Aftrekbeperking kosten bij verkoop deelneming

Article

Aftrekbeperking kosten bij verkoop deelneming

Wanneer vallen kosten onder deelnemingsvrijstelling?

Bij de aankoop of verkoop van een deelneming in de vennootschap vallen de gemaakte kosten onder de deelnemingsvrijstelling. De precieze grenzen van het aftrekverbod zijn niet altijd even helder. De Hoge Raad heeft in een relevante zaak meer duidelijkheid verschaft over de behandeling van de verkoopkosten voor een deelneming.

11 februari 2019

Deelneming in vennootschap

Bezit uw vennootschap als aandeelhouder minimaal 5% van het nominaal gestorte kapitaal in een andere vennootschap, dan is sprake van een deelneming. De deelnemingsvrijstelling die in dat geval van toepassing is, houdt in dat voor- en nadelen die voortvloeien uit die deelneming niet tot de winst van de vennootschap worden gerekend. Aan- en verkoopkosten die verband houden met uw deelneming vallen ook onder de deelnemingsvrijstelling en zijn daarom niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Grenzen van de deelnemingsvrijstelling

Recent heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over de vraag in hoeverre kosten die rond de aan- en verkoop van een deelneming worden gemaakt aftrekbaar zijn of toch onder de deelnemingsvrijstelling vallen. In de betreffende zaak waren flinke kosten gemoeid met de voorbereiding van de verkoop van aandelen in een holding aan een derde. De vraag was hierbij in hoeverre deze kosten voor een langdurig traject met onder meer strategisch advies en een vendor due diligence, alsmede het inrichten van een digitale dataroom, onder de deelnemingsvrijstelling zouden moeten vallen.

Aftrekbeperking

Volgens de Hoge Raad vallen kosten alleen onder de deelnemingsvrijstelling (en dus onder het aftrekverbod) als sprake is van een rechtstreeks oorzakelijk verband met de aankoop of verkoop van een specifieke deelneming.

  • Als de kosten uitsluitend gemaakt zijn ten behoeve van die aankoop of verkoop, is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Deze geldt in dat geval voor zowel interne als externe kosten.
  • Als de beoogde aankoop of verkoop van de deelneming niet doorgaat, vallen de gemaakte kosten echter niet onder de deelnemingsvrijstelling en zijn ze dus aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Mocht de verkoop in eerste instantie niet doorgaan, maar wordt de deelneming vervolgens toch verkocht aan een andere koper, dan staat de vraag voorop in hoeverre de in eerste instantie gemaakte kosten ook zonder de eerdere mislukte verkoopfase zouden zijn gemaakt. Alle kosten gemaakt om tot uiteindelijke verkoop te komen vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

Kosten die u maakt met het oog op aankoop of verkoop van een deelneming dient u te activeren totdat duidelijk is of de voorgenomen transactie ook echt doorgaat. Pas dan kunt u immers bepalen of deze kosten aftrekbaar zijn of onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Meer weten over belastingen in het mkb?

Wilt u meer weten over belastingregels en -regelingen voor het mkb? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Vond u dit nuttig?