snel succesvol op weg mkb subsidies

Article

Tips voor een succesvol subsidietraject

Maximaliseer uw succeskansen met subsidies voor het MKB

Subsidies kunnen een zeer belangrijke rol spelen voor u als MKB-ondernemer. Voorwaarde daarbij is wel dat u weet welke subsidies het meest geschikt zijn voor uw onderneming en hoe u een tot een succesvolle subsidieaanvraag komt. Daarom vindt u in dit derde en laatste deel over subsidies in het MKB diverse tips om uw succeskansen zo groot mogelijk te maken.

Michelle van Wijk - 7 augustus 2018

Het proces van het aanvragen van subsidies

Binnen de subsidiewereld bestaan er vele verschillende subsidies. Alleen al voor het onderwerp innovatie zijn er vele subsidiemogelijkheden om uit te kiezen. Subsidies worden verstrekt door verschillende subsidieverstrekkers, waarbij elke subsidieverstrekker zijn eigen gestelde voorwaarden kent.

Mede door deze verschillende voorwaarden en de hoge eisen die veelal aan een subsidieaanvraag worden gesteld, wordt een subsidietraject vaak als een gecompliceerd en tijdrovend proces ervaren. Daarnaast variëren succeskansen tussen subsidies aanzienlijk. Waar succeskansen voor enkele nationale subsidies (bijvoorbeeld Innovatiekrediet en MIT) boven de 50% liggen, liggen succeskansen voor bijvoorbeeld Europese subsidie veelal onder de 10%. Ondanks deze lage succeskansen blijven Europese subsidies echter zeer interessant voor het MKB, voornamelijk doordat de Europese Commissie een aanzienlijk groter bedrag per project subsidieert (bijvoorbeeld oplopend tot €15 miljoen per project) en het meer mogelijkheden biedt tot een betere disseminatie van de projectresultaten, waardoor u snellere en grotere resultaten kunt realiseren op het gebied van bekendheid en sales

Uw kans op succes vergroten

In dit artikel komen verschillende aspecten aan bod die uw succeskansen met betrekking tot subsidies voor uw onderneming vergroten en daarnaast het subsidietraject minder tijdrovend zullen maken. Het gaat om de volgende aspecten:

 1. Het kiezen van de juiste subsidies;
 2. Het schrijven en coördineren van een succesvolle subsidieaanvraag;
 3. Het optimaliseren van overige componenten in uw onderneming om subsidiekansen te maximaliseren.

Hieronder vindt u per aspect diverse tips, die u zullen helpen om een subsidietraject succesvol te doorlopen.

1. Het kiezen van subsidies die bij uw onderneming en projecten passen

Door de vele subsidies die beschikbaar zijn is het lastig om passende subsidies te identificeren die aansluiten bij uw onderneming en lopende projecten. In onze vorige blogs hebben wij een overzicht gegeven van de verschillende subsidiemogelijkheden en welke regelingen mogelijk interessant kunnen zijn voor uw onderneming. Voordat u een subsidietraject start is het belangrijk om na te gaan of de desbetreffende subsidie wel goed past bij uw onderneming en activiteiten. Dit om zowel teleurstelling als verloren tijd te voorkomen. Voor het identificeren van passende subsidies zijn de volgende factoren van belang:

 • De grootte en ervaring van uw onderneming: subsidieverstrekkers maken veelal onderscheid in het type onderneming die de desbetreffende subsidie (als coördinator) mag aanvragen (bijvoorbeeld MKB of onderzoeksinstelling). Omdat veel subsidieaanvragen alleen aangevraagd mogen worden door het MKB is het belangrijk om na te gaan of uw onderneming volgens de Europese definitie wel daadwerkelijk een MKB betreft. Daarnaast speelt de ervaring van het bedrijf een rol, aangezien sommige subsidies zijn gefocust op jongere bedrijven, of op projecten in een vroege ontwikkelingsfase.
 • Ontwikkelingsfase: zowel H2020 als nationale subsidieverstrekkers stellen vaak minimale eisen aan de ontwikkelingsfase waar uw ontwikkeling zich in bevindt. Ga tijdig na in welke fase uw project zich bevindt en of deze ontwikkelingsfase aansluit bij de eisen van de desbetreffende subsidie.
 • Ontwikkelingskosten: vele subsidies kennen een minimaal en maximaal budget. Het is dan ook raadzaam om na te gaan of de beoogde ontwikkelingskosten van het te ontwikkelen product en/of dienst passen binnen de budgeteisen van de subsidie. Wanneer meer krediet benodigd is dan kan worden aangevraagd, dient u aan te geven in uw subsidieaanvraag hoe u dit gaat financieren.
 • Risicoprofiel: enkele subsidies zijn gericht op laag risico profielen, maar er zijn ook subsidies beschikbaar die zich enkel focussen op hoog risico profielen, zoals Innovatiekrediet en de H2020 SME instrument.
 • Stapelen van subsidies: het stapelen van subsidies op een project met dezelfde activiteiten is uiteraard niet mogelijk. Wel zijn enkele combinaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld het inzetten van de verkregen korting vanuit WBSO voor de matching bij een Innovatiekrediet (waarbij met matching wordt aangeduid wat door uzelf moet worden ingebracht).

