innovatie 3d printer

Article

De cruciale rol van subsidies binnen het MKB

Subsidies helpen MKB-ondernemers ambities verwezenlijken

Het MKB vaart wel bij het gebruik van de juiste subsidies. Maar welke subsidies zijn voor uw onderneming relevant en wanneer? Als ondernemer moet u dit weten om op tijd de vereiste informatie te verzamelen voor een succesvolle aanvraag. In deze compacte serie geven wij een overzicht van relevante subsidies voor MKB-ondernemers.

Michelle van Wijk - 9 juli 2018

Innovatie als startpunt bij zoektocht naar subsidies

Het doorvoeren van innovatie binnen het bedrijfsleven is een belangrijke drijver voor veel ondernemingen om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn financiële middelen nodig die echter bij het MKB vaak nog in mindere mate voorhanden zijn.

Om zowel innovatie te stimuleren, alsook het MKB te ondersteunen, zijn er verschillende fiscale regelingen en cash grants, oftewel subsidies, zowel op nationaal als op Europees niveau beschikbaar. Door het grote aantal verschillende fiscale regelingen en type subsidies is het echter lastig om te identificeren welke regelingen en subsidies op welk tijdstip mogelijk relevant kunnen zijn voor het MKB.

Hieronder vindt u een overzicht van relevante subsidies voor MKB-ondernemers. In het volgende deel gaan wij specifiek in op subsidies die zich richten op de doorontwikkeling van innovatie.

De wereld van subsidies voor het MKB

Het subsidielandschap kent veel verschillende fiscale voordelen en type subsidies om ondernemingen, en met name het MKB, tegemoet te komen. Om meer inzicht te verkrijgen in wanneer welke type subsidie relevant zou kunnen zijn, kunnen subsidies grofweg in drie categorieën worden verdeeld:

1. Subsidies voor de ontwikkeling van innovaties (R&D)

Veel innovatieve ondernemers die zich richten op de ontwikkeling van innovaties, veelal MKB’ers, komen de zogenoemde Valley of Death tegen wanneer zij de zogeheten R&D fase hebben voltooid en zich willen gaan richten op de markt. Op zowel nationaal als op Europees niveau zijn er vele subsidies beschikbaar die gericht zijn op de doorontwikkeling van deze innovaties en helpen deze Valley of Death te overleven.

Er zijn verschillende fiscale regelingen en subsidies beschikbaar op zowel nationaal als Europees niveau. Elk van deze subsidies sluit aan op een of meerdere fases van het ontwikkelingstraject, van conceptidee tot aan commercialisatie. Het hangt af van uw situatie welke subsidie voor uw onderneming geschikt is:

  • Specifieke innovaties: veel subsidies zijn gericht op de ontwikkeling van een specifieke innovatie, dan wel een specifiek vakgebied zoals bijvoorbeeld Life Sciences & Health, ICT en Milieu, zoals bijvoorbeeld LIFE en EFRO.
  • Innovaties in het algemeen: er zijn echter ook subsidies beschikbaar die zich op innovaties in het algemeen richten, zoals bijvoorbeeld WBSO, Eurostars Horizon2020 SME instrument..
  • (Inter)nationale samenwerkingen: daarnaast onderscheiden subsidies voor de ontwikkeling van innovaties zich van elkaar op basis van het criterium “samenwerking”. Waar voor enkele regelingen een individuele aanvraag (zoals bijvoorbeeld bij Innovatiekrediet, Horizon2020 SME Instrument en LIFE) al volstaat, dient er bij sommige subsidies sprake te zijn van een samenwerking met minimaal een andere Europese partner (bijvoorbeeld Eurostars en Interreg).

2. Subsidies voor investeringen

Als ondernemer (gevestigd in Nederland) kunt u significant financieel voordeel behalen met diverse investeringsregelingen. Investeringen voor bedrijfsgebouwen, productielocaties en andere kapitaalgoederen worden gestimuleerd met diverse subsidies (bijvoorbeeld LIFE voor het financieren van een investering in een innovatieve technologie) en fiscale regelingen, bijvoorbeeld voor energiezuinige of milieutechnische investeringen (bijvoorbeeld respectievelijk EIA en MIA). Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld investeringen in zonnepanelen en pelletkachels (bijvoorbeeld SDE+ en ISDE).

3. HR-gerelateerde subsidies

Een goed opgeleide en gezonde beroepsbevolking is belangrijk, onder meer voor het behouden van de sterke concurrentie- en innovatiepositie. Omdat de overheid het opleiden en vitaal houden van de beroepsbevolking wil bevorderen bestaan er vele subsidieregelingen rondom opleiding, werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, opleidingsfondsen, samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers en arbeidsmarktregio’s worden zoveel mogelijk hierbij betrokken. Op nationaal niveau is dit bijvoorbeeld Praktijkleren en op Europees niveau wordt dit gestimuleerd vanuit het European Social Fund. Daarnaast zijn er tevens vanuit het Horizon2020 programma diverse calls vanuit het Marie Curie programma beschikbaar, die zich richten op het opleiden of dan wel uitwisselen van PhD studenten tussen universiteiten en het bedrijfsleven.

MKB-subsidies van bedrijfsniveau tot Europees niveau

Een andere manier om een overzicht van deze subsidies te krijgen is via een indeling op geografisch niveau. Daarbij is elke regeling in te delen van bedrijfsniveau (bijvoorbeeld relevante fiscale regelingen) tot aan Europees niveau (zoals bijvoorbeeld het Europese Horizon 2020 programma), zoals in onderstaande illustratie is weergegeven.

MKB-subsidies van bedrijfsniveau tot Europees niveau

Subsidies en innovatie

In het volgende deel van deze serie zullen de verschillende typen subsidies voor innovatie in meer detail worden behandeld.

Meer weten over subsidies voor het mkb?

Wilt u meer weten over subsidies voor het MKB? Neem dan contact op met Michelle van Wijk via +31 (0)88 288 3122

Bent u meer in algemene zin bezig met structuur en processen van uw onderneming? Neem contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?