Eindejaarstips voor mkb-ondernemers december

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Onze mkb-eindejaarstips: decembereditie

Welke aandachtspunten kunt u als mkb-ondernemer het beste in december oppakken voordat de feestdagen uw tijd geheel in beslag nemen? Wij hebben een aantal tips voor onderwerpen die in de komende maand uw aandacht nodig hebben.

03 december 2021

1. Schenken aan uw kinderen

Bekijk of u nog ruimte heeft om onbelast aan uw kind(eren) te schenken. Zoals wij eerder hebben bericht, zijn de belastingvrije bedragen voor schenkingen dit jaar tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Deze verhoging geldt tot en met 31 december 2021.

  • De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen bedraagt dit jaar € 6.604.
  • Bovendien mag een kind tussen de 18 en 40 jaar één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij van de ouders krijgen. In 2021 mag u een bedrag van € 26.881 onbelast schenken, mits u in de aangifte een beroep doet op deze vrijstelling.
  • Deze eenmalig hogere vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 55.996 ingeval van een kostbare studie van uw kind, maar in dat geval gelden extra voorwaarden.
  • In 2020 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning maximaal € 105.302. Deze vrijstelling geldt overigens ook buiten de ouder-kind verhouding. Ook hier geldt als voorwaarde dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar oud is.

U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2021 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2021 staan op deze pagina. Let op de voorwaarden voor de verschillende vrijstellingen.

2. Subsidie aanvragen

Heeft u recht op subsidie? Denk bijvoorbeeld aan innovatiesubsidie, energiesubsidie of personeelssubsidie. Als u recht heeft op bijvoorbeeld WBSO of loonkostenvoordeel, dien dan tijdig een aanvraag in.

3. Middeling inkomen

Heeft u de afgelopen jaren een sterk fluctuerend inkomen gehad, bijvoorbeeld als gevolg van de afkoop van pensioen in eigen beheer? Het kan fiscaal gunstig zijn om een verzoek tot middeling in te dienen.

4. Vraag correcte aanslag vennootschapsbelasting aan

Verwacht u over een boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2020 een aanslag vennootschapsbelasting met een te betalen bedrag? Vraag, om belastingrente te voorkomen, dan uiterlijk vóór de eerste dag van de vijfde maand na het einde van dat boekjaar een (herziene) voorlopige aanslag Vpb aan, of doe uiterlijk vóór de eerste dag van de zesde maand na het einde van het boekjaar aangifte.

Over te betalen aanslagen Vpb betaalt u momenteel 4% belastingrente. Met ingang van 1 januari 2022 wordt dat zelfs weer 8%. Een rentevergoeding krijgt u alleen indien de inspecteur niet tijdig een teruggaaf vaststelt naar aanleiding van een verzoek of aangifte.

5. Box 3 vermogen

Per 1 januari 2022 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.650 per persoon (€ 101.300 voor fiscale partners).

Grondslag sparen en beleggen 2022 Rendementsklasse I Rendementsklasse II Fictief rendement

€ 0 – € 50.650

67 %

33 %

1,82%

€ 50.650 – 962.350

21 %

79 %

4,37%

> € 962.350

0 %

100 %

 5,53%

 

Ter vergelijking de percentages en tariefgrenzen van 2021:

Grondslag sparen en beleggen 2021 Rendementsklasse I Rendementsklasse II Fictief rendement

€ 0 – € 50.000

67 %

33 %

1,90 %

€ 50.000 – 950.000

21 %

79 %

4,50 %

> € 950.000

0 %

100 %

5,69 %

6. Btw op oninbare vorderingen

Heeft u oninbare vorderingen? U kunt de btw op deze vorderingen terugvragen via uw btw-aangifte zodra u zeker weet dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. In elk geval worden vorderingen aangemerkt als oninbaar één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant heeft afgesproken. Hebt u hier geen afspraken over vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen.

Mocht u nog niet structureel bijhouden hoe lang uw vorderingen uitstaan, dan kan het bepalen of oude vorderingen oninbaar zijn en of de éénjaarstermijn in 2021 of 2022 eindigt wat tijd vergen. Daarom is het aan te bevelen om deze actie op tijd in te plannen.

Verwacht u dat een vordering alsnog inbaar is? Dan is het de vraag of u hiervoor de btw moet terugvragen. Mocht het bedrag toch nog voldaan worden, dan komt namelijk ook uw recht op btw-teruggaaf te vervallen.

7. Hypotheekrente vooruitbetalen

Verwacht u een lagere belastingdruk in box 1 in 2022, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar aanzienlijk minder inkomen zult hebben? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. Rente die u in 2021 vooruitbetaalt en die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2022 eindigt, is nog dit jaar aftrekbaar. Zo verlaagt u uw belastbare inkomen voor 2021 en ontziet u uw (lagere) inkomen van 2022.

Een extra reden voor het vooruitbetalen van rente op de eigenwoningschuld is de daling van het maximumtarief waartegen u eigenwoningrente in aftrek kunt brengen. In 2021 bedraagt het maximumtarief nog 43%, maar in 2022 is dit nog maar 40%.

