Arbeidsrecht 2021 – belangrijke wijzigingen

Article

Arbeidsrecht 2021 – belangrijke wijzigingen

Wat betekenen de wijzigingen voor uw onderneming?

Vanaf 1 januari 2021 zijn er weer diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van het Nederlandse arbeidsrecht. Voor werkgevers en HR-professionals is het van groot belang om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1 februari 2021

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2021

Inkomen werknemer

Een aantal wijzigingen zijn per 1 januari ingegaan. Allereerst de wijzigingen die invloed hebben op het inkomen van de werknemer.

 • Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar of ouder is verhoogd naar EUR 1.684,80 bruto per maand.
 • Mocht de arbeidsrelatie tot een einde komen via een vaststellingsovereenkomst, is tevens de maximale transitievergoeding verhoogd naar EUR 84.000. In het geval dat het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan EUR 84.000 euro dan is de maximale transitievergoeding 1 bruto jaarsalaris. Hierbij heeft de overheid rekening gehouden met kleine werkgevers (die niet meer dan 24 werknemers in dienst hebben). Indien deze kleine werkgevers hun onderneming moeten stoppen door pensionering of overlijden, kunnen zij via het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan hun werknemers hebben betaald voor ontslag op of na 1 januari 2021.

Pensioen payrollwerknemer

Daarnaast is op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vastgelegd dat ook payrollwerknemers recht hebben op een adequaat pensioen dat gelijkwaardig is aan dat van personeel in gelijkwaardige functies bij de inlener. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet de payrollwerkgever zelf een alternatief voorstellen dat voldoet aan de volgende vereisten:

 • Geen wachttijd of drempelperiode voordat de opbouw van het pensioen begint;
 • Een voorziening voor zowel een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen, en;
 • De collectieve werkgeverspremie is gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Voor 2021 is de minimale werkgeverspremie vastgesteld op 14,5%.

De kosten voor de pensioenregeling worden gedragen door de payrollonderneming maar kunnen doorgerekend worden aan de inlener.

Verplichtingen werkgever

Werkgevers hebben tevens nieuwe verplichtingen gekregen. Het Arbeidsomstandighedenbesluit is uitgebreid met het nieuwe artikel 3.2.a, dat de werkgever in het kader van de Covid-19 pandemie verplicht maatregelen en voorzieningen te treffen ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met corona op de werkplek. Onder deze maatregelen behoren in ieder geval:

 • Het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
 • Het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van Covid-19 op de arbeidsplaats; en
 • Het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Werkgevers die artikel 3.2a Arbobesluit overtreden kunnen hiervoor een boete opgelegd krijgen.

Meer duidelijkheid voor zzp'ers

Om de situatie rondom de definitie van opdrachtnemer of zelfstandige voor de fiscus te verduidelijken, is er een webmodule gestart om duidelijkheid te scheppen omtrent dit onderwerp. De webmodule bestaat uit een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Zo ja, dan wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers krijgen hiermee een indicatie of ze al dan niet loonbelasting en premies werknemersverzekeringen dienen te betalen.

Arbeidsrechtelijke wijzigingen na 1 januari

 • Het onbelast doorbetalen van een vaste reiskostenvergoeding na een ‘verandering’ mag in principe maar voor een periode van zes weken. Gaat een werknemer thuis werken, dan moet de vaste reiskostenvergoeding dus binnen zes weken worden afgebouwd. In mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën in verband met de Covid-19 crisis tijdelijk de regelgeving omtrent de vaste onbelaste reiskostenvergoeding verruimd. Werkgevers mochten de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen aan hun thuiswerkende werknemers, ook na afloop van de zes weken. Deze regeling is in januari 2021 opnieuw verlengd.
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert per 1 juli 2021. Het is onder de WAB verplicht om aan oproepkrachten die twaalf maanden op oproepbasis hebben gewerkt een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De oproepkracht heeft een maand de tijd om het aanbod te accepteren. De wetswijziging per 1 juli maakt duidelijk wanneer deze vaste arbeidsomvang uiterlijk moet ingaan. Uiterlijk op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken na de twaalfmaandsperiode waarover de gemiddelde arbeidsduur is berekend moet de vaste arbeidsomvang ingaan.
 • Ook voor zieke werknemers die in een re-integratietraject zitten verandert het een en ander. Per 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets) door het UWV. De RIV-toets zal volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van het UWV. De arbeidsdeskundigen beoordelen hierbij of de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De RIV-toets zou in de nieuwe vorm niet meer mogen leiden tot een sanctie. Daarmee wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer.
 • Tot slot wil de overheid de loondoorbetaling van zieke AOW’ers aanpassen. Vanaf 1 april 2021 zal naar verwachting de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, lager zijn. De termijn wordt ingekort van dertien weken naar zes weken. Deze wijziging heeft bovendien tot gevolg dat het opzegverbod tijdens ziekte voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, nog maar zes weken van kracht zal zijn.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over vraagstukken die gevolgen hebben voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 . 

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?