in bedrijfsvoering, interne organisatie en personeel. Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening aan burgers en bedrijven, maar het is zeker niet ondergeschikt.”

Lees het volledige interview hier.

Met effectieve samenwerking naar een inclusieve, weerbare stad

De inclusieve, weerbare stad

Om de stad van de toekomst te zijn, is het belangrijk om inclusief en weerbaar te zijn. Maar hoe ga je om met de complexe maatschappelijke vraagstukken? Hoe zorg je ervoor dat iedereen, van jong tot oud, meetelt en meedoet? “Effectieve samenwerking is cruciaal. Met burgers, met publieke partijen en met private partijen”, zeggen Johan Stuiver, Director Strategy & Innovation Public Sector, Menno ter Wal, Director Finance & Performance, en Rob Dubbeldeman, Partner Public Sector bij Deloitte.

Lees het volledige interview hier.

Met de groene bril op een standpunt innemen

Duurzaamheidsverslaggeving

Het klimaat en duurzaamheid, wie heeft het er nu niet over? Ook gemeenten zullen voor belangrijke uitdagingen en aanpassingen komen te staan. “De verplichting is er nog niet voor de overheid, maar het begint met intrinsieke motivatie”, zeggen Lennert Middelkoop, Partner Real Estate, Oscar Ferrero Scholte, Senior Manager, en Gerben Sinke, Senior Consultant bij Deloitte. “Je zult als gemeente een stelling moeten innemen."

Lees het volledige interview hier.

Blijf op de hoogte van onze updates voor Raadsleden

Did you find this useful?