financiële planning

Article

Meldplicht grensoverschrijdende financiële planning

Adviseur moet vanaf 2020 ‘agressief’ advies bij fiscus melden

Vanaf 1 juli 2020 zijn belastingadviseurs verplicht om adviezen die geïnterpreteerd kunnen worden als mogelijke agressieve grensoverschrijdende financiële planning te melden bij de Belastingdienst. De aan te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018.

6 augustus 2018

Grensoverschrijdende fiscale adviezen melden

Vanaf 1 juli 2020 zijn belastingadviseurs verplicht om adviezen die geïnterpreteerd kunnen worden als ‘mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies’ te melden bij de Belastingdienst.

Het is nog maar de vraag hoe de criteria die uw belastingadviseur op basis van de Europese richtlijn zal moeten hanteren voor deze ‘mandatory disclosure’ moeten worden uitgelegd. En hoeveel ruimte voor interpretatie de Belastingdienst krijgt en neemt. De vraag is dus: wat houdt agressieve belastingplanning straks in volgens de wet- en regelgeving? En in hoeverre biedt die wet- en regelgeving helderheid die de Europese richtlijn niet heeft?

Wat is een agressief advies?

In een bijlage bij de richtlijn staan de kenmerken vermeld die aanleiding vormen om te vermoeden dat sprake is van een agressieve, grensoverschrijdende fiscale planningsconstructie. Er zijn vijf categorieën criteria, onderverdeeld in A tot en met E.

Main benefit test (deel I)
Allereerst moet een advies voldoen aan de zogeheten “Main benefit test”. Dit houdt in dat het behalen van een belastingvoordeel het belangrijkste voordeel of één van de belangrijkste voordelen vormt die u redelijkerwijs mag verwachten van de betreffende constructie. Voor alle kenmerken onder categorie A en categorie B en voor een deel van de kenmerken van categorie C geldt dat ze alleen van toepassing zijn als ze voldoen aan de “Main benefit test”.

Categorieën wezenskenmerken (deel II)
Algemene kenmerken gekoppeld aan de “Main benefit test” zijn te vinden onder categorie A:

 1. Het bestaan van een geheimhoudingsverklaring.
 2. De intermediair maakt aanspraak op enige vorm van vergoeding of betaling waarvan de hoogte gekoppeld is aan het bedrag van het behaalde belastingvoordeel of de vraag of een belastingvoordeel is behaald.
 3. Het bestaan van standaarddocumenten of een standaardstructuur die zonder wezenlijke aanpassingen zijn te gebruiken voor meer belastingplichtige klanten.

Onder categorie B worden vervolgens enkele constructies benoemd die het behalen van belastingvoordeel als hoofddoel kunnen hebben.

Categorie C gaat in op kenmerken die verband houden met grensoverschrijdende situaties. Zoals hierboven aangestipt is dient een deel van deze kenmerken getoetst te worden aan de 'Main benefit test'.

 • Een constructie waarbij de ontvanger van een inkomen inwoner is in een land waar geen vennootschapsbelasting wordt geheven, moet worden getoetst aan de “Main benefit test”.
 • Daarentegen vormt een constructie waarbij de ontvanger van een inkomen in geen van de landen inwoner is, volgens de richtlijn zonder meer een agressieve planningsconstructie.

Onder categorie D komen constructies aan bod die tot doel hebben de uitwisseling van inlichtingen te blokkeren, ondermijnen, of verzwakken of die de juridische of feitelijke eigendom onduidelijk maken, en onder categorie E tot slot worden constructies vermeld die verband houden met verrekenprijzen.

De richtlijn en bijlage met alle ‘wezenskenmerken’ van agressieve adviezen zijn in te zien via deze link.

Meldplicht vanaf 2020 heeft nu al gevolgen

Grensoverschrijdende situatie

Hebt u als dga van een onderneming een deel van uw onderneming in bijvoorbeeld België en woont u daar zelf ook? Of hebt u plannen in die richting? En wilt u zich op dit gebied laten adviseren?

