Tarieven en percentages | MKB

Article

Tarieven en percentages 2020

De belastingtarieven en heffingspercentages in 2020

De tarieven per 1 januari 2020 voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting, en de premiepercentages sociale verzekeringen.

10 december 2019

Tarieven inkomstenbelasting

Box 1: inkomen uit werk en woning

Sinds 1 januari 2011 wijkt de lengte van de tweede en de derde schijf in de tarieftabel voor belastingplichtigen die vanaf 1 januari 1946 zijn geboren af van die voor belastingplichtigen die vóór die datum zijn geboren.

Nog niet AOW-gerechtigd

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2020 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan  belasting-tarief  tarief premie volksver-zekeringen  totaal
€ 20.711 9,70 % 27,65 % 37,35 %
€ 20.711 € 34.712 9,70 % 27,65 % 37,35 %
€ 34.712 € 68.507 37,35 % 37,35 %
€ 68.507 49,50 % 49,50 %

 

AOW-gerechtigd

De belastingtarieven en de tarieven premie volksverzekeringen zijn gelijk voor iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is niet langer AOW-premie verschuldigd. Dit resulteert in een lager gecombineerd tarief in de eerste en tweede schijf. In de derde en vierde tariefschijf wijkt het tarief niet af.

AOW-gerechtigd - geboren vanaf 1 januari 1946

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2020 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volksver-zekeringen
totaal
-
€ 20.711 9,70 % 9,75 % 19,45 %
€ 20.711 € 34.712 9,70 % 9,75 % 19,45 %
€ 34.712 € 68.507 37,35 % -
37,35 %
€ 68.507 -
49,50 % -
49,50 %

 

AOW-gerechtigd - geboren voor 1 januari 1946

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden per 1 januari 2020 als volgt:

 

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volksver-zekeringen
totaal
-
€ 20.711 9,70 % 9,75 % 19,45 %
€ 20.711 € 35.375 9,70 % 9,75 % 19,45 %
€ 35.375 € 68.507 37,35 % -
37,35 %
€ 68.507 -
49,50 % -
49,50 %

 

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

Het tarief in box 2 stijgt zoals wij eerder berichtten en wordt in 2020 26,25% (2019: 25%).

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

Het forfaitaire rendement over het spaargedeelte van het box 3-vermogen wordt sinds 2018 berekend op basis van actuelere cijfers. Hierbij wordt voor de verschillende vermogensklassen uitgegaan van verschillende forfaitaire rendementen, die jaarlijks worden aangepast.:

Het tarief in box 3 bedraagt in 2020 ongewijzigd 30%. Het heffingsvrije vermogen is echter verhoogd tot € 30.846 per belastingplichtige (2019: € 30.360).

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Vennootschapsbelasting

Het vennootschapsbelastingtarief zal de komende jaren dalen. Het tarief over een belastbaar bedrag tot € 200.000 (het zgn. mkb-tarief) daalt van 19,0% in 2019 naar 16,5% in 2020.

Het reguliere Vpb-tarief blijft in 2020 nog gelijk aan dat in 2019, namelijk 25%. Dat heeft in 2020 tot gevolg dat bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan € 200.000 de belasting € 33.000 bedraagt plus 25% van dat deel van het belastbare (Nederlandse) bedrag, dat de € 200.000 te boven gaat:

Bij een belastbaar bedrag* van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting 2020 het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag* dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat 
I II III IV

 -

€ 200.000

€ 200.000

 

 -

€ 33.000

16,5%

25%

* of een belastbaar Nederlands bedrag

 

Dividendbelasting

Het dividendbelastingtarief in 2020 bedraagt ongewijzigd 15%.

Premiepercentages sociale verzekeringen

Welke premiepercentages voor de sociale verzekeringen veranderen in 2020? U vindt hieronder een overzicht van de percentages:

Omschrijving 2020 was in 2019 
AOW-premie  17,90 % 17,90 %
ANW-premie  0,10 % 0,10 %
WLZ-premie  9,65 % 9,65 %
AOF-basispremie werkgever  6,77 % 6,46 %
AWF-premie werkgever (laag) 2,94 % 3,60 %
AWF-premie werkgever (hoog) 7,94 %  -
UFO premie 0,68 % 0,78 %
WKO premie werkgever  0,50 %  0,50 %
Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog)  6,70 % 6,95 %
Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag)  5,45 % 5,70%

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet komt in 2020 uit op € 57.232 (2019: € 55.927).

Did you find this useful?