Afschaffing dividendbelasting van de baan, of toch niet?

Article

Afschaffing dividendbelasting van de baan

Opbrengst dividendbelasting levert mkb lager Vpb-tarief op

Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 nieuwe belastingmaatregelen voorgesteld die beter zouden zijn voor de economie dan afschaffing van de dividendbelasting, waaronder een extra verlaging van de Vpb-tarieven.

19 oktober 2018

Geen afschaffing dividendbelasting

Meer weten over de stand van zaken in 2019? Dat leest u hier: Dividendbelasting en dividenduitkering.

Op 15 oktober 2018 is de uitkomst van de heroverweging van de belastingmaatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat openbaar gemaakt. Het kabinet ziet af van afschaffing dividendbelasting. Het hiermee gemoeide bedrag van € 1,9 mld. wordt gebruikt voor lastenverlichting ten behoeve van het bedrijfsleven.

  • Het MKB profiteert in de nieuwe plannen van een extra laag ‘mkb-tarief’: bij een winst van niet meer dan 200.000 euro daalt het verlaagde tarief vennootschapsbelasting in 2021 tot 15%, in plaats van de in het regeerakkoord genoemde 16%.
  • Het normale Vpb-tarief komt ook lager uit dan in eerdere voorstellen, namelijk op 20,5%. De verlaging van het normale tarief wordt echter een jaar later ingezet dan oorspronkelijk de bedoeling was, dus pas in 2020. In 2019 betalen bedrijven nog 25% vennootschapsbelasting over winsten groter dan € 200.000.

Verzachting maatregelen Belastingplan 2019

Naast de voorgestelde verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting kondigt het kabinet nog meer belastingmaatregelen aan. Een deel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019 was gekoppeld aan de afschaffing van de dividendbelasting en moest bijvoorbeeld negatieve effecten van de afschaffing tegengaan. Die maatregelen zijn nu niet meer nodig. Andere maatregelen worden verzacht.

Maatregelen die in 2019 gevolgen zouden hebben en die nu verzacht worden zijn de volgende:

  • Zoals wij eerder hebben bericht moeten dga’s hun schuld aan de bv afbouwen. Volgens de nieuwe plannen worden zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschuld echter uitgezonderd van deze maatregel.
  • De beperking afschrijving op vastgoed in eigen gebruik wordt verzacht door een overgangsregeling. Als een gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, mag deze tot het einde van de driejaarsperiode nog volgens de huidige regels worden afgeschreven.
  • De spoedreparatie fiscale eenheid krijgt in het nieuwe voorstel een kortere terugwerkende kracht, namelijk tot 1 januari 2018. Deze nieuwe ingangsdatum is belastingtechnisch werkbaarder, omdat bedrijven pas over het belastingjaar 2018 met de nieuwe maatregelen te maken krijgen. De extra kosten worden ondergebracht in de begroting voor 2019.

Tot slot voorziet het kabinet in een overgangsregeling voor de beperking van de 30%-regeling voor die expats, voor wie de regeling als gevolg van de beperking in 2019 of 2020 zou eindigen.

Dividendbelasting vanaf 2020

De opbrengst van de dividendbelasting gaat vooral een rol spelen in de begroting vanaf 2020, omdat in het Belastingplan werd uitgegaan van afschaffing vanaf dat jaar.

  • De extra inkomsten uit de heffing van dividendbelasting worden in de eerste plaats gebruikt om de tarieven vennootschapsbelasting vanaf 2020 te verlagen. Zowel het ‘mkb-tarief’ als het reguliere tarief vallen in 2021 lager uit dan in het regeerakkoord was voorzien.
  • Verder komt het voorgestelde verbod op beleggingen in Nederlands vastgoed voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) te vervallen.
  • Daarnaast wordt het tarief van de tweede schijf in de S&O-afdrachtvermindering in 2020 verhoogd van 14% naar 16%.
  • Verder wordt vanaf 2020 een “dekking correctie raming CO2-minimumprijs elektriciteitsopwekking” toegevoegd.
  • Tot slot worden vanaf 2021 maatregelen doorgevoerd om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. De precieze invulling van deze maatregelen is echter nog niet bekend.

Tarief vennootschapsbelasting

Het normale tarief vennootschapsbelasting blijft volgend jaar nog 25%; het tarief gaat daarna pas omlaag tot 20,5% in 2021. De extra uitgaven in 2019 voor met name de overgangsregeling bij de 30%-regeling worden daarmee ruimschoots gedekt door de extra opbrengst van de vennootschapsbelasting.

Houdbaarheid

Het valt op dat de voorgestelde maatregelen, en dan vooral de structurele verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting, heel zwaar op de opbrengst van de dividendbelasting leunen. En zoals we dit jaar hebben kunnen zien is deze opbrengst nogal variabel. In de nieuwe plannen staat voor zowel 2020 als 2021 een geraamde opbrengst uit de dividendbelasting van 1,9 miljard euro.

Dat roept de vraag op in hoeverre ondernemers erop kunnen rekenen dat er niet binnen enkele jaren weer aanpassingen nodig blijken in de tarieven vennootschapsbelasting. Het alternatief - de lagere Vpb-tarieven handhaven door deze te betalen uit andere heffingen - zou ongetwijfeld op weerstand stuiten. Het ligt meer voor de hand dat bijvoorbeeld enkele van de nu voorgestelde plannen voor 2020 en 2021 in zo’n situatie niet doorgaan, uitgesteld worden of minder rooskleurig uitvallen dan nu is voorgesteld.

Meer weten over de dividendbelasting?

Wilt u meer weten over de stand van zaken rond de dividendbelasting? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?