Tarieven en percentages voor mkb

Article

Tarieven en percentages 2021

De belastingtarieven en heffingspercentages in 2021

De tarieven per 1 januari 2021 voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting, en de premiepercentages sociale verzekeringen.

4 januari 2021

Tarieven inkomstenbelasting

Box 1: inkomen uit werk en woning

Sinds 1 januari 2020 bestaan er nog maar drie in plaats van vier schijven in de inkomstenbelasting, zodat het geheel van schijven en tarieven wat overzichtelijker is geworden.

Nog niet AOW-gerechtigd

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2021 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan  belasting-tarief  tarief premie volksver-zekeringen  totaal
€ 35.129 9,45 % 27,65 % 37,10 %
€ 35.129 € 68.507 37,10 % - 37,10 %
€ 68.507 - 49,50 % 49,50 %

 

AOW-gerechtigd

De belastingtarieven en de tarieven premie volksverzekeringen zijn gelijk voor iedereen. Wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is echter niet langer AOW-premie verschuldigd. Dit resulteert in een lager gecombineerd tarief in de eerste schijf (19,20% i.p.v. 37,10%). In de tweede en derde tariefschijf wijkt het tarief niet af.

AOW-gerechtigd - geboren vanaf 1 januari 1946

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2021 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volksver-zekeringen
totaal
-
€ 35.129 9,45 % 9,75 % 19,20 %
€ 35.129 € 68.507 37,10 % -
37,10 %
€ 68.507 -
49,50 % -
49,50 %

 

AOW-gerechtigd - geboren voor 1 januari 1946

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden per 1 januari 2021 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volksver-zekeringen
totaal
-
€ 35.941 9,45 % 9,75 % 19,20 %
€ 35.941 € 68.507 37,10 % -
37,10 %
€ 68.507 -
49,50 % -
49,50 %

De eerste schijf loopt voor deze categorie belastingplichtigen wat verder door, waardoor zij over een groter deel van hun box 1-inkomen het lage tarief (19,20%) verschuldigd zijn.

Box 2 en box 3

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) stijgt, zoals wij eerder berichtten, in 2021 van 26,25% naar 26,90%.

Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 31%. Het heffingsvrije vermogen stijgt flink, naar € 50.000 per belastingplichtige.

Het forfaitaire (veronderstelde) rendement over het spaargedeelte van het box 3-vermogen wordt ook in 2021 berekend op basis van een indeling in rendementsklassen. Voor 2021 worden ook de schijfgrenzen van die rendementsklassen aangepast.

Grondslag sparen en beleggen

Rendementsklasse I

Rendementsklasse II

Fictief rendement

€ 0 - € 50.000

67%

33%

1,90%

€ 50.000 - € 950.000

21%

79%

4,50%

>€ 950.000

0%

100%

5,69%

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Zoals wij in eerdere berichten hebben gemeld blijft het reguliere vennootschapsbelastingtarief 25%. Het zogenoemde mkb-tarief bedraagt in 2021 15% en geldt tot een belastbaar bedrag van € 245.000.

Jaar

Was in 2020

is in 2021

Wordt in 2022

MKB-tarief (opstaptarief)

16,5%
(belastbaar bedrag
tot € 200.000)

15%
(belastbaar bedrag
tot € 245.000)

15%
(belastbaar bedrag
tot € 395.000)

Regulier tarief (toptarief)

25%
(belastbaar bedrag vanaf € 200.000)

25%
(belastbaar bedrag vanaf € 245.000)

25%
(belastbaar bedrag vanaf
€ 395.000)

 

Het dividendbelastingtarief in 2020 bedraagt ongewijzigd 15%. Daarnaast treedt per 1 januari 2021 de conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen in werking. Het tarief daarvan bedraagt 25% (gelijk aan het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting).

Het tarief van de innovatiebox stijgt van 7% in 2020 naar 9% in 2021.

Tarieven overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting zijn er in 2021 een paar aandachtspunten. Het algemene tarief stijgt per 1 januari 2021 naar 8%. Bij de verkrijging van een woning die (permanent) als hoofdverblijf gaat dienen gelden de volgende uitzonderingen:

  • Voor starters tussen 18 en 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor hun eerste woning (hoofdverblijf), die per 1 april 2021 overigens wordt beperkt tot woningen met een woningwaarde van niet meer dan € 400.000.
  • Doorstromers die in 2021 een woning (hoofdverblijf) verkrijgen betalen een verlaagd tarief overdrachtsbelasting van 2%. Dit verlaagde tarief geldt ook voor wooncoöperaties (samenwerkingsverbanden van particulieren) die woningen van woningcorporaties aankopen.

Schenk- en erfbelasting

Voor schenkingen gold in 2020 een vrijstelling van schenkbelasting van € 5.515 per kind, waar voor overige verkrijgers een vrijstelling van € 2.208 gold. Ieder jaar wordt de hoogte van het vrijgestelde bedrag bijgesteld (inflatiecorrectie). In 2021 worden beide vrijstellingen eenmalig met € 1.000 verhoogd. Na inflatiecorrectie komen de bedragen uit op respectievelijk € 6.604 en € 3.244.

Welk tarief de verkrijger van een schenking of erfenis over het bedrag boven de vrijstellingsgrens betaalt is afhankelijk van hun verwantschap tot de schenker. Voor 2021 gelden de volgende tarieven:

 

Tarief bij verkrijging tot € 128.751

Tarief over verkrijging voor zover boven € 128.751

Kind

10%

20%

Kleinkind

18%

36%

Overige verkrijger

30%

40%


Een kind van de schenker mag, als het tussen 18 en 40 jaar oud is, eenmalig een grotere schenking onbelast verkrijgen van de ouders. Het gaat om een bedrag van maximaal € 26.881. Is die eenmalige schenking bestemd voor een dure studie van uw kind, dan kunt u maximaal € 55.996 schenken, zonder dat uw kind hierover schenkbelasting betaalt.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met een eigen woning bedraagt in 2021 € 105.302. Voor deze vrijstelling geldt alleen de eis dat de verkrijger tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn. De verkrijger hoeft dus geen kind van de schenker te zijn.

Voor alle eenmalig verhoogde vrijstellingen geldt dat de verkrijger in de aangifte schenkbelasting expliciet een beroep moet doen op de betreffende vrijstelling.

Premiepercentages sociale verzekeringen

Welke premiepercentages voor de sociale verzekeringen veranderen in 2021? U vindt hieronder een overzicht van de percentages:

Omschrijving 2020 2021 
AOW-premie  17,90 % 17,90 %
ANW-premie  0,10 % 0,10 %
WLZ-premie  9,65 % 9,65 %
AOF-basispremie werkgever  6,77 % 7,03 %
AWF-premie werkgever (laag) 2,94 % 2,70 %
AWF-premie werkgever (hoog) 7,94 %  7,70 %
UFO premie 0,68 % 0,68 %
WKO premie werkgever  0,50 %  0,50 %
Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog)  6,70 % 7,00 %
Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag)  5,45 % 5,75 %

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet komt in 2021 uit op € 58.311 (2020: € 57.232).

Did you find this useful?