zomer ondernemer

Article

MKB-najaarstips: bespaar geld met deze acties

Beperk uw belastingdruk en kosten met onze ondernemerstips

Mkb-ondernemers kunnen geld besparen door op tijd fiscale zaken op orde te brengen en zo de kosten te beperken. Welke acties passen bij uw bedrijf en situatie? Wij hebben enkele onderwerpen verzameld om u dit najaar alvast in te verdiepen - van vermogen in de bv tot schenkingen en de impact van de wijziging in de verliesverrekening.

2 september 2021

Vermogen in bv buiten fiscale eenheid?

Een aantal mkb-ondernemers heeft vermogen, inclusief vastgoed, verspreid over meerdere bv’s die bijvoorbeeld van familieleden zijn. Als een dga tot nu toe bijvoorbeeld vijf bv's buiten de fiscale eenheid hield kon hij of zij het drempelbedrag van € 200.000 vijf keer meetellen en viel een flink totaalbedrag in de eerste schijf.

In het kader van het Belastingplan 2021 is het drempelbedrag per 1 januari 2021 verhoogd naar € 245.000. Per 1 januari 2022 wordt het drempelbedrag verder verhoogd naar € 395.000. Bovendien wordt het voordeel de komende jaren relatief gezien groter omdat de in het Belastingplan 2020 opgenomen verlaging van het toptarief naar 21,7 % wordt teruggedraaid, waardoor de heffing in de tweede schijf in 2021 niet verder zakt, terwijl het mkb-tarief wel lager wordt. Oriënteer u tijdig op de (on)mogelijkheden van uw eigen situatie.

Vennootschapsbelasting 2019 2020 2021 2022
Eerste schijf: hoogte belastbaar winstbedrag € 0- €200.000 € 0- €200.000 € 0- €245.000 € 0- €395.000
Eerste schijf (mkb-tarief) 19% 16,5% 15% 15%
Tweede schijf: hoogte belastbaar winstbedrag > €200.000 > €200.000 > €245.000 > €395.000
Tweede schijf (regulier tarief) 25% 25% 25% 25%

Vragen over dit onderwerp of andere fiscale zaken? Lees meer over onze dienst Tax Advisory & Compliance. Belastingadvies voor mkb-ondernemers.

Subsidieaanvraag voorbereiden - projectadministratie op orde brengen

Wordt 2022 voor u een belangrijk(er) jaar als het gaat om innovatie? En bent u van plan hiervoor subsidie aan te vragen? Start uw voorbereiding ruim op tijd. De voorbereiding voor een goede subsidieaanvraag kost u meer of minder tijd afhankelijk van welke subsidie relevant is voor uw onderneming. Bovendien wegen aspecten zoals de kwaliteit van uw projectadministratie mee als het gaat om toekenning (en stopzetting!) van subsidies.
U vindt meer over het succesvol aanvragen van subsidies in ons artikel over dit onderwerp.

Hypotheekrente voor uw eigen woning vooruitbetalen

Verwacht u dat uw belastingdruk in box 1 in 2022 lager zal zijn dan dit jaar, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar aanzienlijk minder inkomen denkt te gaan genieten? In dat geval kan het fiscaal voordelig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. In 2021 vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2022 eindigt, is nog dit jaar aftrekbaar. Zo verlaagt u uw belastbare inkomen voor 2021 en ontziet u uw (lagere) inkomen van 2022.

Los van een inkomensdaling kan het voor belastingplichtigen van wie inkomen tegen het toptarief wordt belast ook raadzaam zijn om hypotheekrente vooruit te betalen. Het maximale aftrektarief van (onder andere) de hypotheekrente daalt namelijk van 43% in 2021 naar 40% in 2022.

Vragen?

Neem contact met ons op:

Open mkb-contactformulier

Belastingschulden betalen

Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden komen namelijk niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. Alleen voor erfbelastingschulden geldt een uitzondering. Door belastingschulden nog dit jaar te betalen, heeft u op 1 januari 2022 een kleiner vermogen, zodat u minder belasting in box 3 betaalt.