Als uw adviseur u voorziet van een advies dat voldoet aan de bovenstaande kenmerken is de adviseur verplicht hiervan melding te doen bij de Belastingdienst. Adviezen die in de periode 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 zijn gegeven, moeten na implementatie van de richtlijn uiterlijk op 31 augustus 2020 worden verstrekt.

Meldplicht voor wie?

In een normale situatie van u als klant en één adviseur dient uw adviseur te voldoen aan de meldplicht. Gezien het feit dat ook adviezen die vanaf 25 juni 2018 worden gegeven onder de meldingsverplichting komen te vallen, mag u van uw adviseur verwachten dat deze u tijdig, dus voor het geven van een advies dat onder de meldplicht zou vallen, wijst op deze meldplicht. Ook dient uw adviseur zo’n advies nu al zorgvuldig te documenteren met het oog op de invoering van de meldplicht.

Wanneer er sprake is van meerdere adviseurs is het de vraag wie een specifiek advies in de administratie opneemt en het advies aan de Belastingdienst meldt. Als uw adviseur een beroep kan doen op het verschoningsrecht, dan ligt de verplichting om een advies op een zorgvuldige manier te bewaren met het oog op latere melding bij u als klant.

De Europese richtlijn achter deze meldplicht is ontwikkeld omdat in het kielzog van de toegenomen mobiliteit van kapitaal en personen in de Europese interne markt steeds complexere grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren worden ontwikkeld. Voor individuele lidstaten wordt het daardoor steeds lastiger om hun eigen belastinggrondslag te bewaken tegen uitholling door belastingontduiking. Nederland is net als andere EU-lidstaten verplicht om de betreffende EU-richtlijn in haar wetgeving te implementeren.

Wat moet worden gemeld?

Als sprake is van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie dient de melder de volgende informatie door te geven (voor de volledige tekst zie art. 8 lid 14 sub a van de richtlijn):

 1. de identificatiegegevens van intermediairs en relevante belastingplichtigen;
 2. nadere bijzonderheden over de in bijlage vermelde wezenskenmerken op grond waarvan de grensoverschrijdende constructie gemeld moet worden;
 3. samenvatting van de inhoud van de constructie;
 4. datum waarop de eerste stap tot implementatie van de constructie is of wordt genomen;
 5. nadere bijzonderheden van de nationale bepalingen die aan de constructie ten grondslag liggen;
 6. waarde van de constructie;
 7. de lidstaat van de relevante belastingbetaler(s) en eventuele andere lidstaten waarop de constructie waarschijnlijk van invloed zal zijn;
 8. de identificatiegegevens van andere personen op wie de constructie waarschijnlijk van invloed zal zijn, waarbij wordt vermeld met welke lidstaten deze personen verbonden zijn.

Tijdpad wetgeving meldplicht

De richtlijn brengt met zich, dat de Europese lidstaten vanaf 31 oktober 2020 starten met het uitwisselen van informatie over potentiële misbruiksituaties. In de aanloop naar die startdatum werkt het kabinet de richtlijn uit in de Nederlandse wet- en regelgeving. Hieronder vindt u een tijdpad van de te nemen stappen.

Advies dat te interpreteren is als ‘agressieve financiële planning’ identificeren en vastleggen Vanaf 25 juni 2018
Internetconsultatie Najaar 2018
Nieuwe wet- en regelgeving klaar en gepubliceerd Uiterlijk 31 december 2019
Inwerkingtreding nieuwe wet- en regelgeving 1 juli 2020
Uiterste datum melding adviezen uit de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 31 augustus 2020

 

Aangezien de internetconsultatie nog moet volgen is het afwachten hoe de precieze uitwerking van de richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving eruit gaat zien. Wij houden u op de hoogte.

Meer weten over de meldplicht?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Meldplicht mogelijke agressieve grensoverschrijdende financiële planning ? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?