Procedure massaal bezwaar box 3 inkomstenbelasting

Article

Procedure massaal bezwaar box 3 inkomstenbelasting

Bezwaar tegen definitieve aanslag box 3-heffing 

Ook voor 2020 heeft de staatssecretaris bezwaarschriften tegen de box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar aangewezen. Ga tijdig na of u ook bezwaar kunt maken.

15 juli 2021

Bezwaar box 3-heffing

Zoals u wellicht uit voorgaande jaren bekend is vormt de heffing op vermogensrendement in box 3 al lange tijd aanleiding voor grote aantallen bezwaarschriften. De regeling mag dan intussen aangepast zijn, maar dat betekent niet dat daarmee de storm van protest is gaan liggen.

Procedure massaal bezwaar voor 2020

Ook voor het jaar 2020 heeft de staatssecretaris bezwaarschriften tegen de box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar aangewezen. Voor 2020 is de procedure uitgebreid met de rechtsvraag of het forfaitaire rendementspercentage voor de grondslag die behoort tot rendementsklasse II op de juiste wijze is bepaald.

Het onderzoek van het CPB heeft inmiddels aangetoond dat voor de jaren 2013-2016 geen sprake is van strijdigheid met het eigendomsrecht. Met ingang van 2017 is een eerste stap gezet om het box 3-stelsel te herzien en zijn de forfaitaire rendementen op sparen en beleggen gebaseerd op de gemiddelde werkelijke rendementen uit het (recente) verleden. De verhouding tussen het spaar- en het beleggingsdeel is per vermogensschijf gebaseerd op de werkelijke gemiddelde verhouding van alle belastingplichtigen.

Hoewel het box 3-stelsel door deze wijzigingen (iets) beter aansluit op het gemiddelde werkelijke rendement, blijft het inherent aan dit stelsel dat het vrijwel nooit exact zal aansluiten bij het rendement van de individuele belastingplichtige. De door de wetgever veronderstelde samenstelling van het box 3-vermogen pakt nog steeds duidelijk nadelig uit voor risicomijdende vermogende particulieren. Deze aanname heeft tot gevolg dat vooral risicomijdende vermogenden ook vanaf 2017 mogelijk meer belasting betalen over hun box-3-vermogen dan zij daar aan rendement op behalen en daardoor (massaal) bezwaar gaan maken.

Waarom bezwaar maken?

Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat doet de fiscus collectief uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaal bezwaarprocedure. Voordeel van bezwaar maken is dus dat indien u daarvoor in aanmerking komt een vermindering van box 3-heffing plaats kan vinden.

Indien u wenst dat wij namens u bezwaar maken tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 op basis van de voornoemde gronden, dan vernemen we dat graag van u. Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon of één van de contactpersonen hieronder.

Did you find this useful?