Acties rond uw btw-aangiften van vorig jaar

Article

Acties rond uw btw-aangiften van vorig jaar

Welke acties kunt u oppakken rond uw btw-aangiften?

Hebt u eenmaal uw btw-aangiften ingediend, dan kan het afhankelijk van uw situatie nodig zijn hierop een suppletieaangifte te laten volgen. En soms is het interessant om bezwaar te maken op uw eigen aangifte. Welke acties kunt u dit voorjaar ondernemen?

21 januari 2020

Acties rond de btw-aangifte

In het eerste kwartaal van 2020 kunt u een aantal acties ondernemen, voor zover in uw situatie van toepassing. Wij noemen er drie:

  • Bezwaar maken tegen uw eigen btw-aangifte
  • Btw terugvragen over oninbare vorderingen
  • Suppletieaangifte doen

Bezwaar op de eigen btw-aangifte

Op basis van Europese jurisprudentie valt volgens ons te betwijfelen of de herzieningsregeling met betrekking tot onroerende zaken, zoals die in Nederland gehanteerd wordt, wel in lijn is met de Europese btw-richtlijn. Eind 2018 zijn door de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie die specifiek zien op herziening van het totale bedrag van de oorspronkelijk toegepaste btw-aftrek in één keer op het moment van ingebruikname van een investeringsgoed. Afhankelijk van uw situatie kunt u – in overleg met uw adviseur – overwegen om een beroep te doen op de mogelijk afwijkende regeling uit de Europese btw-richtlijn, en hiertoe bezwaar te maken tegen uw eigen btw-aangifte voor herziening in het eerste jaar.

Teruggaaf van btw op oninbare vorderingen

Met ingang van 2017 is een nieuwe regeling voor de btw-teruggaaf voor oninbare debiteuren geïntroduceerd. Kern van de regeling is dat een ‘non-betalingsvermoeden’ is ingevoerd. Dit vermoeden houdt in dat na het verstrijken van één jaar na de opeisbaarheid van de vordering vermoed wordt dat de vordering niet meer zal worden betaald. De ondernemer mag dan de btw ter zake van de vordering in zijn btw-aangifte terugvragen.
.Als uw afnemer het door u in rekening gebrachte bedrag vermeerderd met btw geheel of gedeeltelijk niet betaalt, heeft u (ook weer geheel of gedeeltelijk) recht op teruggaaf van de door u voldane btw. Dat recht op teruggaaf ontstaat in het tijdvak waarin de oninbaarheid van uw vordering kan worden vastgesteld, uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. U dient dus per vordering bij te houden wanneer deze opeisbaar is geworden

Btw terugvragen via uw btw-aangifte

Indien vorderingen bijvoorbeeld in januari 2019 opeisbaar zijn geworden, dan kunt u de btw op deze (niet betaalde) vorderingen terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2020.
Mocht uw eerste btw-aangifte van 2020 al de deur uit zijn en u heeft opeisbare vorderingen in januari 2020 dan kunt u eventueel bezwaar maken tegen de eigen aangifte binnen zes weken na indiening of een suppletieaangifte indienen. Neemt u in dat geval contact op met uw btw-adviseur voor de mogelijkheden.

Indien later alsnog sprake is van een (gedeeltelijke) betaling van de oninbaar geachte vordering, dan zult u de teruggevraagde btw op deze (gedeeltelijke) betaling weer verschuldigd worden.

Suppletieaangifte voor correcties eerdere btw-aangiften

Een suppletieaangifte dient u in ter correctie van uw over eerdere tijdvakken gedane btw-aangiften. Formeel dient een ondernemer dit te doen zodra bekend is dat een btw-correctie nodig is.

Bij relatief kleine correcties door het jaar heen wordt in beginsel geaccepteerd dat deze in één suppletieaangifte voor het gehele jaar worden gecorrigeerd. Gaat het in totaal om minder dan € 1.000 btw (te ontvangen of te betalen), dan mag u de suppletie in de eerstvolgende aangifte verwerken.

Dien uw suppletieaangifte voor het jaar 2019 vóór 1 april 2020 in. Bij indiening vóór die datum hoeft u namelijk geen belastingrente te betalen. Wel is het mogelijk dat de belastingdienst u een verzuimboete oplegt. Bij indiening vanaf 1 april 2020 moet u wel belastingrente betalen en kan de belastingdienst u een vergrijpboete opleggen.

Voor uw suppletieaangifte bestaat een digitaal formulier. Sinds 1 januari 2018 kunt u de suppletieaangiften alleen nog maar digitaal doorgeven. Dit kan op een van de volgende manieren:

  • Door zelf in te loggen op de website van de Belastingdienst
  • Door uw eigen software hiervoor te gebruiken
  • Door uw adviseur dit digitaal door te laten geven.

Meer weten over belastingzaken voor het mkb?

Wilt u meer weten over belastingregels en -regelingen voor mkb-ondernemingen? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 . Meer weten over de btw? Neem dan contact op met Mark van Schaijk via +31 (0)88 2881993 .

Did you find this useful?