Dividendbelasting en dividenduitkering

Article

Dividendbelasting en dividenduitkering

Dividend uitkeren uit de bv - aandachtspunten voor ondernemers

De dividenduitkering is voor veel ondernemers een belangrijk thema. Als gevolg van het overheidsbeleid veranderen diverse belastingtarieven geregeld, zowel de vennootschapsbelasting als de inkomensbelasting in box 2 en box 3. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen als u dividend wilt uitkeren uit uw onderneming?

30 maart 2021

Dividendbelasting

Bij het uitkeren van dividend vanuit een vennootschap is het van belang of sprake is van deelnemingsdividend of beleggingsdividend. In het eerste geval kan de vennootschap vaak een inhoudingsvrijstelling toepassen. Is sprake van beleggingsdividend, dan moet de vennootschap meestal 15% dividendbelasting inhouden over het uit te keren dividend. Wie dividend ontvangt en in Nederland woont, kan mogelijk de door de uitkerende bv ingehouden dividendbelasting verrekenen of terugvragen. De afgelopen jaren is geprobeerd de dividendbelasting af te schaffen. Uiteindelijk is deze belasting toch in stand gebleven.

Wanneer is dividend uitkeren gunstig?

Schulden aan de bv?

In de komende jaren wordt van dga’s verwacht dat zij eventuele schulden aan hun vennootschap beperken tot maximaal € 500.000 (buiten de eigenwoningschuld). Mocht u een deel van uw schuld willen ‘wegvegen’ door middel van een dividenduitkering, dan is natuurlijk de vraag wanneer u het beste (een deel van) een bedrag kunt uitkeren uit uw bv. Maar ook als u zeer beperkt schulden hebt bij uw bv wilt u wellicht weten wanneer het voor u fiscaal gunstig uitpakt om dividend uit te keren.

Vanwege de coronacrisis verschuift het vermoedelijke tijdstip waarop uw schuld aan de bv maximaal € 500.000 mag bedragen zonder consequenties voor de belastingheffing met een jaar, naar 2023. Het betreft hier overigens nog een wetsvoorstel. Hieronder en in de bijlage vindt u de tariefontwikkelingen zoals die in Belastingplan 2021 zijn afgesproken.

Ontwikkeling vennootschapsbelasting

Vanaf 2019 is het “mkb-tarief” vennootschapsbelasting in twee stappen verlaagd. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 bedroeg in 2020 dit opstaptarief 16,5% (in 2019 was dat nog 19%); voor het meerdere gold het reguliere tarief van 25%. In 2021 blijft het reguliere tarief steken op 25%; het mkb-tarief daalt daarentegen naar 15%. Intussen is de eerste tariefschijf van € 200.000 in 2020, verlengd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

Andere wijzigingen in de vennootschapsbelasting:

  • Bedrijven kunnen sinds 2021 in geval van verliezen als gevolg van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland minder makkelijk zo’n verlies aftrekken van de in Nederland gemaakte winst.
  • Over winst gemaakt met innovatieve activiteiten gaan bedrijven meer belasting betalen. Het verlaagde effectieve Vpb-tarief dat zij in de Innovatiebox betalen is gestegen van 7% in 2020 naar 9% vanaf 1 januari 2021.

Ontwikkelingen inkomstenbelasting

Box 2

Het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 bedraagt in 2021 26,9% (was 26,25% in 2020).

Belasting 2019 2020 2021 2022
Vennootschapsbelasting eerste schijf (mkb-tarief) 19% 16,5% 15% 15%
Eerste schijf: hoogte belastbaar winstbedrag € 0- €200.000 € 0- €200.000 € 0- €245.000 € 0- €395.000
Vennootschapsbelasting tweede schijf (regulier tarief) 25% 25% 25% 25%
Tweede schijf: hoogte belastbaar winstbedrag > €200.000 > €200.000 > €245.000 > €395.000
Inkomstenbelasting (box 2) 25% 26,25% 26,9% 26,9%

 

Box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 is vanaf 1 januari 2017 anders vormgegeven omdat het voordien veronderstelde rendement van 4% langdurig onhaalbaar is gebleken. De heffing in box 3 wordt sindsdien per jaar aangepast aan de rendementsontwikkeling van de verschillende categorieën beleggingen en is daardoor niet vooraf met zekerheid te voorspellen voor de komende jaren. Het fictief rendement in rendementsklasse I bedraagt in 2021 0,03% (2020: 0,07%) en dat voor rendementsklasse II 5,69% (2020: 5,28%). Zie de onderstaande tabel:

Grondslag sparen en beleggen

Rendementsklasse I

Rendementsklasse II

Fictief rendement

€ 0 – € 50.000

67 %

33 %

1,90 %

€ 50.000 – € 950.000

21 %

79 %

4,50 %

> € 950.000

0 %

100 %

5,69 %

 

Per 1 januari 2021 is het heffingsvrij vermogen verhoogd naar € 50.000 per persoon en komt het tarief op 31%. De forfaitaire vermogensmix blijft hetzelfde.

Wanneer dividend uitkeren?

De vraag, wanneer het uitkeren van dividend gunstig uitvalt, was de afgelopen jaren puur op basis van de ontwikkelingen in de belastingtarieven te beantwoorden met “zo vroeg mogelijk”, aangezien de tarieven ieder jaar meer uiteen gingen lopen. De verhoging van het box 2-tarief heeft inmiddels plaatsgevonden, dus deze ontwikkeling speelt niet meer mee in uw afweging. Maar de tarieven vormen natuurlijk maar één aspect van het verhaal.

  • Mocht u door de coronacrisis genoodzaakt zijn om gebruik te maken van bijvoorbeeld de NOW-regeling, dan mag u veelal geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders van uw bv. Voor mkb-ondernemers die een voorschot van minder dan €100.000 ontvangen of een definitieve subsidie van minder dan €125.000 geldt deze beperking niet.
  • Ook mag u geen dividend uitkeren indien u verlengd uitstel van betaling heeft aangevraagd wegens liquiditeitsproblemen.
  • Bedraagt de omvang van de schuld aan uw bv (veel) meer dan volgens een wetsvoorstel vanaf 2023 is toegestaan, dan speelt ook de vraag hoeveel geld u voor die tijd aan de bv kunt onttrekken zonder de continuïteit van die bv in gevaar te brengen. Over het uitgekeerde dividend betaalt u belasting in box 2, en het uitgekeerde bedrag – of een deel daarvan - kunt u vervolgens gebruiken om uw schuld aan de bv te verkleinen. Hoe veel geld u nodig hebt, hoe vaak u in de komende jaren staat zult zijn om dividend uit te keren uit uw bv, en of u op deze manier voor 2023 uw schuld voldoende kunt beperken, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Alles bij het oude laten is in het geval van een omvangrijke schuld aan de bv af te raden. Over het ‘teveel’ aan schuld zou u vanaf 2023 namelijk het dan geldende IB-tarief in box 2 aan de Belastingdienst verschuldigd zijn, wat op basis van de nu geldende voornemens neerkomt op een heffing van 26,9% (tarief vanaf 2021). Alles wat u voor die tijd kunt aflossen, kost u minder.

Meer weten over de dividendbelasting?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de ontwikkelingen rond de dividendbelasting en andere heffingen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?