financiële planning

Article

Meldplicht grensoverschrijdende financiële planning

Adviseur moet vanaf 2020 ‘agressief’ advies bij fiscus melden

Vanaf 1 juli 2020 zijn belastingadviseurs verplicht om adviezen die geïnterpreteerd kunnen worden als mogelijke agressieve grensoverschrijdende financiële planning te melden bij de Belastingdienst. De aan te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

30 september 2019

Grensoverschrijdende fiscale adviezen melden

Vanaf 1 juli 2020 zijn belastingadviseurs verplicht om adviezen die geïnterpreteerd kunnen worden als ‘mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies’ te melden bij de Belastingdienst.

Om te kunnen spreken van een agressief advies moet een advies in veel gevallen voldoen aan de zogeheten “Main benefit test”. Dit houdt in dat het behalen van een belastingvoordeel het belangrijkste voordeel of één van de belangrijkste voordelen vormt die u redelijkerwijs mag verwachten van de betreffende constructie. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat behaalde fiscale voordelen die puur het gevolg zijn van een (als gebruikelijk beschouwde) constructie hier niet onder vallen. Zo levert het aangaan van een hypotheek om uw (primaire) woning te bekostigen nu eenmaal de situatie op dat u hypotheekrente kunt aftrekken.

De staatssecretaris heeft aangekondigd een leidraad te zullen publiceren die duidelijk zal maken welke constructies een adviseur wel en niet zal moeten melden.

Ondernemen over de grens?

De wezenskenmerken - de rook bij het spreekwoordelijke vuur – bij een potentieel agressief grensoverschrijdend advies zijn bijvoorbeeld het bestaan van een geheimhoudingsverklaring over de constructie, een vergoeding voor de adviseur die een percentage vormt van het bedrag van het door u behaalde belastingvoordeel, of het gebruik van constructies die het lastig maken om te bepalen of, hoeveel en bij wie belasting geheven moet worden. Voor veel van de zogenoemde wezenskenmerken geldt dat ze alleen van toepassing zijn als ze voldoen aan de eerder genoemde “Main benefit test”.

Als u een deel van uw onderneming over de grens verplaatst omdat zich in het betreffende land een belangrijk deel van uw afzetmarkt bevindt, omdat u ter plaatse gemakkelijker aan gekwalificeerd personeel kunt komen of omdat dit logistieke voordelen heeft, dan zijn eventuele fiscale voordelen natuurlijk mooi meegenomen, maar niet per se uw hoofdreden om deze keuze te maken. Of er toch een melding moet plaatsvinden hangt af van uw precieze situatie. Mogelijk brengt de aangekondigde leidraad binnenkort meer duidelijkheid.

Adviezen die in de periode 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 zijn gegeven, moeten na implementatie van de richtlijn uiterlijk op 31 augustus 2020 worden verstrekt. Voor adviezen die vanaf 1 juli 2020 worden gegeven geldt, dat melding binnen dertig dagen moet plaatsvinden nadat de grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld, voor implementatie gereed is, of de eerste stap in de implementatie is genomen.

Meldplicht voor wie?

In een normale situatie van u als klant en één adviseur dient uw adviseur te voldoen aan de meldplicht. Als uw adviseur een beroep kan doen op het verschoningsrecht, dan bent u zelf verantwoordelijk voor melding. In dat geval dient u adviezen op een zorgvuldige manier te bewaren met het oog op latere melding.

Tijdpad wetgeving meldplicht

De richtlijn brengt met zich, dat de Europese lidstaten vanaf 31 oktober 2020 starten met het uitwisselen van informatie over potentiële misbruiksituaties. In de aanloop naar die startdatum werkt het kabinet de richtlijn uit in de Nederlandse wet- en regelgeving. Hieronder vindt u een tijdpad van de te nemen stappen.

Advies dat te interpreteren is als ‘agressieve financiële planning’ identificeren en vastleggen Vanaf 25 juni 2018
Nieuwe wet- en regelgeving klaar en gepubliceerd Uiterlijk 31 december 2019
Inwerkingtreding nieuwe wet- en regelgeving 1 juli 2020
Uiterste datum melding adviezen uit de periode van 25 juni tot 1 juli 2020 31 augustus 2020

Meer weten over de meldplicht?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Meldplicht mogelijke agressieve grensoverschrijdende financiële planning ? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?