  • U doet hiertoe uiterlijk 8 weken voor het einde van het kalenderjaar een verzoek om vaststelling van een voorlopige aanslag, of
  • U dient uiterlijk 13 weken voor het einde van het kalenderjaar een aangifte in.

Als u zich aan bovenstaande termijnen houdt en de aanslag niet vóór de jaarwisseling ontvangt, dan mag u de verschuldigde inkomstenbelasting toch in mindering brengen op de rendementsgrondslag van box 3.

Schenkingen doen aan de kinderen

Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn. In 2021 zijn de belastingvrije bedragen voor jaarlijkse schenkingen tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Deze verhoging geldt tot en met 31 december 2021.

  1. Per kind kan in 2021 € 6.604 (dit was in 2020 € 5.515) onbelast worden geschonken.
  2. Naast de vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen mag een kind dat tussen de 18 en 40 jaar is één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij ontvangen van de ouders. In 2021 gaat het om een bedrag van € 26.881  dat onbelast mag worden geschonken, mits op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan.
  3. De vrijstelling kan worden verhoogd tot € 55.996 voor een dure studie, maar om voor die vrijstelling in aanmerking te komen moet aan een aantal nadere voorwaarden worden voldaan. U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2021 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2021 vindt u op deze pagina.

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning structureel verhoogd. In 2021 bedraagt de vrijstelling maximaal € 105.302. Voorwaarde is dat de schenking moet worden aangewend voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld ter zake van een vervreemde eigen woning van de begiftigde.

De verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning is niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.

Middeling inkomen na afkoop pensioen

Heeft u in de afgelopen jaren uw pensioen in eigen beheer afgekocht? Dan is het ook de moeite waard om ons artikel over middeling na afkoop pensioen te lezen. U kunt een middelingsverzoek indienen binnen 36 maanden na de laatste aanslag over de door u gekozen driejaarsperiode.

Wijziging verliesverrekeningsregels

Verliezen in de vennootschapsbelasting zijn tot en met 2021 een jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts verrekenbaar. Per 1 januari 2022 gaan deze regels veranderen. Het kabinet wil namelijk een ondergrens qua verschuldigde vennootschapsbelasting inbouwen voor bedrijven met winstgevende activiteiten.

Vanaf 2022 komen verliezen boven € 1 mln. nog maar tot 50% van de belastbare winst voor verrekening in aanmerking, nadat die belastbare winst is verminderd met voornoemd bedrag van € 1 mln. Het resterende verlies blijft overigens wel beschikbaar voor verrekening in een later jaar. De beperking geldt zowel voor voorwaarts als achterwaarts verrekenbare verliezen. Daar staat tegenover dat de beperking in de tijd voor wat betreft de voorwaartse verliesverrekening wordt losgelaten. De carry-backtermijn blijft een jaar.

De aanpassingen hebben ook gevolgen voor verliezen die zijn ontstaan in boekjaren die vóór 1 januari 2022 zijn aangevangen.

  1. Voor verliezen die zijn geleden in boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2013 geldt dat zij op grond van de in die jaren geldende regels uiterlijk negen jaar voorwaarts kunnen worden verrekend.
  2. Verliezen die zijn geleden in boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013 worden weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Daarbij geldt echter dat verliezen die zijn ontstaan in de boekjaren 2013 tot en met 2021 worden getroffen door de 50%-regel voor zover zij verrekend worden met de belastbare winst van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Die beperking geldt ook voor achterwaartse verrekening van een in 2022 geleden verlies met de belastbare winst in 2021.

Gezien deze verandering is het raadzaam om tijdig met uw belastingadviseur te bekijken hoe uw verliesrekening kan worden geoptimaliseerd. De verliesverrekening in de inkomstenbelasting blijft overigens ongewijzigd.

Meer tips voor mkb-ondernemers?

Wilt u meer weten over manieren om als mkb-ondernemer geld te besparen? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?