Investeringskorting en uitstel van betaling voor ondernemers

Article

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voor mkb

Het kabinet introduceert een nieuwe investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet wil het bedrijfsleven stimuleren om investeringen te blijven doen met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK moet vooral in 2021 en 2022 nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen stimuleren, maar is ook al van toepassing op investeringsverplichtingen die op of na 1 oktober 2020 worden aangegaan. De investeringskorting komt in aftrek van de af te dragen loonheffing.

12 november 2020

Voorwaarden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald. Dit betekent dat een deel van de investering ook al in 2020 kan worden betaald, zolang in ieder geval de laatste betaling in 2021 of 2022 plaatsvindt.

Een andere voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik wordt genomen. Van deze zesmaandstermijn kan niet worden afgeweken.

Verder dient het te gaan om niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Er geldt per bedrijfsmiddel een minimaal investeringsbedrag van € 1.500 en per aanvraag een minimaal investeringsbedrag van in totaal € 20.000.

Bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), zijn tevens uitgesloten voor de BIK. Dit betekent dat investeringen in onder meer de volgende bedrijfsmiddelen niet voor de BIK in aanmerking komen:

  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur 
  • Gronden en woonhuizen 
  • Personenauto’s die niet zijn bedoeld voor beroepsvervoer

De BIK heeft een tijdelijk karakter. Na 2022 zal het budget van de regeling (ca. € 2 mld. per jaar) op een andere manier gebruikt worden om werkgeverslasten te verlagen. Van belang is ook dat het wetsvoorstel nog wel door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Welk voordeel kunt u voor uw mkb-bedrijf behalen?

Het voordeel van de BIK bestaat uit een afdrachtvermindering op de loonheffing. De reden hiervoor is dat de investeringskorting met name ten goede moet komen aan bedrijven die een voldoende loonsom hebben, en dus werkgelegenheid bieden. Het is dus van belang dat uw mkb-onderneming voldoende personeel in dienst heeft waarvoor u loonheffing afdraagt om de BIK optimaal te kunnen benutten. Bijkomend voordeel is dat ook bedrijven die geen winst maken kunnen profiteren van de regeling. Zowel IB-ondernemers als Vpb-ondernemers kunnen van de BIK gebruikmaken.

De precieze afdrachtvermindering op de loonheffing is afhankelijk van het investeringsbedrag. Voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar geldt een korting van 3,9%; verdere investeringen leveren een korting van 1,8% op. Een investering telt mee in het jaar waarin de laatste betaling heeft plaatsgevonden. Van belang is dat de korting alleen kan worden verrekend met de loonheffing van het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven. Als de loonheffing in dat betreffende jaar minder bedraagt dan de korting, blijft uiteindelijk een deel van de korting onbenut.

Het ontwerp van de regeling zorgt er naar verwachting voor dat het grootste deel (circa 65%) van het beschikbare budget ten goede komt aan het mkb.

Aanvulling op investeringsfaciliteiten KIA, EIA, MIA of VAMIL

De BIK kan samengaan met andere investeringsfaciliteiten, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving (VAMIL). De BIK-afdrachtvermindering heeft dan ook geen invloed op de afschrijvingsbasis van het bedrijfsmiddel en de toepassing van de KIA, de EIA, de MIA en de VAMIL.

Hoe vraagt u BIK aan?

Aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en kunnen vanaf 1 september 2021 worden ingediend. Een bedrijf kan vanaf die datum maximaal een keer per kwartaal een aanvraag doen. Indien sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, kan één aangewezen BIK-inhoudingsplichtige een aanvraag indienen met het verzoek om de BIK-afdrachtvermindering toe te delen aan de verschillende inhoudingsplichtigen binnen de fiscale eenheid.

De RvO dient op een aanvraag binnen twaalf weken een beslissing te nemen. Na goedkeuring wordt vervolgens een BIK-verklaring afgegeven. Met deze verklaring kan de onderneming de BIK toepassen in de loonaangiften van het jaar waarin de verklaring is afgegeven. Indien achteraf blijkt dat de korting ten onrechte is verleend, kan de RvO een correctieverklaring vaststellen.

Meer weten over de BIK voor mkb-bedrijven?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de BIK-regeling voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?