MKB-nieuwjaarstips

Article

MKB-nieuwjaarstips

Wijzigingen en deadlines voor het nieuwe jaar

Welke wijzigingen kunt u als mkb-ondernemer vanaf 1 januari verwachten en welke deadlines komen eraan? In dit artikel vindt u een aantal onderwerpen om op te letten. Van fiscale wijzigingen per 1 januari 2022 tot inleverdata.

18 januari 2022

Tarieven

Een aantal belastingtarieven zijn per 1 januari 2022 gewijzigd. Wilt u meer weten over de tarieven in onder meer de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting? Welke wijzigingen zijn er in de overdrachtsbelasting en de schenk- en erfbelasting? U leest het in ons overzicht met de Tarieven en percentages 2022.

Verliesverrekening

Verliezen in de vennootschapsbelasting waren tot en met 2021 een jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts verrekenbaar. Per 1 januari 2022 zijn de regels veranderd. Het kabinet wil namelijk een ondergrens qua verschuldigde vennootschapsbelasting inbouwen voor bedrijven met winstgevende activiteiten.

Vanaf 2022 komen verliezen boven € 1 mln. nog maar tot 50% van de belastbare winst voor verrekening in aanmerking, nadat die belastbare winst is verminderd met voornoemd bedrag van € 1 mln. Het resterende verlies blijft overigens wel beschikbaar voor verrekening in een later jaar.

De beperking geldt zowel voor voorwaarts als achterwaarts verrekenbare verliezen. Daar staat tegenover dat de beperking in de tijd voor wat betreft de voorwaartse verliesverrekening wordt losgelaten. De carry-backtermijn blijft een jaar.

De aanpassingen hebben ook gevolgen voor verliezen die zijn ontstaan in boekjaren die vóór 1 januari 2022 zijn aangevangen.

  1. Voor verliezen die zijn geleden in boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2013 geldt dat zij op grond van de in die jaren geldende regels uiterlijk negen jaar voorwaarts kunnen worden verrekend.
  2. Verliezen die zijn geleden in boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013 worden weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Daarbij geldt echter dat verliezen die zijn ontstaan in de boekjaren 2013 tot en met 2021 worden getroffen door de 50%-regel voor zover zij verrekend worden met de belastbare winst van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Die beperking geldt ook voor achterwaartse verrekening van een in 2022 geleden verlies met de belastbare winst in 2021.

De verliesverrekening in de inkomstenbelasting blijft overigens ongewijzigd.

Vermogen in bv buiten fiscale eenheid

Een aantal mkb-ondernemers heeft vermogen, inclusief vastgoed, verspreid over meerdere bv’s die bijvoorbeeld van familieleden zijn. Per 1 januari 2022 is het bedrag dat in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting valt verhoogd naar € 395.000. Over dit bedrag is het mkb-tarief verschuldigd van 15% in plaats van het reguliere tarief van 25,8% (zie ons artikel over tarieven en percentages 2022). Dit drempelbedrag geldt voor elke bv die buiten een fiscale eenheid valt, waardoor het voordeel afhankelijk van uw situatie aanzienlijk kan zijn.

Beperking verrekening dividendbelasting

Als uw bv dividenden ontvangt waarop dividendbelasting is ingehouden, mag deze als voorheffing worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2022 wordt het te verrekenen bedrag echter beperkt tot maximaal de over dat jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Het restant wordt doorgeschoven naar een volgend jaar. Dan moet opnieuw worden getoetst of er voldoende verrekeningsruimte is.

Wijziging belastingrente Vpb

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de belastingrente over te betalen aanslagen vennootschapsbelasting weer 8%. Een rentevergoeding krijgt u alleen als de inspecteur niet tijdig een teruggaaf vaststelt naar aanleiding van een verzoek of aangifte.

Verwacht u over een boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2020 een aanslag vennootschapsbelasting met een te betalen bedrag? Vraag, om belastingrente te voorkomen, dan uiterlijk vóór de eerste dag van de vijfde maand na het einde van dat boekjaar een (herziene) voorlopige aanslag Vpb aan, of doe uiterlijk vóór de eerste dag van de zesde maand na het einde van het boekjaar aangifte.

Btw-deadlines 2022

Let op de volgende btw-deadlines 2022

Datum Onderwerp
Vóór 28 januari 2022 Hebt u in 2020 bij koop of huur van vastgoed gekozen voor een btw-belaste levering? Als u deze onroerende zaak in het jaar van levering en het daarop volgende boekjaar voor minimaal 90% hebt gebruikt voor belaste prestaties dient u de 90%-verklaring in te dienen. In sommige gevallen geldt een lagere norm van 70%.
In geval u als huurder niet voldoet aan het 90%- of 70%-vereiste dient u dit te melden bij inspecteur en verhuurder.
Laatste aangifte van 2021 Correcties voor privégebruik (bijv. relatiegeschenken, personeelsvoorzieningen, kantineregeling en leaseauto’s) berekenen en verwerken in de laatste btw-aangifte.
Eerste aangifte van 2022 Vraag btw terug op oninbare vorderingen die nog niet zijn betaald.
Kleine correcties op btw-aangiften 2021 bij eerste aangifte indienen. Als u meer dan € 1.000 te hoog of te laag zit kunt u dit met een suppletieaangifte corrigeren.
Binnen zes weken na indienen en betalen laatste btw-aangifte 2021 Bezwaar tegen eigen btw-aangiften 2021 inzake herzieningscorrecties onroerende zaken
Vóór 1 april 2022 Suppletieaangifte jaar 2021 (of kleine correctie via eerstvolgende btw-aangifte).
Vanaf 1 januari 2022 en uiterlijk op 30 september 2022 Buitenlandse btw terugvorderen.

Meer weten over de mkb-nieuwjaarstips?

Wilt u meer weten over de nieuwjaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?