Afkoop pensioen als aanleiding voor middeling inkomen

Article

Afkoop pensioen als aanleiding voor middeling inkomen

Ondernemers kunnen middelingsverzoek indienen na afkoop PEB

Veel ondernemers hebben in de jaren 2017 tot en met 2019 hun pensioen in eigen beheer afgekocht. Als uw inkomen over deze jaren door de afkoop sterk fluctueert kunt u een middelingsverzoek indienen. Zo’n verzoek kunt u indienen binnen 36 maanden na de laatste aanslag over de drie betreffende jaren.

29 september 2020

Sterk wisselend inkomen door afkoop pensioen

Wanneer de hoogte van uw inkomen uit werk en woning (box 1) over de jaren heen sterk wisselend is, kan het aantrekkelijk zijn om een verzoek tot middeling in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld spelen in geval van de afkoop van het pensioen in eigen beheer in de jaren 2017, 2018 en 2019. Mogelijk kan een teruggaaf van belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning worden verleend. Het voordeel kan aanzienlijk zijn.

Wat is middeling?

De inkomstenbelasting wordt per kalenderjaar berekend. Dit betekent dat in geval van een hoog inkomen in één jaar het maximale belastingtarief (momenteel 49,5%) van toepassing zal zijn op het inkomen boven ca. € 68.000.
Bij een gelijkmatige verdeling over de jaren heen zou u waarschijnlijk minder belasting verschuldigd zijn. Een lager inkomen in een eerder of volgend jaar leidt echter niet automatisch tot een verrekening.
Een soort verrekening kan wel worden geëffectueerd door een verzoek tot middeling in te dienen bij de Belastingdienst.

Hoe werkt middeling?

Bij middeling wordt het inkomen uit box 1 van drie achtereenvolgende kalenderjaren bij elkaar opgeteld. Het totaalbedrag wordt vervolgens gedeeld door drie en in gelijke mate verdeeld over deze drie afzonderlijke jaren, waarna de te betalen belasting in elk afzonderlijk jaar opnieuw wordt berekend over het gemiddelde inkomen.
Op het moment dat de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de oorspronkelijk betaalde inkomstenbelasting, kunt u een teruggave krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor middeling

De Belastingdienst stelt enkele voorwaarden alvorens een verzoek tot middeling ingewilligd wordt.

  1.  De middeling dient te geschieden over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren en er mag geen overlap zijn met een eerder tijdvak waarover gemiddeld is.
  2. Bij het berekenen van de middelingsteruggaaf hanteert de Belastingdienst een drempel van € 545. Dit betekent dat u geen teruggaaf ontvangt als deze lager is dan € 545. Een teruggaaf die hoger is dan € 545, wordt verminderd met de drempel.
  3. Tot slot kan een verzoek tot middeling ingediend worden binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie betreffende jaren definitief is opgelegd.
middeling

Afkoop pensioen in eigen beheer en middeling

Iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) met pensioen in eigen beheer heeft in de periode 2017 tot en met 2019 een keuze moeten maken wat hij of zij met dit pensioen wilde doen. Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in de eigen vennootschap. Voor bestaande aanspraken kon een keuze worden gemaakt tussen het

  1. laten staan van het pensioen,
  2. omzetten van het pensioen in een oudedagsverplichting en
  3. afkopen van het pensioen.

In het laatste geval mocht de fiscale waarde van het pensioen (met een belastingkorting) aan de dga worden uitgekeerd. Dit veelal hoge bedrag vormde belast loon in box 1.

Mogelijk was hierdoor de door u te betalen inkomstenbelasting – gemiddeld over drie jaren bezien – te hoog, bijvoorbeeld in de situatie dat na afkoop van het pensioen (bijna) geen ander box 1-inkomen meer resteerde. Middeling kan in zulke gevallen tot aanzienlijke voordelen leiden. Zie hieronder voor een (gestileerd) voorbeeld, waarbij een afkoop van pensioen in 2017 heeft plaatsgevonden.

Gestileerd voorbeeld

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Totaal

Inkomen box 1

€ 500.000

€ 20.000

€ 20.000

 

Belasting box 1

€ 250.000

€ 7.500

€ 7.500

€ 265.000

         

Gemiddeld inkomen box 1

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

 

Herrekende belasting box 1

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 254.000

Af: drempel

     

€ 545

Restitutie na middelingsverzoek

     

€ 10.455

Wat kunt u doen?

Bekijk tijdig of middeling na de afkoop van het pensioen voor u voordelig kan zijn! Let er hierbij wel op dat de juiste middelingsperiode wordt gekozen. Eenmaal in een middelingstijdvak meegenomen, kan een jaar niet meer in een ander middelingstijdvak worden meegenomen.

Meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over middeling of wilt u dat wij het mogelijke voordeel voor u becijferen? Neem contact op met uw vaste contactpersoon of één van de personen hieronder.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?