Factsheets en Handboeken externe verslaggeving

Article

Ons Financiële ecosysteem kan en moet sterker

Een actiegericht gesprek met direct betrokkenen over het 'hoe dan' en wat ieders rol daarbij is

Het is woensdagmiddag 14.00u. In Utrecht verzamelt zich een groep van z’n 40 commissarissen, bestuurders, accountants, academici, de Kwartiermakers Accountancy, de VEB, media en toezichthouder AFM. Onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong wordt er stevig gedebatteerd over het belang van ons financiële ecosysteem, hoe dat systeem versterkt kan worden én – de focus van de dialoog – wat ieders eigen rol en verantwoordelijkheid daarin is. Een dialoog over het maken van impact en het verder kijken dan je eigen ‘silo’.

1. Hoe zijn wij in Control?

Er ontspint zich een levendige dialoog over de rol van bestuurders, commissarissen én de accountant. Over rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Er werd ook gesproken over de consultatie NL Corporate Governance Code en het ‘controversieel’ verklaarde In Control Statement (ICS).

Key takeaways uit de dialoog:

 • ICS blijkt onder commissarissen helemaal niet zo’n controversieel onderwerp zoals dat wel verwoord is door de Monitoring Commissie Corporate Governance.
 • Control Frameworks incl. bijbehorende verklaringen vanuit de organisatie + attestatie daarvan door een accountant, blijken - mits slim ingericht - een meerwaarde omdat ze de gehele organisatie aanzetten tot professionalisering en versterking van de keten.
 • Ja, aanwezigen ziet het argument van additionele kosten, maar die worden gezien als investering in de substantieel grotere opbrengst van sterker risicomanagement en preventie van (veel kostbaarder) issues.
 • Aansprakelijkheid zien aanwezigen niet sterk veranderen als gevolg van de invoering van een ICS.
 • Diverse commissarissen geven aan actief het gesprek hierover aan te willen gaan met bestuurders van organisaties waar zij actief zijn.
 • De hamvraag: wie zet de eerste stap...?

2. Hoe maken wij 'Environment, Social, Governance' (ESG) concreet?

ESG is here to stay. En het belang daarvan wordt breed onderkend. Onder meer Europa maakt vaart met wet- en regelgeving. En wij – in de breedte van het ecosysteem – zijn aan zet om hieraan invulling te geven, allereerst door te concretiseren. Er is veel werk te doen en tijd is schaars.

Key takeaways uit de dialoog:

 • Het belang van ESG is groot. Zo ook de impact van wet- en regelgeving, onder meer vanuit Europa.
 • Alle betrokkenen in het ecosysteem zijn nodig om de implementatie daarvan succesvol te laten zijn. Er moet vaart worden gemaakt.
 • Er klinkt een roep om concretisering. Enerzijds voor uitvoerbaarheid, maar zeker ook voor eenduidigheid – en daarmee vergelijkbaarheid, toetsing en challenge – te organiseren. Aanwezigen zien graag dat de accountant hierin initiatief neemt.
 • En er klinkt actiebereidheid; het is aan ieder van ons deze handschoen op te pakken en daarbij verder te durven gaan dan wat wellicht onze formele rol is; ‘kijk verder dan je eigen postzegel’.

3. Hoe leggen wij verantwoording af?

Hoe zien we de rol van het jaarverslag? Hoe transparant kunnen en durven bestuurders, commissarissen en accountants te zijn? En wat is de rol en het perspectief van de toezichthouder en media?

Key takeaways uit de dialoog:

 • Moet de RvC uit de schaduw stappen van de RvB en meer openlijk inzicht bieden in thema’s (en dilemma’s) waarover het met de RvB in gesprek is? En welke medium moet de RvC gebruiken om dit inzicht te verschaffen?
 • De rol en waarde van het jaarverslag is groot, maar RvC / RvB zouden in aanvulling daarop nog actiever de dialoog met haar stakeholders moeten zoeken met blogs, vlogs, social media. Juist ook op thema’s daar het schuurt.
 • Het gesprek met belanghebbenden (de stakeholder dialoog) verdient meer aandacht, zowel vanuit RvB als RvC, incl. een periodiek verslag over de inspanningen en resultaten.
 • De rol van onder meer toezicht en ook de media is hierbij van groot belang, door een kritisch en tegelijkertijd gebalanceerd en breed perspectief te schetsen, en daarmee bij te dragen aan vooruitgang.

Stakeholder Day is een terugkerend initiatief van Deloitte dat opvolging krijgt in kleinschalige, divers samengestelde rondetafelsessies met belanghebbenden die een directe impact kunnen maken op het ecosysteem en ook daartoe bereid zijn.

Did you find this useful?