Hoge Raad, box 3 en de spoedige reactie van de wetgever en de politiek  | Deloitte Nederland

Article

Hoge Raad, box 3 en de spoedige reactie van de wetgever en de politiek

Wie komt er in aanmerking voor het rechtsherstel?

De Hoge Raad heeft eind 2021 geoordeeld dat de Nederlandse box 3-heffing sinds 2017 in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Box 3-inkomen dient te worden vastgesteld op basis van daadwerkelijk in plaats van fictief rendement. Uiterlijk 1 mei 2022 volgt een verduidelijking over een mogelijke compensatie van belastingplichtigen.

Wat betekent dit voor u?

Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt door de Hoge Raad rechtsherstel geboden, inhoudende dat de belastingheffing in box 3 wordt vastgesteld op basis van het werkelijke rendement in plaats van het fictieve rendement op uw vermogen. Hebt u Nederlandse vermogensbestanddelen en was het werkelijke rendement lager dan het fictieve rendement in box 3? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor dit rechtsherstel. Indien uw werkelijke rendement hoger is dan het fictieve rendement, dan mag u vooralsnog uit blijven gaan van het fictieve rendement.

De staatssecretaris van Financiën buigt zich de komende tijd over de vraag hoe deze werkelijke rendementen precies dienen te worden vastgesteld en hoe het rechtsherstel voor belastingplichtigen vorm krijgt. Uiterlijk bij de Voorjaarsbesluitvorming (1 mei 2022) wordt hierover meer duidelijkheid gegeven.

Wat kunt u doen?

Ontvangt u over de jaren 2017 tot en met 2020 een aanslag inkomstenbelasting met box 3-inkomen of hebt u die recent ontvangen? Indien er nog niet eerder bezwaar is aangetekend, kunt u dat alsnog doen binnen de daarvoor geldende bezwaartermijn van zes weken.

Indien de bezwaartermijn van zes weken reeds is verlopen, kan géén bezwaar meer worden ingediend. In dat geval kan worden verzocht om een ambtshalve vermindering. Het arrest van de Hoge Raad leidt niet tot een verplichting voor de inspecteur om tegemoet te komen aan een dergelijk verzoek. De Minster van Financiën heeft echter de mogelijkheid om anders te besluiten. Op dit moment is nog niet duidelijk of de Minister van deze mogelijkheid gebruik gaat maken.

Wat is de toekomst van box 3?

Door het arrest van de Hoge Raad is de huidige regeling voor de heffing op (forfaitaire) inkomsten uit vermogen in Nederland niet langer houdbaar. Er wordt daarom gekeken naar een systeem waarbij het werkelijk rendement op het vermogen in de belastingheffing wordt betrokken. Om dit te kunnen bereiken is een wetswijziging én een ingrijpende aanpassing van de systemen van de Nederlandse Belastingdienst nodig.

Anders dan in sommige media wordt beweerd, betekent het arrest van de Hoge Raad echter niet dat box 3 is afgeschaft. Uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting dient 2021 dient op eenzelfde wijze te worden opgesteld en ingediend als voorheen.

Totdat duidelijk is hoe de vernieuwde wettelijke regeling eruit komt te zien, worden geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting met box 3-inkomen opgelegd. Hierop geldt een uitzondering als termijnoverschrijding dreigt, of als u zelf belang heeft bij het opleggen van een aanslag. Mocht dit laatste op u van toepassing zijn, dan is het eveneens goed om contact op te nemen met de Belastingdienst.

Wilt u meer lezen?

Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp, dan verwijzen we u graag naar dat artikel.

Contact

Hebt u vragen over de belastingheffing over uw Nederlandse bezittingen? Neemt u gerust contact met ons op!

Did you find this useful?