Tarieven en percentages voor mkb

Article

Tarieven en percentages 2022

De belastingtarieven en heffingspercentages in 2022

De tarieven per 1 januari 2022 voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting, en de premiepercentages sociale verzekeringen.

23 december 2021

Tarieven inkomstenbelasting

Box 1: inkomen uit werk en woning

Nog niet AOW-gerechtigd

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2022 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan

maar niet meer dan

belasting-tarief

tarief premie volksver-zekeringen

totaal (2022)

-

€ 35.472

9,42 %

27,65 %

37,07 %

€ 35.472

€ 69.398

37,07 %

-

37,07 %

€ 69.398

-

49,50 %

-

49,50 %

 

AOW-gerechtigd

De belastingtarieven en de tarieven premie volksverzekeringen zijn gelijk voor iedereen. Wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is echter niet langer AOW-premie verschuldigd. Dit resulteert in een lager gecombineerd tarief in de eerste schijf (2022: 19,17% i.p.v. 37,07%). In de tweede en derde tariefschijf wijkt het tarief niet af.

AOW-gerechtigd - geboren vanaf 1 januari 1946

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2022 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan

maar niet meer dan

belasting-tarief

tarief premie volksver-zekeringen

totaal (2022)

-

€ 35.472

9,42 %

9,75 %

19,17 %

€ 35.472

€ 69.398

37,07 %

-

37,07 %

€ 69.398

-

49,50 %

-

49,50 %

 

AOW-gerechtigd - geboren voor 1 januari 1946

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden per 1 januari 2022 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan

maar niet meer dan

belasting-tarief

tarief premie volksver-zekeringen

totaal (2022)

-

€ 36.409

9,42 %

9,75 %

19,17 %

€ 36.409

€ 69.398

37,07 %

-

37,07 %

€ 69.398

-

49,50 %

-

49,50 %

 

De eerste schijf loopt voor deze categorie belastingplichtigen wat verder door, waardoor zij over een groter deel van hun box 1-inkomen het lage tarief (2022: 19,17%) verschuldigd zijn.

Tarief aftrekposten box 1

Het maximale tarief waartegen bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrente, de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek, in box 1 in aanmerking worden genomen daalt in 2022 van 43% naar 40%. Bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting wordt dan een tariefcorrectie toegepast.

Box 2 en box 3

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) blijft in 2022 gelijk aan dat van 2021, namelijk van 26,90%.

Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) blijft per 1 januari 2022 gelijk met 31%. Het heffingsvrije vermogen neemt toe tot € 50.650 per belastingplichtige (€ 50.000 in 2021).

Het forfaitaire (veronderstelde) rendement over het spaargedeelte van het box 3-vermogen wordt ook in 2022 berekend op basis van een indeling in rendementsklassen. Voor 2022 worden ook de schijfgrenzen van die rendementsklassen aangepast.

Grondslag sparen en beleggen

Rendementsklasse I

Rendementsklasse II

Fictief rendement

€ 0 - € 50.650

67%

33%

1,82% (2021: 1,90%)

€ 50.651 - € 962.350

21%

79%

4,37% (2021: 4,50%)

>€ 962.350

0%

100%

5,53% (2021: 5,69%)

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Het reguliere vennootschapsbelastingtarief wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%. Het zogenoemde mkb-tarief bedraagt in 2022 15% en geldt tot een belastbaar bedrag van € 395.000.

Jaar

was in 2021

is in 2022

MKB-tarief (opstaptarief)

15%
(belastbaar bedrag
tot € 245.000)

15%
(belastbaar bedrag
tot € 395.000)

Regulier tarief (toptarief)

25%
(belastbaar bedrag vanaf € 245.000)

25,8%
(belastbaar bedrag vanaf
€ 395.000)

 

Het dividendbelastingtarief in 2022 bedraagt ongewijzigd 15%. Daarnaast is per 1 januari 2021 de conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen in werking getreden. Het tarief daarvan bedraagt in 2022 25,8% (gelijk aan het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting).

