Minder renteaftrek vennootschapsbelasting raakt vastgoedbeleggers

Article

Minder renteaftrek in de vennootschapsbelasting

Beperking renteaftrek raakt vastgoedbeleggers vanaf 2019

Vanaf 2019 gelden nieuwe bepalingen over renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Het Regeerakkoord 2017-2020 stelt dat er een aantal renteaftrekbepalingen bij komen. Deze beperking zal naar verwachting vooral gevolgen hebben voor organisaties in de vastgoedsector, omdat vastgoedbeleggers geen gebruik kunnen maken van de ‘per saldo’-benadering die geldt voor banken en verzekeraars.

30 maart 2018

Renteaftrek in de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting bestaan een aantal bepalingen die de renteaftrek binnen groepen regelen.
Met ingang van 2019 komt daar een nieuwe bepaling bij, de zogenoemde earningsstrippingmaatregel.

  • Op grond van deze bepaling is rente niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde rente en ontvangen rente boven de 30% van het bruto bedrijfsresultaat, de EBITDA, uitkomt.
  • De nieuwe renteaftrekbeperking strekt zich uit tot zowel groepsrente als rente die verschuldigd is aan derden. Nederland implementeert geen enkele groepsuitzondering.Tot een bedrag van € 1 miljoen aan (per saldo verschuldigde) rente is renteaftrek sowieso mogelijk. Dit is strenger dan de EU-richtlijn, die een drempel van € 3 mln. nog aanvaardbaar acht.
  • Tot slot wordt de nieuwe bepaling met onmiddellijke ingang van kracht. Bestaande leningen worden niet ontzien via een overgangsregeling.

Omdat het kabinet in alle sectoren grondslaguitholling wil voorkomen en daarnaast voor eigen vermogen en vreemd vermogen een meer gelijke fiscale behandeling wil realiseren, wordt voor banken en verzekeraars per 2020 een zogeheten minimumkapitaalregel ingevoerd.

Gevolgen van de beperking voor ondernemers

De Nederlandse bepaling wordt door de toepassing van de earningsstrippingmaatregel op zowel groepsrente als rente die verschuldigd is aan derden strenger dan de Europese richtlijn. De maatregel zal dan ook gevolgen hebben voor alle vennootschappen met te veel vreemd vermogen. Door eigen vermogen en vreemd vermogen gelijker te behandelen wil het kabinet het ondernemen met eigen vermogen bevorderen, wat stabielere bedrijven zou opleveren.

Vastgoedbeleggers

De nieuwe bepaling zal waarschijnlijk vooral de vastgoedsector raken. Waar banken en verzekeraars profijt zullen hebben van de ‘per saldo’-benadering, kunnen vastgoedbeleggers in veel gevallen geen rentebaten in mindering brengen op hun rentelasten in mindering brengen. Zij zullen dus relatief weinig renteaftrek hebben.

Meer weten over de renteaftrekbeperking?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?