2. Het schrijven en coördineren van een succesvolle subsidieaanvraag

Er zijn een aantal algemene punten waardoor uw subsidiekansen aanzienlijk vergroot kunnen worden:

 • Juiste planning: doordat elk type subsidie zijn eigen eisen en voorwaarden stelt, kan het verschil in benodigde tijd voor het schrijven van de verschillende aanvragen groot zijn. Wij adviseren dan ook de templates te downloaden en voor u start een inschatting te maken van de benodigde tijd per onderdeel en te bekijken waar nog mogelijke gaten liggen.
 • Duidelijke omschrijving van de huidige ontwikkelingsfase met onderbouwde data: in de aanvraag dient u aannemelijk te maken in welke ontwikkelingsfase u zich nu bevindt met uw project en dient u dit met sterke (wetenschappelijke) data te onderbouwen. Wanneer de subsidieverstrekker verwijst naar Technology Readiness Level (TRL; fase van ontwikkeling) dient u duidelijk aan te geven in welke TRL u zich nu bevindt en op welk TRL u zich zal bevinden met uw project na afronding van het project.
 • Aantoonbare significante impact met kwantitatieve data: voor elke subsidie is een sterke omschrijving van de impact een belangrijk onderdeel. Vaak dient u deze impact op Europees niveau dan wel op globaal niveau te beschrijven en te onderbouwen met kwantitatieve data. U dient dan de impact op uw bedrijf te beschrijven alsook de impact op andere relevante stakeholders.
 • Sterke business case: tevens deels onderdeel van de impact is de beschrijving van een sterke business case. In de business case dient duidelijk te worden wat de risico’s zijn en hoe de baten opwegen tegen de kosten. Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat de verwachte omzet na ongeveer 5 jaar minimaal tienmaal de kosten van de gehele ontwikkeling moet dekken.
 • Coördinatie en management: vele type subsidies eisen samenwerkingen tussen een of meerdere partijen. Het is dan ook belangrijk dat de verschillende partijen correct worden aangestuurd tijdens het aanvragen van de subsidie en dat zij u op tijd van de benodigde informatie voorzien.
 • Duidelijk en helder schrijven: voor elke subsidie is het raadzaam om met kopjes te werken en met bullet points om zo ‘diagonaal lezen’ te vergemakkelijken. Het vervangen van tekst door illustraties maakt het lezen van de aanvraag voor een reviewer ook aantrekkelijker.
subsidieaanvraag data coordineren

3. Andere componenten in uw onderneming die uw subsidiekansen beïnvloeden

Naast de al behandelde aspecten is het ook de moeite waard om op de volgende punten te letten:

 • Administratie: voor veel subsidieaanvragen is het belangrijk dat uw administratie op orde is. Wanneer u bijvoorbeeld uw administratie niet op orde blijkt te hebben kan dit in een latere fase alsnog resulteren in terugtrekking of het stopzetten van de subsidie. Zo behoort u de kosten en uitgaven bij te houden en bijvoorbeeld ook de gemaakte uren door uw personeel. 
 • Team: bij een sterke subsidieaanvraag maakt u duidelijk dat u experts met verschillende achtergronden in dienst heeft, die gezamenlijk in staat zijn om de verschillende componenten van uw projectplan uit te voeren. Als u niet over alle benodigde expertise beschikt binnen uw onderneming is het raadzaam dit expliciet te benoemen en aan te geven hoe de ontbrekende expertise zal worden aangevuld in de nabije toekomst.
 • Samenwerkingen: samenwerkingen zijn van groot belang bij subsidietrajecten. Het wordt dan ook geadviseerd om te netwerken met verschillende internationale instanties en ondernemingen. De rol kan variëren van het optreden als partner binnen uw aanvraag tot het schrijven van een Letter of Support, waarin de betreffende partij aangeeft interesse en/of baat te hebben bij uw project. Deze Letters of Support zijn bijvoorbeeld zeer belangrijk bij Europese aanvragen.
team onderneming samenwerking

Ondersteuning bij uw subsidietraject

Deloitte ondersteunt vele ondernemingen van uiteenlopende grootte bij het optimaliseren van succeskansen voor subsidies en bij het schrijven en coördineren van succesvolle subsidieaanvragen binnen verschillende sectoren. Wij adviseren u graag in een vrijblijvend gesprek welke typen subsidies relevant zijn voor uw onderneming. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het schrijven van een succesvolle aanvraag en desgewenst het gehele subsidietraject coördineren en u ondersteunen bij het vinden van sterke consortiumpartners.

Meer weten over subsidies voor het mkb?

Wilt u meer weten over subsidies voor het MKB? Neem dan contact op met Michelle van Wijk via +31 (0)88 288 3122.

De eerdere blogs uit deze compacte serie:

 1. De cruciale rol van subsidies binnen het mkb
 2. Subsidies voor het stimuleren van innovatie bij het mkb

Bent u meer in algemene zin bezig met structuur en processen van uw onderneming? Neem contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?