Het tarief van de innovatiebox blijft in 2022 gelijk aan 2021, namelijk 9%.

Tarieven overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting zijn er in 2022 een paar aandachtspunten. Het algemene tarief blijft in 2022 gelijk aan 2021, namelijk 8%. Bij de verkrijging van een woning die (permanent) als hoofdverblijf gaat dienen gelden de volgende uitzonderingen:

  • Voor starters tussen 18 en 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor hun eerste woning (hoofdverblijf), die per 1 april 2021 overigens wordt beperkt tot woningen met een woningwaarde van niet meer dan € 400.000. Vanaf 2022 wordt een antimisbruikbepaling toegevoegd, die moet voorkomen dat dit grensbedrag wordt omzeild door de verkrijging van de woning in delen op te knippen. Die bepaling geldt echter alleen als de eerste verkrijging op of na 1 april 2021 heeft plaatsgevonden.
  • Doorstromers die vanaf 2021 een woning (hoofdverblijf) verkrijgen, betalen een verlaagd tarief overdrachtsbelasting van 2%. Nieuw in 2022 is dat woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, hierover geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen.

Schenk- en erfbelasting

Voor schenkingen gold in 2021 een vrijstelling van schenkbelasting van € 6.604 per kind, waar voor overige verkrijgers een vrijstelling gold van € 3.244. De schenkvrijstelling werd in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd vanwege de coronacrisis. In 2022 wordt deze verhoging weer teruggedraaid, en geldt een vrijstelling van schenkbelasting van € 5.677 per kind, waar voor overige verkrijgers een vrijstelling van € 2.274 geldt.

Welk tarief de verkrijger van een schenking of erfenis over het bedrag boven de vrijstellingsgrens betaalt is afhankelijk van hun verwantschap tot de schenker. Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

 

Tarief bij verkrijging tot €130.425 
(2021: € 128.751)

Tarief over verkrijging voor zover boven € 130.425
(2021: € 128.75)

Kind

10%

20%

Kleinkind

18%

36%

Overige verkrijger

30%

40%


Een kind van de schenker mag, als het tussen 18 en 40 jaar oud is, eenmalig een grotere schenking onbelast verkrijgen van de ouders. Het gaat in 2022 om een bedrag van maximaal € 27.231. Is die eenmalige schenking bestemd voor een dure studie van uw kind, dan kunt u maximaal € 56.724 schenken, zonder dat uw kind hierover schenkbelasting betaalt.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met een eigen woning bedraagt in 2022 € 106.671. Voor deze vrijstelling geldt alleen de eis dat de verkrijger tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn. De verkrijger hoeft dus geen kind van de schenker te zijn.

Voor alle eenmalig verhoogde vrijstellingen geldt dat de verkrijger in de aangifte schenkbelasting expliciet een beroep moet doen op de betreffende vrijstelling.

Premiepercentages sociale verzekeringen

Welke premiepercentages voor de sociale verzekeringen veranderen in 2022? U vindt hieronder een overzicht van de percentages:

Omschrijving

2021 

2022

AOW-premie 

17,90 %

17,90 %

ANW-premie 

0,10 %

0,10 %

WLZ-premie 

9,65 %

9,65 %

AOF-basispremie werkgever

- AOF kleine werkgevers

- AOF grote werkgevers

7,03 %

 

 

6,76 %

5,49 %

7,05 %

AWF-premie werkgever (laag)

2,70 % )*

2,70 %

AWF-premie werkgever (hoog)

 7,70 % )*

7,70 %

UFO premie

0,68 %

0,68 %

WKO premie werkgever 

0,50 %

0,50 %

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog) 

7,00 %

6,75 %

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag) 

5,75 %

5,50 %

)* De AWF-premies zijn van augustus t/m december 2021 verlaagd geweest; in de tabel vindt u de originele percentages.

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet komt in 2022 uit op € 59.706 (2021: € 58.311).

Did you find this useful?