Belastingplan 2021 voor mkb-ondernemers

Article

Belastingplan 2022 voor mkb-ondernemers

Welke maatregelen hebben impact op het mkb?

Op 21 september 2021 heeft het demissionair kabinet de beleidsplannen van komend jaar gepresenteerd. Het belastingplan 2022 bevat geen grote beleidswijzigingen. Wel zal komend jaar meer worden geïnvesteerd in het klimaat, wonen en (bestrijding van) criminaliteit. Ook op fiscaal gebied zijn een aantal wijzigingen gepresenteerd. In dit artikel vindt u de belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 2022 voor mkb-ondernemers.

22 september 2021

Belangrijkste wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor het mkb

Tariefstructuur

Komend jaar zal het drempelbedrag waarvoor het lage vennootschapsbelastingtarief (“mkb-tarief”) geldt, worden verhoogd. Dit betekent dat er een tarief geldt van 15% tot een winst van € 395.000. In 2021 gold het lage tarief tot een winst van € 245.000. Het belastingtarief wijzigt in 2022 ten opzichte van 2021 niet. Hieronder vindt u een overzicht van de tariefstructuur.

Jaar

2021

2022

Opstaptarief

15.0% (belastbaar bedrag tot € 245.000)

15,0% (belastbaar bedrag tot € 395.000)

Toptarief

25.0% (belastbaar bedrag vanaf € 245.000)

25.0% (belastbaar bedrag vanaf € 395.000)

 

Beperking verrekening dividendbelasting voor portfolio aandeelhouders

Naar Nederlands recht wordt de dividendbelasting beschouwd als een voorheffing op de vennootschapsbelasting waardoor dividendbelasting verrekend kan worden met vennootschapsbelasting. Als de verschuldigde vennootschapsbelasting te laag is, bestaat het recht op teruggave voor in Nederland gevestigde portfolio aandeelhouders.

Voorgesteld wordt om de verrekening van dividendbelasting te beperken tot het bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting. Teruggave van dividendbelasting bij een fiscaal verlies zal bij invoering van het wetvoorstel dus niet meer mogelijk zijn. De dividendbelasting die niet verrekenbaar is kan vervolgens onbeperkt worden doorgeschoven naar toekomstige jaren om in een later jaar te worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. 

Belangrijkste wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting

Tariefstructuur

In de loon- en inkomstenbelasting (box 1) is sinds 2020 effectief sprake van een tweeschijvenstelsel, met een basistarief van 37,10% en een toptarief van 49,50%. Het basistarief wordt in 2022 verlaagd tot 37,07%. Het toptarief blijft ongewijzigd. Hieronder een overzicht van de tariefstructuur.

Schijfgrenzen

2021

2022

Einde eerste schijf
(geboren na 1 januari 1946)

€ 35.129

€ 35.472

Einde eerste
schijf (geboren vóór 1 januari 1946)

€ 35.941

€ 36.409

Einde tweede schijf

€ 68.507

€ 69.398

 

Gecombineerde tarieven IB/LB en
premies volksverzekeringen

2021

2022

Tarief eerste schijf
(onder AOW-leeftijd)

37,10%

37,07%

Tarief eerste schijf
(boven AOW-leeftijd)

19,20%

19,17%

Tarief tweede schijf

37,10%

37,07%

Tarief derde schijf
(boven AOW-leeftijd)

49,50%

49,50%


In 2022 daalt het maximale aftrektarief voor aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek verder naar 40% (2020: 46% en 2021: 43%). De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 naar € 6.310 (2021: € 6.670).

De tarieven in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) van de inkomstenbelasting blijven in 2022 ongewijzigd, respectievelijk 26,9% (box 2) en 31% (box 3). Het heffingsvrije vermogen in box 3 neemt toe tot € 50.650 per persoon (2021: € 50.000).

Heffingskortingen

De wijzigingen in de heffingskortingen in 2022 ten opzichte van 2021 zijn in onderstaand tabel weergeven:

Heffingskortingen

2021

2022

Maximum algemene
heffingskorting (onder AOW-leeftijd)

€ 2.837

€ 2.874

Maximum algemene
heffingskorting (boven AOW-leeftijd)

€ 1.469

€ 1.487

Afbouwpunt algemene heffingskorting

€ 21.043

€ 21.317

Afbouwpercentage algemene heffingskorting 
(onder AOW-leeftijd)

5,977%

5,977%

Afbouwpercentage algemene heffingskorting
(boven AOW-leeftijd)

3,093%

3,091%

Maximum arbeidskorting (onder AOW-leeftijd)

€ 4.205

€ 4.260

Maximum afbeidskorting (boven AOW-leeftijd)

€ 2.178

€ 2.204

Afbouwpunt arbeidskorting

€ 35.652

€ 36.649

Afbouwpercentage arbeidskorting (onder AOW-leeftijd)

6,00%

5,86%

Afbouwpercentage arbeidskorting (boven AOW-leeftijd)

3,105%

3,03%


Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2022 verlaagd tot € 2.534 (2021: € 2.815).

