De impact van COVID-19 op woning(ver)huur

Article

De impact van COVID-19 op woning(ver)huur

Verlenging huurcontracten zonder huurbescherming

Beleggers en particuliere verhuurders kunnen tijdelijke huurcontracten tijdelijk verlengen met maximaal drie maanden (tot uiterlijk 1 sept. 2020) zonder dat huurbescherming ontstaat. Hoe werkt de verlenging van huurcontracten en onder welke omstandigheden mag een verhuurder een verzoek tot tijdelijke verlenging weigeren?

23 maart 2020

Hoe werkt de verlenging van tijdelijke huurcontracten?

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (hierna: de spoedwet). De Eerste Kamer heeft de wet op 21 april 2020 aangenomen.

Deze spoedwet treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2020 en biedt huurders en verhuurders de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract met een einddatum tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 tijdelijk te verlengen met één, twee of drie maanden tot uiterlijk 1 september 2020.
Verhuurders hebben onder de spoedwet de plicht om bij de aanzegging van het einde van de huurovereenkomst de huurder op de hoogte te stellen van de mogelijkheid tot tijdelijke verlenging die de spoedwet biedt.

Het verzoek tot verlenging kan zowel door de huurder als door de verhuurder worden gedaan:

  • De huurder kan de verhuurder schriftelijk verzoeken om het huurcontract tijdelijk te verlengen. Dit moet de huurder doen binnen één week nadat de verhuurder het einde van de huurovereenkomst heeft aangezegd. De verhuurder kan het verzoek van de huurder alleen in een aantal gevallen weigeren. Dit moet de verhuurder binnen één week na het verzoek van de huurder doen. De weigeringsgronden staan vermeld onder het kopje ‘uitzonderingen’. 
  • De verhuurder kan de huurder schriftelijk verzoeken om een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst. Voor de verlenging van het huurcontract is het wel noodzakelijk dat de huurder hier eerst mee instemt.

Het is mogelijk dat de uiterlijke verlengingsdatum van 1 september 2020 nog wordt uitgesteld als blijkt dat de coronacrisis langer zal duren. Als dat het geval is, dan kan een tijdelijk huurcontract ook tot na 1 september 2020 worden verlengd. Bovendien kan ook een eerdere tijdelijke verlenging nogmaals tijdelijk worden verlengd.

Uitzonderingen

De verhuurder heeft het recht om een verzoek tot tijdelijke verlenging af te wijzen op grond van de volgende weigeringsgronden, indien hier al voor 1 april 2020 sprake van was:

  • de woning is verkocht en moet vrij van rechten in eigendom overgedragen worden;
  • de woning is al opnieuw verhuurd en die overeenkomst gaat in tijdens de verlengingstermijn;
  • de verhuurder wil de woning zelf betrekken en heeft geen andere woonruimte meer;
  • de verhuurder wil de woning ingrijpend renoveren en heeft zich daartoe jegens derden verplicht; 
  • de verhuurder wil de woning slopen en hij heeft zich daartoe jegens derden verplicht; of
  • de huurder heeft zich niet gedragen zoals een goed huurder betaamt.

Rechtsbescherming

Als de verhuurder de verzochte verlenging weigert, heeft de huurder de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om de huurovereenkomst toch tijdelijk te verlengen. De rechter zal dan toetsen of de verhuurder terecht beroep heeft gedaan op een van de weigeringsgronden. De huurovereenkomst blijft van kracht tot de uitspraak van de rechter.

De impact van COVID-19 op woning(ver)huur

Click the three dots in the above right corner of the image and cast to full screen.

Did you find this useful?