Verbod op asbestdaken terug naar de tekentafel

Article

Verbod op asbestdaken terug naar de tekentafel

Eerste Kamer stemt wetsvoorstel asbestdaken weg

Het wetsvoorstel ‘verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ is op dinsdag 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de zorgen van de Senaat over haalbaarheid en betaalbaarheid van het asbestdakenverbod niet kunnen wegnemen. Een nieuw voorstel moet meer rekening houden met de kosten voor ondernemers en particulieren om asbestdaken te laten verwijderen en afvoeren.

11 juni 2019

Verbod op asbestdaken

De Nederlandse overheid is al lange tijd bezig om in het verleden gemaakte asbesthoudende producten af te laten voeren vanwege de gezondheidsrisico’s die asbestvezels opleveren. Na asbestwegen vormen asbestdaken de grootste bron van ‘vezelemissie’ naar de leefomgeving.

Het door de Eerste Kamer verworpen verbod op asbestdaken zou zijn ingegaan op 31 december 2024. Op dat moment zouden de jongste asbesthoudende daken 30 jaar oud zijn. Door verwering van asbestdaken komen na 20 jaar steeds meer asbestvezels vrij. De blootstelling aan asbest zou tot 2050 nog ruim 15.000 mensen aan een asbestziekte doen overlijden (in 2016 overleden 1200 mensen als gevolg van blootstelling aan asbest).

Verantwoordelijkheid en kosten

Tijdens een debat op 28 mei 2019 over het wetsvoorstel bleek al dat er zorgen waren over de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de sanering van asbestdaken voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

  • De eigenaar van een asbestdak zou in alle gevallen verantwoordelijk worden voor de tijdige verwijdering van het dak, en tevens aansprakelijk zijn voor de schade in geval van incidenten.
  • De eigenaar van een asbestdak zou in verreweg de meeste gevallen volledig voor de kosten van de asbestsanering opdraaien. 
  • In het wetsvoorstel was niet voorzien in een tegemoetkoming voor het geval dakeigenaren als gevolg van het asbestdakenverbod hun dak eerder zouden moeten vervangen dan normaal gesproken het geval zou zijn.

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer vond dat er zo niet voldoende rekening wordt gehouden met de kosten die burgers moeten maken om de asbestdaken te vervangen. Na het debat heeft de staatssecretaris daarom een aantal toezeggingen gedaan. Zo zou de datum van inwerkingtreding in de AMvB aangepast worden van 31 december 2024 naar 1 januari 2028. Mensen met alleen een AOW-uitkering of wier vermogen vast zit in hun woning zouden aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.

Nieuw voorstel nodig

De Eerste Kamer vond de toezeggingen van de staatssecretaris blijkbaar onvoldoende om akkoord te gaan met het wetsvoorstel. Gezien de zorgen die tijdens het debat zijn geuit, zal een nieuw wetsvoorstel de rekening voor de verwijdering van het asbest minder eenzijdig bij de eigenaar moeten leggen. Het uitgangspunt zal echter blijven dat de asbestdaken moeten verdwijnen vanwege het gezondheidsrisico dat asbestvezels opleveren. Het is vooral de vraag hoe de staatssecretaris alsnog een tijdige en zorgvuldige verwijdering van asbestdaken denkt te stimuleren.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over finance support onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?