Stimuleringsregeling duurzame transitie SDE++

Article

Stimuleringsregeling duurzame transitie SDE++

Verbrede Stimuleringsregeling moet energietransitie stimuleren

De overheid wil de komende jaren de succesvolle regeling SDE+ uitbreiden om ook andere CO2-reducerende technieken te stimuleren. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs in een Kamerbrief toegelicht hoe de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) verbreed zal worden tot de nieuwe Stimuleringsregeling duurzame transitie (SDE++).

28 mei 2019

Verbreding SDE+

In een brief van 26 april 2019 informeert de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over de voortgang verbreding SDE+. De minister gaat in zijn brief in op de voorgenomen werking van de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energietransitie SDE++, op de voorwaarden waaraan de geselecteerde technieken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, en wat er nog moet gebeuren voor die technieken die per voorjaar 2020 nog niet in aanmerking komen. Ook komen de vervolgstappen aan bod om SDE++ per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Waarom wordt de regeling verbreed tot SDE++?

De nieuwe stimuleringsregeling SDE++ moet het doel van 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030 haalbaar maken. Omdat de SDE++ niet alleen de productie van hernieuwbare energie kan stimuleren maar ook andere technologieën voor emissiereductie kan deze regeling de klimaatopgaven van uiteenlopende sectoren helpen aanpakken. De stimuleringsregeling richt zich erop om zoveel mogelijk CO2-reductie te halen per Euro subsidie.

Beperkingen voor de regeling in 2020

Om de sterke punten van de huidige Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) te behouden in de nieuwe verbrede regeling wil de minister de regeling stapsgewijs uitbreiden. Hiermee hoopt hij een goede uitvoerbaarheid te waarborgen en overstimulering zoveel mogelijk te vermijden.

In 2020 moet de uitgebreide stimuleringsregeling voor het eerst opengesteld worden. Om te kunnen bijsturen waar nodig, voordat een al te groot deel van de middelen bij een beperkt aantal goedgekeurde technieken terecht komt, beperkt de minister het openstellingsbudget in 2020. Ook zal hij het gebruik van de stimuleringsregeling monitoren.

Enkele begrenzingen van de middelen voor de industrie betreffen (indicatieve) plafonds voor de opslag van CO2 (CCS), voor de gesubsidieerde productie van hernieuwbare elektriciteit (mede met het oog op elektrificatie van het energieverbruik in Nederland), en voor CO2-reducerende opties in de industrie buiten de opwekking van hernieuwbare energie. Het plafond voor CCS zou volgens de toelichting van de minister niet gelden voor CCU-projecten, waarbij afgevangen CO2 gebruikt wordt in agrofood, bouw en chemie, en ook niet voor CCS-projecten die negatieve emissies realiseren.

Welke technieken vallen onder de nieuwe regeling?

Technieken die mogelijk al in 2020 in aanmerking komen voor SDE++ zijn de volgende:

 • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw),
 • Aquathermie,
 • Uitbreiding geothermie met specifieke categorieën voor ondiepe geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw,
 • Composteringswarmte,
 • WKO in de glastuinbouw,
 • Benutting restwarmte van industrie en datacentra,
 • Warmtepomp industrie,
 • Elektrische boiler,
 • Waterstofproductie,
 • CO2-afvang en -opslag (CCS).

Of een bepaalde techniek in 2020 inderdaad in de SDE++ wordt opgenomen, hangt mede af van de vraag hoeveel onzekerheden er met deze techniek gemoeid zijn en in hoeverre de uitvoering past in de systematiek van de regeling.

Voor een aantal technieken wordt nog bekeken of zij geschikt zijn voor de SDE++. Bovendien moet de Europese Commissie een nieuwe staatssteungoedkeuring verlenen voor de subsidiëring van nieuwe technieken. Voor het verkrijgen van staatssteungoedkeuring moet minimaal een jaar worden uitgetrokken. Technieken waarnaar nog onderzoek wordt gedaan zijn de volgende:

 • Voor recycling, biobased productie, en geavanceerde Hernieuwbare Brandstoffen voor Vervoer wordt gezocht naar specifieke technieken en productieprocessen die tot voldoende emissiereductie kunnen leiden.
 • Verder lopen er onderzoeken naar mogelijkheden om de emissie van methaan uit mest te reduceren.
 • In het geval van Carbon Capture and Usage (CCU) geldt dat er rekening moet worden gehouden met de interactie onder de nieuwe regeling van CCU met CCS en de praktische uitdaging waar afgevangen CO2 (CCS) in een productieproces kan worden omgezet (CCU).
 • Tot slot wordt onderzoek gedaan in hoeverre specifieke vormen van elektrificatie (anders dan verwarming of waterstofproductie) en procesefficiency onder de regeling kunnen vallen.
techniek

Niet voor energiebesparing

Energiebesparende maatregelen laten zich om meerdere redenen lastig opnemen in de SDE++. Ten eerste bestaat er geen sluitend systeem om vermeden verbruik door bijvoorbeeld het inzetten van zuiniger lampen of als gevolg van toegenomen efficiency in de processen te meten. Daardoor is hier niet zomaar een CO2-reductie aan te koppelen. Bovendien richten bestaande regelingen, waaronder de energie-investeringsaftrek, zich al op energiebesparing. Tot slot moet de industrie nu al gebruik maken van energiebesparingsopties waarvan de terugverdientijd maximaal 5 jaar bedraagt.

Inwerkingtreding

De SDE++ wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt. De minister zal in het najaar van 2019 de Tweede Kamer over de definitieve regeling informeren. Dan moet ook duidelijk worden welke technieken er al in 2020 in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. De SDE++ zou per 1 januari 2020 in werking moeten treden. De eerste openstelling volgt in het voorjaar van 2020.

Meer weten over subsidies voor het mkb?

Wilt u meer weten over subsidies voor het MKB? Neem dan contact op met Michelle van Wijk via +31 (0)88 288 3122 . Voor vragen over SDE+ en SDE++ kunt u contact opnemen met Hendrik van Houten via +31 (0)88 288 2021 .

Bent u meer in algemene zin bezig met structuur en processen van uw onderneming? Neem contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?