Stimuleringsregeling duurzame transitie SDE++

Article

Stimuleringsregeling duurzame transitie SDE++

Verbrede Stimuleringsregeling moet energietransitie stimuleren

De overheid wil de komende jaren de succesvolle regeling SDE+ uitbreiden om ook andere CO2-reducerende technieken te stimuleren. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs de Tweede Kamer ingelicht over de voortgang van de verbreding Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) tot de nieuwe Stimuleringsregeling duurzame transitie (SDE++).

5 maart 2020

Verbreding SDE+

In een brief van 26 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang verbreding SDE+. Het doel was om de SDE++ per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

De minister benadrukt in een voortgangsbrief van 17 februari 2020 dat de omvorming van de SDE+ naar de SDE++ een stapsgewijs proces is. Hoewel er in 2020 een flink aantal nieuwe categorieën in de SDE++ wordt opgenomen, is de verbreding daarmee nog niet afgerond.

Waarom wordt de regeling verbreed tot SDE++?

De nieuwe stimuleringsregeling SDE++ moet het doel van 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030 haalbaar maken. Omdat de SDE++ niet alleen de productie van hernieuwbare energie kan stimuleren maar ook andere technologieën voor emissiereductie kan deze regeling de klimaatopgaven van uiteenlopende sectoren helpen aanpakken. De stimuleringsregeling richt zich erop om zoveel mogelijk CO2-reductie te halen per Euro subsidie.

Welke technieken vallen onder de nieuwe regeling?

Technieken die al in 2020 in aanmerking komen voor SDE++ zijn de volgende:

  • Industriële restwarmte,
  • Warmtepompen,
  • Elektrische boilers,
  • Waterstofproductie door elektrolyse,
  • CO2-afvang en -opslag (CCS).

Voor een aantal technieken gelden beperkingen en daarnaast gelden de plafonds die in het Klimaatakkoord zijn afgesproken. Deze plafonds moeten voorkomen dat er teveel geld naar één sector of techniek gaat.

Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor de SDE++ worden mogelijk in 2021 wel opgenomen in de regeling. Een aantal nieuwe technieken wordt nog onderzocht. Technieken die mogelijk in 2021 onder de regeling gaan vallen zijn geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw.

techniek

Niet voor energiebesparing

Energiebesparende maatregelen laten zich om meerdere redenen lastig opnemen in de SDE++. Ten eerste bestaat er geen sluitend systeem om vermeden verbruik door bijvoorbeeld het inzetten van zuiniger lampen of als gevolg van toegenomen efficiency in de processen te meten. Daardoor is hier niet zomaar een CO2-reductie aan te koppelen. Bovendien richten bestaande regelingen, waaronder de energie-investeringsaftrek, zich al op energiebesparing. Tot slot moet de industrie nu al gebruik maken van energiebesparingsopties waarvan de terugverdientijd maximaal 5 jaar bedraagt.

Gefaseerde openstelling 2020

De SDE++ werkt als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld. De maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden neemt per fase toe. Het doel van deze fasering is om aanvragers te stimuleren om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De SDE++ is bovendien techniekneutraal: alle technologieën concurreren met elkaar om dezelfde subsidie. Het maximale verplichtingenbudget bedraagt in 2020 vijf miljard euro.

De beoogde openstelling loopt van 29 september t/m 19 oktober 2020:

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fasegrenzen €/ton CO

29 september, 09.00 uur

70

5 oktober, 17.00 uur

85

12 oktober, 17.00 uur

180

19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur

300

Meer weten over subsidies voor het mkb?

Wilt u meer weten over subsidies voor het MKB? Neem dan contact op met Michelle van Wijk via +31 (0)88 288 3122 .

Bent u meer in algemene zin bezig met structuur en processen van uw onderneming? Neem contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?