Article

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving - Jaareditie 2021

In de jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen en bestaande richtlijnen verduidelijkt. In factsheets zijn de belangrijkste wijzigingen samengevat. Onderscheid is gemaakt in wijzigingen voor middelgrote en grote rechtspersonen en wijzigingen voor micro- en kleine rechtspersonen. De factsheets zijn beschikbaar in Nederlandstalige en Engelstalige versies en kunnen hier worden gedownload.

De jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Enkele nieuw opgenomen richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing wordt aanbevolen. Er zijn eveneens enkele nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij vooruitlopend op de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving.

The 2021 annual edition of the Accounting Guidelines includes several new guidelines and clarifies existing ones. Fact sheets summarise the most important changes. A distinction has been made between changes for medium-sized and large legal entities and changes for micro and small legal entities. The fact sheets are available in Dutch and English versions and can be downloaded here.

The 2021 Annual Edition of the Accounting Standards applies to reporting years beginning on or after 1 January 2022. Some newly included guidelines are applicable earlier. For all new guidelines, earlier application is recommended. Some new draft guidelines have also been included. Draft directives are not formally applicable yet. However, they already provide some support and direction to reporting practice in anticipation of the final directives.

Did you find this useful?