Aanpassing eigenwoningregeling in partnersituaties en bij overlijden

Deze aanpassing in de eigenwoningregeling heeft als doel onbedoelde renteaftrekbeperkingen te voorkomen in partnersituaties en bij overlijden. Zo wordt er onder andere bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning voortaan op gezamenlijk niveau bekeken hoe hoog de maximale eigenwoningschuld mag zijn en of voldoende eigen middelen zijn ingezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige eigenwoningreserve en aflossingsstand. Ook is bepaald dat bij overlijden van één van de partners de eigenwoningreserve en de aflossingsstand niet langer overgaat op de overgebleven partner.

Aanpassing fiscale regeling optierechten werknemers

Opties worden thans in de heffing van loonbelasting betrokken op het moment dat de werknemer de opties uitoefent. De huidige regeling is minder aantrekkelijk (met name) voor startups, omdat heffing van loonbelasting kan plaatsvinden op een moment dat de werknemer de aandelen nog niet kan verkopen, bijvoorbeeld omdat de startup nog niet beursgenoteerd is, of omdat werknemers gebonden zijn aan verkooprestricties.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is voorgesteld om het heffingsmoment te verplaatsen naar het moment waarop de werknemer de aandelen wel kan verhandelen. Om al te lang belastinguitstel te voorkomen wordt het optievoordeel uiterlijk belast vijf jaar na verkrijging van beursgenoteerde aandelen dan wel vijf jaar na de beursgang (voor aanvankelijk niet beursgenoteerde ondernemingen).

Maatregelen ter stimulatie van investeringen en innovatie

Verhoging milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrekmogelijkheid om groene investeringen te stimuleren. In 2022 worden de steunpercentages in de MIA verhoogd, zie onderstaande tabel.

 

2021

2022

Categorie I

36%

45%

Categorie II

27%

36%

Categorie III

13,5%

27%


In welke categorie een groene investering valt, is afhankelijk van de mate van milieuvriendelijkheid. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Verlenging gebruikelijk-loonregeling innovatie startups

De maatregel voor dga’s van innovatieve startups om hun gebruikelijk loon vast te stellen op het wettelijk minimumloon wordt verlengd tot 1 januari 2023. Als de maatregel positief wordt beoordeeld, zal zij permanent in werking treden. Zo niet, vervalt de regeling per 1 januari 2023.

Hogere bijtelling emissievrije personenauto’s

Het bedrag waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is, wordt in 2022 verlaagd naar € 35.000 en daalt in 2023 verder naar € 30.000. Over dit bedrag is een bijtelling van 16% verschuldigd. Indien de cataloguswaarde van de betreffende auto hoger is, geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Hiermee hoopt het kabinet meer vraag te creëren naar goedkopere emissievrije personenauto’s.

Maatregelen als gevolg van COVID-19

TVL onbelast

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis konden aanspraak maken op bepaalde subsidies als tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL). Voorgesteld wordt dat deze subsidies niet belast worden met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021).

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Gezien de nieuwe norm van hybride werken (deels thuis, deels op kantoor), stelt het kabinet een gerichte vrijstelling voor die geldt voor thuiswerkkosten. De vrijstelling geldt voor een vast bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. De thuiswerkkostenvergoeding kan niet tegelijkertijd met de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van toepassing zijn. Op basis van de verdeling thuis werken en op kantoor werken kan een combinatievergoeding worden afgesproken.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

De werkkostenregeling bepaalt de ruimte waarbinnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers kunnen geven zonder dat deze belast worden, de zogenoemde vrije ruimte. Vanwege de corona-pandemie werd de vrije ruimte in 2020 en 2021 verruimd naar 3% tot een bedrag van € 400.000 van de fiscale loonsom en daarboven 1,18%. In 2022 gelden weer de normale percentages van 1,7% tot een bedrag van € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere blijft het percentage van 1,18% gelden.

Meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over de de impact van de maatregelen uit Belastingplan 2021 op uw mkb-onderneming? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?