Article

Dividend uitkeren voor of na afschaffing dividendbelasting?

Wat verandert er door afschaffing dividendbelasting?

Wanneer kunt u als ondernemer het beste dividend uitkeren uit uw holding, vóór 1 januari 2020 of juist na de afschaffing van de dividendbelasting? De tarieven in de vennootschapsbelasting worden in de komende jaren verlaagd, terwijl inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) geleidelijk zwaarder wordt belast. Afwachten of niet?

20 september 2018

Stand van zaken afschaffing dividendbelasting

Oktober 2018 - De afschaffing dividendbelasting wordt momenteel opnieuw gewogen. Volgens de regering moet het bredere pakket maatregelen die het vestigingsklimaat moeten verbeteren in zijn geheel gewogen worden. Het wachten is nu op het resultaat van deze herweging, die zo snel mogelijk moet worden afgerond.

Dividend uitkeren, wanneer dan?

Met het oog op de veranderingen in de dividendbelasting en andere belastingen is het raadzaam om tijdig te bekijken of en zo ja, wanneer u dividend wilt (en kunt) uitkeren vanuit uw holding.

Het laatste nieuws is dat de afschaffing van de dividendbelasting inderdaad doorgaat, ondanks het feit dat dit de schatkist meer geld gaat kosten dan aanvankelijk was voorzien. Door de hogere bedrijfsresultaten van de afgelopen tijd vallen de gederfde dividendbelastinginkomsten namelijk ook hoger uit. Deze tegenvaller moet het kabinet in de begroting 2019 meenemen. Hierover is eind augustus een akkoord bereikt.

Het kabinet presenteert de afschaffing dividendbelasting (en de daarmee samenhangende invoering van een conidtionele bronbelasting) als een onderdeel van een pakket maatregelen gericht op het tegengaan van belastingontwijking en het behouden en verstevigen van een aantrekkelijk ondernemings- en investeringsklimaat voor ondernemingen in Nederland.

Naast de afschaffing van de dividendbelasting wordt het tarief van de Vpb minder verlaagd dan in het Regeerakkoord voorzien, naar uiteindelijk 22,25% in 2021 met een “MKB-tarief” van 16%, en het box 2-tarief wordt juist minder verhoogd dan in het Regeerakkoord was voorzien, namelijk naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou het VPB-tarief dalen naar 16% voor winsten tot EUR 200.000. Over het meerdere zou dan 21% VPB verschuldigd zijn. Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting zou juist stijgen tot 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. U vindt alle cijfers uit het eerdere wetsvoorstel in dit artikel.

Wat is het effect van de afschaffing dividendbelasting?

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de dividendbelasting is op Prinsjesdag 2018 ingediend. Tegelijkertijd met de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020 wordt als onderdeel van de Aanpak van Belastingontduiking en -ontwijking een conditionele bronbelasting op dividend ingevoerd.

Over de afschaffing van de dividendbelasting en de invoering bronbelasting leest u meer in dit artikel.

Dividenduitkering voor of na 1 januari 2020?

Doet u er als ondernemer, met het oog op de afschaffing van de dividendbelasting èn de wijzigingen in de tarieven van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, verstandig aan om dividend uit te keren vóór het jaar 2020? Of is het juist gunstig om te wachten tot 2020?

Wanneer de dividendbelasting wordt afgeschaft vervalt de dividendbelastingclaim op niet-uitgedeelde winsten. Wat er gebeurt als u vanaf 1 januari 2020 dividend uitkeert in plaats van daarvoor hangt af van uw situatie:

  • Bent u inkomstenbelastingplichtig in Nederland, dan kunt u op dit moment de dividendbelasting veelal verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting. Met de afschaffing van de dividendbelasting komt ook de mogelijkheid tot verrekening te vervallen. In deze situatie zal de afschaffing per saldo weinig tot geen gevolgen hebben voor het totaalbedrag dat geheven wordt, omdat u inkomstenbelasting betaalt over het uitgekeerde bedrag.
  • Voor buitenlandse personen en bedrijven voor wie de dividendbelasting als eindheffing fungeert kan uitstellen van de dividenduitkering over de jaren 2018 en 2019 wel een voordeel opleveren. Het gaat hierbij om een eenmalig uitstel van dividenduitkeringen door bedrijven die bij ongewijzigde wetgeving wèl dividend zouden uitkeren in de jaren 2018 en 2019 en hierover dividendbelasting zouden afdragen. Voor personen en bedrijven die vanaf 2020 onder de conditionele bronbelasting zouden vallen, is uitstel niet interessant.

Zoals gezegd zal het tarief vennootschapsbelasting mogelijk iets minder dalen om te compenseren voor de afschaffing dividendbelasting. Het is even afwachten of het kabinet komt met een overgangsregeling om het hier geschetste uitstelgedrag minder interessant te maken.

Meer weten over de dividendbelasting?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de afschaffing dividendbelasting? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?