8. Investeringen bedrijfsmiddelen

Wilt u op korte termijn investeren in bedrijfsmiddelen ? Gaat u dan na of u die investeringen allemaal nog dit jaar moet doen, of dat u deze investeringen kunt spreiden over dit jaar en volgend jaar.

Als u in 2021 tussen € 2.401 en € 59.170 investeert, geldt een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%. Bij laatstgenoemd investeringsbedrag bereikt de aftrek het maximum van € 16.568. Voor een investeringsbedrag tussen € 59.170 t/m € 109.574 blijft de aftrek op ditzelfde niveau.

Vanaf een geïnvesteerd bedrag van € 109.574 neemt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek af met 7,56% van het verschil tussen het geïnvesteerde bedrag en € 109.574. Investeert u in 2021 meer dan € 328.721, dan kunt u geen aanspraak maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met een goede spreiding van uw investeringen maakt u optimaal gebruik van de fiscale aftrekmogelijkheden.

9. Vermogen in BV buiten fiscale eenheid?

Heeft u vermogen en vastgoed verspreid over meerdere bv’s van uzelf of van uw familieleden? Het ‘mkb-tarief’ geldt tot een drempelbedrag van € 245.000 (2021) geldt voor elke bv die buiten een fiscale eenheid valt. Dit ‘mkb-tarief’ kan oplopen tot een flink totaalbedrag in de eerste schijf.

Dit voordeel wordt de komende jaren relatief gezien groter. Het drempelbedrag wordt in 2022 namelijk fors verhoogd. Dat betekent dat het mkb-tarief per bv gaat gelden voor een groter bedrag.

Het algemene Vpb-tarief in 2022 is bovendien bij nota van wijziging verhoogd van 25% naar 25,8%.

Vennootschapsbelasting

Was in 2020

2021

Wordt in 2022

Opstaptarief (mkb-tarief)

16.5% (belastbaar bedrag tot € 200.000)

15.0% (belastbaar bedrag tot € 245.000)

15,0% (belastbaar bedrag tot € 395.000)

Toptarief (regulier tarief)

25,0% (belastbaar bedrag vanaf € 200.000)

25.0% (belastbaar bedrag vanaf € 245.000)

25.8% (belastbaar bedrag vanaf € 395.000)

10. Herinvestering en verrekening

Controleer de termijnen van een eventuele herinvesteringsreserve (HIR) en bekijk of er sprake is van verrekenbare verliezen. De termijnen voor verrekening van verliezen zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd. Het is dus zaak goed voor ogen te houden wanneer de termijnen aflopen.

11. Dividenduitkering en loon

Wilt u uw loon verlagen door dit bijvoorbeeld voor een deel in de vorm van dividend uit te keren of de eigen bijdrage auto te verhogen? Houd dan rekening met de voorwaarden en eventuele belemmeringen, zoals het hoogste loon van de overige werknemers en een eventueel eerder afgegeven non-dividendverklaring. Overleg tijdig met uw adviseur.

12. Privégebruik auto van de zaak

In de laatste btw-aangifte wordt vaak privégebruik auto meegenomen. Mocht de auto van de zaak vijf jaar of langer in de onderneming zijn gebruikt, dan geldt een lager forfait van 1,5% (ipv 2,7%). De vijf jaar is inclusief het jaar van ingebruikneming.

13. Vrije ruimte Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling WKR kan uw onderneming onbelaste vergoedingen aan de werknemers geven. Mocht u de vrije ruimte in 2021 nog niet (volledig) hebben benut, dan is het raadzaam dit alsnog te doen. De vrije ruimte is vanwege de coronacrisis dit jaar verruimd: tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte namelijk 3% en over het meerdere 1,18%.

14. Bijzonder uitstel van betaling verlengen

Heeft u eerder in 2021 bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?Het bijzonder uitstel van betaling van belastingen is onder voorwaarden verlengd en is nu ook van toepassing op het vierde kwartaal van 2021.

  • Heeft u nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel van betaling, dan worden belastingschulden van het vierde kwartaal hierbij opgeteld. Voor dit uitstel hoeft u niets te doen.  
  • Heeft u voor 1 oktober 2021 niet eerder gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel of u heeft de belastingschulden reeds voldaan, dan dient u wel een aanvraag in te dienen om uitstel te krijgen voor de belastingschulden van het vierde kwartaal.
  • De aangekondigde verhoging van de invorderingsrente wordt een half jaar uitgesteld. Het in rekening te brengen percentage zou aanvankelijk per 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%, maar dat wordt nu 1 juli 2022. Vervolgens gaat het percentage per halfjaar met 1% omhoog, totdat op 1 januari 2024 het oude niveau van 4% weer is bereikt.

Vanaf 1 oktober 2022 moeten de onder het uitstel opgebouwde belastingschulden in zestig maandelijkse termijnen worden terugbetaald.

Meer weten over de recente uitbreiding van de coronasteunmaatregelen? Lees ons artikel “Wijzigingen van de coronasteunmaatregelen”.

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829  of met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?